<<
>>

Розділ 2. Загальні засади

Стаття 6. Органи публічної адміністрації діють на підставі приписів зако­ну.

Стаття 7. Під час провадження органи публічної адміністрації стоять на сто­рожі правопорядку і вживають всіх заходів, необхідних для з'ясування фак­тичного становища, а також для вирішення справи, маючи на увазі суспільний інтерес і слушний інтерес громадян.

Стаття 8. Органи публічної адміністрації зобов'язані здійснювати провад­ження таким чином, щоб поглиблювалися довіра громадян до органів Держа­ви, а також правова свідомість і культура громадян.

Стаття 9. Органи публічної адміністрації зобов'язані до належного і вичер­пного інформування сторін про фактичні та юридичні обставини, які можуть мати вплив на встановлення їх прав і обов'язків, що є предметом адміністра­тивного провадження. Ці органи піклуються про те, аби сторони та інші особи, що беруть участь в провадженні не зазнали шкоди з причини необізнаності зправом, і з цією метою надають їм необхідні роз'яснення і вказівки.

Стаття 10. §1. Органи державної адміністрації зобов'язані забезпечити сторонам дійсну участь на кожній стадії провадження, а перед виданням рі­шення надати змогу їм висловитися щодо зібраних доказів і матеріалів, та заявлених вимог.

§2. Органи публічної адміністрації можуть відступити від принципу, за­значеного в §1 лише в випадках, коли вирішення справи не терпить зволікан­ня з огляду на небезпеку для життя або здоров'я людей або з огляду на загрозу надзвичайної матеріальної шкоди.

§3. Орган публічної адміністрації зобов'язаний зазначити в актах справи шляхом зауваження причини відходу від принципу, зазначеного в §1.

Стаття 11. Органи публічної адміністрації зобов'язані роз'яснювати сто­ронам принциповість засновків, якими вони керуються при вирішенні справи, аби таким чином вміру можливості доводити до виконання сторонами рішення без потреби застосування засобів примусу.

Стаття 12.

§1. Органи публічної адміністрації зобов'язані діяти в справі уважно і швидко, користуючись, якщо можливо, найпростішими засобами, що ведуть до її вирішення.

§2. Справи, що не вимагають збирання доказів, інформації або з'ясувань, мають бути вирішені негайно.

Стаття 13. §1. Справи, в яких беруть участь сторони зі спірними інтереса­ми, можуть бути вирішені шляхом угоди, укладеної перед органом публічної адміністрації (адміністративна угода).

§2. Орган публічної адміністрації, перед яким ведеться провадження в справі, зобов'язаний у таких випадках вживати заходів, що схилятимуть сторони до укладення угоди.

Стаття 14. §1. Справи повинні вирішуватися в письмовій формі.

§2. Справи можуть бути вирішені усно, якщо в цьому полягає інтерес сто­рони, а припис закону не стоїть цьому на перешкоді. Зміст, а також суттєві мотиви такого вирішення повинні бути занотовані в актах у формі протоколу або підписаної сторонами примітки.

Стаття 15. Адміністративне провадження є двохінстанційним.

Стаття 16. §1. Рішення, до яких не застосовується скасування в ад­міністративному порядку інстанції, є остаточними. Відхилення або зміна та­ких рішень, ствердження їхньої нечинності, а також відновлення провадження може наступити тільки в випадках, передбачених у кодексі або в спеціальних законах.

§2. Рішення можуть бути оскаржені в адміністративному суді з причини їх невідповідності до закону, на принципах і в порядку, визначеному в окремих законах.

<< | >>
Источник: Школик А.М.. Порівняльне адміністративне право. 0000

Еще по теме Розділ 2. Загальні засади:

 1. Розділ ІІ ОСОБЛИВА ЧАСТИНА (ПРАВОВИЙ СТАТУС ОКРЕМИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ) Глава 9. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО: ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
 2. § 2. Загальні засади створення товариства з додатковою відповідальністю
 3. § 2. Загальні засади створення і припинення товариств з обмеженою відповідальністю
 4. До розділу 4: Кодекс адміністративного провадження Республіки Польща1 ЧАСТИНА І. Загальні правила Розділ 1. Сфера дії
 5. Розділ З ТЕХНІКО-ЮРИДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
 6. Розділ 1. Загальні положення
 7. Розділ 1 ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ ВИНИКНЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
 8. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 9. Частина II. Провадження Розділ 7. Загальні процесуальні положення
 10. Розділ VII. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
 11. РОЗДІЛ IV ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ Глава 1. Формування та визначення компетенції органів корпорації: загальні проблеми
 12. § 1. Конституційні засади кооперативного права
 13. Тема 1. Методологічні й наукознавчі засади криміналістики
 14. Глава 6. ЗАСАДИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
 15. Глава 13. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА