<<
>>

Стаття 1. Кодекс адміністративного провадження регулює провадження:

1)

2) перед органами публічної адміністрації в належних до компетенції цих органів індивідуальних справах, що вирішуються шляхом адміністративних рішень;

3) перед іншими державними органами а також перед іншими суб'єктами, якщо вони зобов'язані законом або підставі угоди (домовленості) вирішувати справи, передбачені пунктом 1;

4) в справах розв'язання спорів про власність між органами територіаль­ного самоврядування і органами державної адміністрації, і між органами та суб'єктами, зазначеними в пункті 2

5) в справах видачі свідоцтв;

Стаття 2.

Кодекс адміністративного провадження, крім того, регулює про­вадження в справах скарг і пропозицій (Частина VIII) перед державними ор­ганами, органами територіального самоврядування, а також перед органами громадських організацій.

Стаття 3. §1. Приписи Кодексу адміністративного провадження не засто­совуються до:

2) проваджень в кримінальних майнових справах;

3) справ врегульованих законом від 29 серпня 1997 року — Податкове по­ложення, за винятком правил розділів IV, V і VIII.

§ 2. Правила Кодексу адміністративного провадження не застосовуються також до провадження в справах:

3) (виключений),

3) (виключений),

3) (виключений),

3) належних до компетенції польських дипломатичних представництв і консульських установ, якщо спеціальними правилами не встановлено інше.

§ 3. Правила Кодексу адміністративного провадження не застосовуються також до проваджень у справах, що випливають:

3) з організаційної підпорядкованості у відносинах між державними орга­нами та іншими державними організаційними одиницями;

3) з службової підпорядкованості працівників органів і організаційних одиниць, зазначених в пункті 1,

якщо спеціальними правилами не встановлено інше.

§ 4. Проте на провадження у справах зазначених в §1, 2 і пункті 2 §3 поши­рюються правила частини VIII.

§ 5. Рада Міністрів шляхом розпорядження може поширити дію правил Кодексу адміністративного провадження повністю або частково на проваджен­ня в справах, зазначених у § 2.

Стаття 4. Кодекс адміністративного провадження не порушує спеціальних правил, що випливають з дипломатичного та консульського імунітету, а та­кож міжнародних угод і звичаїв.

Стаття 5. §1. Якщо припис закону посилається на правила про адміністра­тивне провадження, то під цим розуміються правила Кодексу адміністратив­ного провадження.

§ 2. У разі, коли в правилах Кодексу адміністративного провадження йдеться про:

2) кодекс — під цим розуміється Кодекс адміністративного провадження;

2) (виключено);

2) органи публічної адміністрації — під цим розуміються міністри, цент­ральні органи державної адміністрації, воєводи, що діють від їх або від влас­ного імені, інші місцеві органи державної адміністрації (колегіальні і неколе- гіальні), органи територіального самоврядування, а також органи і суб'єкти, зазначені в пункті 2 ст. 1;

2) міністрів — під цим розуміються Голова і віце-голова Ради Міністрів, що виконують функції міністра, керуючого визначеним відділом урядової ад­міністрації, міністр, що керує визначним відділом урядової адміністрації, го­лови комітетів, що входять до складу Ради Міністрів, керівників центральних відомств державної адміністрації, підлеглих, підпорядкованих або підконт­рольних Голові Ради Міністрів або відповідному міністру, а також керівники інших рівнозначних державних органів, що вирішують справи, зазначених пунктах 1 і 4 ст.1;

2) громадські організації — під цим розуміються профспілкові, самовряд­ні, кооперативні та інші громадські організації;

2) органи територіального самоврядування — під цим розуміються орга­ни гміни2, повіту, воєводства, об'єднання гмін, об'єднання повітів, війт, бур­містр (президент міста), староста, маршалок воєводства та керівники служб, інспекції і службовці, що діють від імені війта, бурмістра (президента міста), старости або маршалка воєводства, а крім того, апеляційні колегії самовряду­вання.

<< | >>
Источник: Школик А.М.. Порівняльне адміністративне право. 0000

Еще по теме Стаття 1. Кодекс адміністративного провадження регулює провадження::

 1. До розділу 4: Кодекс адміністративного провадження Республіки Польща1 ЧАСТИНА І. Загальні правила Розділ 1. Сфера дії
 2. Розділ 6. Зупинення провадження
 3. Розділ 1. Початок провадження
 4. Розділ 15. Відновлення провадження
 5. Розділ 12. Відновлення провадження
 6. ЧАСТИНАIX Збори і витрати на провадження
 7. 4.1.3 Ліцензійні умови провадження діяльності
 8. ЧАСТИНА II. Провадження
 9. 1.16 Порушення та провадження справи про банкрутство
 10. Розділ 9. Провадження в суді першої інстанції
 11. Частина II. Провадження Розділ 7. Загальні процесуальні положення
 12. Частина III. Засоби правового оскарження та відновлення провадження
 13. 1.2. Адміністративне право у правових системах сучасності 1.2.1. Історія формування адміністративного права у зарубіжних країнах
 14. источники японского ПРАВА. КОДЕКС «ТАйХоРЕ» (702 г.). «УЛоЖЕНИЕ ДЗЕЭЙ» (1232 г.). кодекс «кЭмму» (1334-1338 гг.)
 15. 64.3. Уголовный кодекс 1810 года Разработка кодекса
 16. РАЗВИТИЕ ФРАНЦУЗСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС 1804 г. УГОЛОВНЫЙ кодекС фрАнции 1810 г.
 17. § 2. Система права, що регулює зовнішньоекономічну діяльність кооперативів, та його джерела
 18. 64.2. Гражданский кодекс 1804 года Разработка кодекса
 19. 4.2.4. Процедури прийняття, оскарження та виконання індивідуальних адміністративних актів
 20. д) Суб ’єктивне право як позитивний (адміністративний) дозвіл