<<
>>

Розділ 1. Загальні положення

Стаття 221. §1. Кожному гарантується Конституцією Польської Народної Республіки право подавати петиції, скарги і пропозиції до державних органів, органів територіального самоврядування, а також до громадських організацій й інституцій, яке реалізовується на засадах, визначних в цій частині.

§2. Петиції, скарги і пропозиції можуть подаватися до громадських органі­зацій і інституцій у зв'язку з виконанням ними завдань, що належать до сфери публічної адміністрації.

§3. Петиції, скарги і пропозиції можуть подаватися в інтересах публічних, власних або іншої особи за її згодою.

Стаття 222. Те, чи документ є скаргою, чи пропозицією, залежить від зміс­ту листа, а не від його зовнішньої форми.

Стаття 223. §1. Державні органи, органи територіального самоврядування та інші органи самоврядування, а також органи громадських організацій роз­глядають і вирішують скарги та пропозиції у межах своєї компетенції.

§2. Працівник державного органу, працівник органу самоврядування чи громадської організації, винний у некомпетентному або несвоєчасному вирі­шенні скарг та пропозицій, несе штрафну, дисциплінарну або іншу відпові­дальність, передбачену приписами права.

Стаття 224.

Скрізь, де в положеннях цієї частини йдеться про державні органи, під ними також розуміються і органи державних підприємств та ін­ших державних організаційних одиниць.

Стаття 225. §1. Ніхто не повинен терпіти ніяких збитків та звинувачень з приводу подання скарги чи пропозиції або надання для публікації матеріалів про характер скарги чи пропозиції, якщо він діяв у межах, дозволених законом.

§ 2. Державні органи, органи територіального самоврядування та інші ор­гани самоврядування, а також органи громадських організацій зобов'язані протидіяти стримуванню критики й іншим діям, які обмежують право гро­мадян на подання скарг і пропозицій, а також на надання для публікації ма­теріалів про характер скарги чи пропозиції.

Стаття 226. Рада Міністрів видає інструкції про організацію приймання та розгляду скарг і пропозицій.

<< | >>
Источник: Школик А.М.. Порівняльне адміністративне право. 0000

Еще по теме Розділ 1. Загальні положення:

 1. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. Частина II. Провадження Розділ 7. Загальні процесуальні положення
 3. До розділу 4: Кодекс адміністративного провадження Республіки Польща1 ЧАСТИНА І. Загальні правила Розділ 1. Сфера дії
 4. Розділ 2. Загальні засади
 5. Тема 10. Загальні положення криміналістичної тактики
 6. Тема 3. Загальні положення криміналістичної техніки
 7. Розділ VII. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
 8. § 1. Припинення господарського товариства: загальні положення
 9. §1. Класифікація службових злочинів і загальні методичні положення їх розслідування
 10. РОЗДІЛ IV ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ Глава 1. Формування та визначення компетенції органів корпорації: загальні проблеми
 11. §2. Структура методики розслідування злочинів. Загальні положення і наукові основи методики
 12. Розділ ІІ ОСОБЛИВА ЧАСТИНА (ПРАВОВИЙ СТАТУС ОКРЕМИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ) Глава 9. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО: ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
 13. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА Загальні положення криміналістичної тактики