<<
>>

2.1. Система органів публічної адміністрації

функції публічної адміністрації можуть виконувати різні суб'єкти права (із назвами, що застосовуються в українській юридичній доктрині):

— органи виконавчої влади;

— державні установи та підприємства;

— органи місцевого самоврядування;

— комунальні установи та підприємства;

— приватні установи та підприємства;

— громадські організації, в тому числі у сфері професійного самоврядування.

Проте до органів публічної адміністрації серед перелічених можна віднести лише дві групи: органи виконавчої влади та місцевого самоврядування. Усіх же інших суб'єктів може бути уповноважено на виконання функцій публічного характеру: або постійно, наприклад, щодо забезпечення загальної середньої ос­віти школами або тимчасово — у випадках делегування приват­ним структурам виконання окремих публічних завдань. Зміст правового статусу цих суб'єктів також досліджується в межах науки адміністративного права. Наприклад, чимало уваги нау­ковці країн континентальної правової системи приділяють ад­міністративно-правовому статусу закладів (університетів, біб­ліотек, лікарень)36.

Незважаючи на наведене, пріоритетне місце в структурно- організаційній частині адміністративного права займає аналіз правового статусу органів публічної адміністрації, і саме на них ми зупинимось детальніше. Тим більше, що система цих органів є надзвичайно складною та істотно відрізняється в окремих країнах.

Перша група структур публічної адміністрації — органи ви­конавчої влади за ознаками характеру наданої компетенції та те­риторії, на яку поширюються їх повноваження, поділяють на:

— вищі (уряд або глава держави);

— центральні (міністерства та інші органи із загальнонаціо­нальною компетенцією);

місцеві (адміністрації, префектури тощо).

У правовій доктрині багатьох країн поділ є ще простішим і містить лише два види органів виконавчої влади — центральні та місцеві.

Уряд теж відносять до центральних органів, проте із загальною компетенцією (а не спеціальною, як у міністерств чи відомств).

Залежно від існуючої в конкретній країні форми державного правління виділяють також моделі виконавчої влади. Таким чи­ном на загальнодержавному рівні відрізняють виконавчу владу, орієнтовану на реалізацію завдань:

— глави держави (у президентських республіках);

— глави держави і глави уряду (у парламентських монар­хіях і республіках та у президентсько-парламентських респуб­ліках).

Виходячи з цього, ми спостерігаємо певний дуалізм у діяль­ності виконавчої влади в другій моделі, до якої належить біль­шість європейських країн. Зокрема, у парламентських мо­нархіях (Об'єднане Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Королівство Швеція) законодавчий представницький орган доручає виконання зафіксованих у законі завдань королю, який формально очолює виконавчу владу. Однак король та його апарат виконують лише незначну частину публічних завдань, основна ж частина покладається на уряд. Отже, одну частину виконавчих повноважень представляє король — символічний глава держави, а другу — уряд. У парламентських республіках (Федеративна Республіка Німеччини, Італійська Республіка) роль короля відіграє президент республіки, і аналогічно основ­ні виконавчі структури формуються навколо уряду. У країнах із змішаною президентсько-парламентською формою правлін­ня (Французька Республіка) дуалізм влади проявляється ще яскравіше.

У президентських республіках (США, країни Центральної та Латинської Америки) виконавча влада навпаки — моноліт­на. Це означає, що обраний населенням президент відповідає за всю виконавчу владу; він є і главою держави і главою вико­навчої влади в одній особі. Саме навколо нього формуються усі адміністративні структури.

Органи виконавчої влади здійснюють два види функцій:

владно-політичні, тобто, вони разом з парламентом фор­мують політику держави;

- владно-адміністративні, тобто, ці органи реалізовують де­ржавну політику, виконуючи рішення вищих органів державної влади у повсякденній адміністративній діяльності.

- При тому варто зазначити, що владно-політичні функції здій­снюють не усі органи виконавчої влади, а лише уряди та мініст­ри, а в окремих країнах — і керівники реґіональних органів виконавчої влади загальної компетенції. Значною мірою право­ве забезпечення владно-політичних функцій належить до пред­мета конституційного права, хоча межі з адміністративним тут є дуже хиткими. А от здійснення владно-адміністративних функ­цій — це виключна прерогатива адміністративного права.

- Другу чималу групу органів публічної адміністрації в ук­раїнській юридичній науці називають виконавчими органами місцевого самоврядування. Система цих органів, їх місце в ор­ганізації публічної влади та правове регулювання взаємовідно­син з органами виконавчої влади буде детальніше проаналізова­на в окремому підрозділі цього розділу.

<< | >>
Источник: Школик А.М.. Порівняльне адміністративне право. 0000

Еще по теме 2.1. Система органів публічної адміністрації:

 1. 2.5. Регіональні та місцеві адміністративні структури 2.5.1. Системи організації публічної адміністрації в реґіонах та на місцях
 2. 4.1. Форми діяльності публічної адміністрації
 3. 2.2. Повноваження глав держав щодо публічної адміністрації
 4. РОЗДІЛ IV ДІЯЛЬНІСТЬ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 5. 1.1.2. Теорія публічної адміністрації та її взаємодія з адміністративним правом
 6. 4.2. Процедури діяльності публічної адміністрації 4.2.1. Історичний розвиток правового регулювання адміністративних процедур та кодифікаційні моделі
 7. 3.3. Системи публічної служби
 8. § 6. Система «стримувань і противаг» органів законодавчої, виконавчої і судової влади
 9. 2.5.3. Органи самоврядної адміністрації
 10. 3.4.4. Припинення публічної служби
 11. 2.5.2. Реґіональні та місцеві органи державної адміністрації
 12. 4.2.3. Підстави та процедури прийняття нормативних актів адміністрації
 13. § 3. Ознаки держави, що відрізняють її від соціальної (публічної) влади первіснообщинного ладу