<<
>>

Розділ 8. Угода

Стаття 114. У справі, у якій ведеться провадження перед органом публіч­ної адміністрації, сторони можуть укласти угоду — якщо це дозволяє характер справи, приводить до спрощення або прискорення провадження і це не супере­чить приписам закону.

Стаття 115. Угода може бути укладена перед органом публічної адміністра­ції, перед яким ведеться провадження в першій інстанції або провадження з апе­ляції до часу видання органом рішення в справі.

Стаття 116. §1. Орган публічної адміністрації відкладає видання рішення і визначає сторонам строк для укладення угоди, якщо вони подають відповідну заяву про намір її укладення.

§2. У випадку повідомлення однією зі сторін про відступ від наміру укладен­ня угоди або недотримання сторонами строку, визначеного згідно з §1, орган публічної адміністрації вирішує справу шляхом рішення.

Стаття 117. §1. Угода оформлюється письмово. Вона має містити: найме­нування органу, перед яким вона була укладена, дату оформлення, наймену­вання сторін, предмет і зміст угоди, позначку про її прочитання і прийняття, підписи сторін, а також підпис працівника органу публічної адміністрації, уповноваженого до оформлення угоди.

§2. Орган публічної адміністрації фіксує факт укладення угоди в матеріа­лах справи, у формі протоколу, підписаного особою, уповноваженою на оформ­лення угоди.

Стаття 118. §1. Угода потребує затвердження органом публічної адмініст­рації, перед яким вона була укладена.

§2. Якщо угода стосується питань, розгляд яких вимагає зайняття позиції іншим органом, застосовується відповідним чином ст. 106.

§3. Орган публічної адміністрації відмовляє в затвердженні угоди, укладе­ної з порушенням закону, без урахування позиції органу відповідно до §2, або з порушенням суспільного інтересу чи правомірного інтересу сторін.

Стаття 119. §1. Затвердження або відмова в затвердженні угоди відбу­вається шляхом постанови, на яке може бути подано скаргу; постанова в тій справі повинна бути видана протягом семи днів від дня укладення угоди.

§2. У випадку, коли угода була укладена під час провадження з апеляції, з дня, у який видано постанову, що затверджує угоду, втрачає чинність рішення першої інстанції, про що зазначається в тій постанові.

§3. Разом з постановою, що затверджує угоду, сторонам вручається копія угоди.

Стаття 120. §1. Угода стає виконуваною з дня, у який постанова про її за­твердження відбулася остаточно.

§2. Орган публічної адміністрації, перед яким була укладена угода, під­тверджує її виконуваність на екземплярі угоди.

Стаття 121. Затверджена угода має такі ж наслідки, як і рішення, видане під час адміністративного провадження.

Стаття 122. У справах, які регулюються за цим розділом, до угоди і пос­танови щодо її затвердження або відмови в затвердженні, застосовуються від­повідним чином приписи, що стосуються рішення.

<< | >>
Источник: Школик А.М.. Порівняльне адміністративне право. 0000

Еще по теме Розділ 8. Угода:

 1. До розділу 4: Кодекс адміністративного провадження Республіки Польща1 ЧАСТИНА І. Загальні правила Розділ 1. Сфера дії
 2. Розділ 11. Оскарження
 3. Розділ 3. Пропозиції
 4. Розділ 2. Судді
 5. Розділ 5. Судове управління
 6. Розділ 15. Відновлення провадження
 7. Розділ 13. ФОРМИ (ДЖЕРЕЛА) ПРАВА. ПРАВОТВОРЧІСТЬ
 8. Розділ 4. Участь преси і громадських організацій
 9. Розділ 6. Сторона
 10. Розділ 8. Вручення
 11. Розділ 9. Виклики
 12. Розділ 10. Строки
 13. Розділ 4. Докази
 14. Розділ 5. Розгляд
 15. Розділ 7. Рішення
 16. Розділ 9. Постанови
 17. Розділ 10. Апеляція