<<
>>

Розділ 6. Зупинення провадження

Стаття 97. §1. Орган публічної адміністрації зупиняє провадження:

3) у разі смерті сторони або однієї зі сторін, якщо виклик спадкоємців померлої сторони для участі в провадженні не є можливим і не має обставин, зазначених в ст.ЗО §5, а провадження не підлягає закриттю як безпредметне (ст.105);

3) у разі смерті законного представника сторони;

3) у разі втрати стороною або її законним представником дієздатності;

3) коли вирішення справи і видання рішення залежить від попереднього розгляду вступного питання іншим органом або судом;

§2.

Коли відступають причини, що є підставою зупинення провадження, орган публічної адміністрації відновлює провадження за належністю або за ви­могою сторони.

Стаття 98. §1. Орган публічної адміністрації може зупинити провадження, якщо за те виступає сторона, на вимогу якої розпочато провадження, а інші сторони цьому не заперечують і це не становить загрози суспільному інтере­сові.

§2. Якщо протягом трьох років від дати зупинення провадження жодна зі сторін не звернеться для відновлення провадження, вимога відновлення про­вадження вважається вичерпаною.

Стаття 99. Орган публічної адміністрації, який з причини, визначеної в ст.97 §1 пункти 1— 3 зупинив провадження, розпочате за приналежністю, здійснює одночасно заходи з метою усунення перешкод для подальшого здійс­нення провадження. Так само вчиняє орган у разі зупинення з тієї ж причини, у провадженні, розпочатому на вимогу сторони, якщо суспільний інтерес гово­рить за залагодження справи.

Стаття 100. §1. Орган публічної адміністрації, який зупинив провадження з причини, визначеної в ст.97 §1 пункт 4, звертається одночасно до компетен­тного органу або суду про вирішення вступного питання або викличе сторону

для висловлення про те у визначений термін, хіба що сторона не заявить, що вже звернулася у тій справі до компетентного органу або суду.

§2.

Якщо призупинення провадження з причини, визначеної в ст.97 §1 пункт 4 могло б стати причиною небезпеки для життя або здоров'я людей або значною шкодою для суспільного інтересу, орган публічної адміністрації вирі­шує справу, розглядаючи вступне питання у власній сфері.

§3. Припис §2 стосується також випадку, коли сторона всупереч виклику (§1) не заявила про розгляд вступного питання або коли зупинення проваджен­ня могло б стати причиною незворотної шкоди для сторони. У цьому останньо­му випадку орган може зробити вирішення справи залежним від надання сто­роною належної гарантії.

Стаття 101. §1. Про постанову в справі зупинення провадження орган пуб­лічної адміністрації повідомляє сторони.

§2. У разі зупинення провадження на вимогу сторони або однієї з сторін (ст. 98 §1) орган роз'яснює їй зміст припису ст. 98 §2.

§3. На постанову про зупинення провадження може бути подано скаргу.

Стаття 102. Протягом часу зупинення провадження орган публічної ад­міністрації може здійснювати дії, з метою запобігання небезпеці для життя або здоров'я людей або значній шкоді для суспільного інтересу.

Стаття 103. Зупинення провадження перериває перебіг строків, передба­чених у кодексі.

<< | >>
Источник: Школик А.М.. Порівняльне адміністративне право. 0000

Еще по теме Розділ 6. Зупинення провадження:

 1. До розділу 4: Кодекс адміністративного провадження Республіки Польща1 ЧАСТИНА І. Загальні правила Розділ 1. Сфера дії
 2. Розділ 1. Початок провадження
 3. Розділ 15. Відновлення провадження
 4. Розділ 12. Відновлення провадження
 5. Розділ 9. Провадження в суді першої інстанції
 6. Частина II. Провадження Розділ 7. Загальні процесуальні положення
 7. Стаття 1. Кодекс адміністративного провадження регулює провадження:
 8. ЧАСТИНАIX Збори і витрати на провадження
 9. 4.1.3 Ліцензійні умови провадження діяльності
 10. ЧАСТИНА II. Провадження
 11. 1.16 Порушення та провадження справи про банкрутство
 12. Частина III. Засоби правового оскарження та відновлення провадження
 13. Розділ 11. Оскарження
 14. Розділ 7. Рішення
 15. Розділ 6. Сторона