<<
>>

§ 78. Структура Державної канцелярії

— Державна канцелярія складається з відділів та інших структурних підрозділів відповідно до положення про Державну канцелярію.

— Установи, підпорядковані Державній канцелярії, необхідні для на­дання послуг Уряду Республіки, формуються і положення про такі установи затверджується Державним секретарем.

§ 79. Державний секретар

1) Керує Державною канцелярією Державний секретар, який призна­чається і звільняється з посади за наказом Прем'єр-міністра.

2) Державним секретарем може бути лише особа, що має вищу освіту у галузі права.

3) Державний секретар бере участь з правом виступу у засіданнях Уряду.

4) Державний секретар не може суміщати свою службову діяльність з ін­шою роботою, обіймаючи посаду в державних та місцевих органах виконавчої влади, або входити до складу керівного органу чи наглядової ради комерційно­го підприємства, здійснювати торговельну діяльність або обіймати Іншу при­буткову посаду, крім наукової та викладацької роботи.

5) Державний секретар, як директор Державної канцелярії, має ті ж пра­ва, що й згідно з законом міністр, який керує міністерством.

6) Державний секретар призначає і звільняє з посади генерального ди­ректора Державної канцелярії і голів структурних підрозділів.

7) Державний секретар видає накази, спрямовуючи і керуючи діяльніс­тю Державної канцелярії і підпорядкованих їх установ, які необхідні для на­дання послуг Уряду Республіки.

8) Якщо Державний секретар тимчасово не може здійснювати свої пов­новаження за станом здоров'я або з інших причин, Прем'єр-міністр своїм на­казом делегує повноваження Державного секретаря генеральному директору Державної канцелярії або, за відсутності останнього, директору структурного підрозділу Державної канцелярії.

9) Державний секретар підзвітний і підконтрольний Уряду Республіки і Прем'єр-міністру.

§ 80. Звільнення Державного секретаря

1) Державний секретар звільняється за наказом Прем'єр-міністра у по­рядку, передбаченому Законом про державну службу.

2) Відставка Уряду Республіки не є підставою для звільнення Державно­го секретаря з посади.

§ 81. Повноваження Державного секретаря по управлінню роботою Уряду Республіки

2) Державний секретар регулює питання підготовки і реєстрації прото­колів засідань Уряду Республіки, повідомляє про постанови і розпорядження Уряду Республіки і оприлюднює їх та інші нормативно-правові акти шляхом публікації в Офіційному виданні.

2) Державний секретар готує порядок денний засідання Уряду Респуб­ліки і представляє його разом із документами, необхідними для обговорення пунктів порядку денного, Прем'єр-міністру для затвердження. Державний секретар контролює проекти нормативно-правових актів Уряду Республіки на відповідність Конституції і законам.

2) Державний секретар підписує постанови і розпорядження Уряду Рес­публіки, і протоколи засідань Уряду Республіки.

2) Державний секретар повинний відмовитися від підпису, якщо пос­танова або розпорядження Уряду Республіки суперечить Конституції або за­конам. Державний секретар представляє аргументовану відмову у письмовій формі Уряду Республіки, яка повинна бути додана до протоколу засідання Уряду Республіки. Якщо Уряд Республіки залишає в силі первісне рішення, Державний секретар ставить свій підпис. Особлива думка Державного секре­таря у письмовій формі повинна бути додана до постанови або розпорядження Уряду Республіки, і ці документи мусять бути невідкладно надіслані Голові Суду.

2) Державний секретар входить з поданням до Прем'єр-міністра щодо питань адміністрації Уряду Республіки.

2) Державний секретар входить з поданням до Прем'єр-міністра для за­твердження включення пропозиції про призупинення дії або скасування нор- мативно-правових актів міністра або губернатора округу до порядку денного засідання Уряду Республіки, відповідно до § § 94,99 і 100 цього Закону.

§ 82. Інші повноваження Державного секретаря

(1) Державний секретар є хранителем державної печатки і реєструє її ви­користання відповідно до закону і у формі, затверджених Урядом Республіки.

4) Державний секретар входить з поданням щодо призначення і звіль­нення з посади генерального секретаря міністерства.

4) Державний секретар здійснює інші повноваження, визначені законом або нормативно- правовими актами Уряду Республіки.

<< | >>
Источник: Школик А.М.. Порівняльне адміністративне право. 0000

Еще по теме § 78. Структура Державної канцелярії:

 1. § 76. Статус Державної канцелярії
 2. § 1. Поняття влади. Співвідношення політичної та державної влади, державної влади і держави
 3. § 3. Основа державної влади
 4. Правове конституювання і організація державної влади
 5. 2.5.2. Реґіональні та місцеві органи державної адміністрації
 6. § 4, Легітимність і легальність державної влади
 7. § 2. Поняття і методи здійснення державної влади
 8. § 1. Вищий представницький орган державної влади
 9. Право і забезпечення контролю за діяльністю державної влади
 10. § 3. Принципи організації і діяльності дер­жавного апарату. Поділ державної влади
 11. § 3. Принципи організації і діяльності дер­жавного апарату. Поділ державної влади
 12. § 4. Функції і компетенція органів державної влади, місцевого самоврядування у питаннях діяльності кооперативів та їх об'єднань (спілок)
 13. Розділ 3 СТРАТЕГІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО НАРКОТИКІВ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ
 14. Стаття 33. Право регресу державної та муніципальної інституції та агенції, що стосується публічного службовця, який завдав шкоду
 15. Оптимизация структуры имущественного комплекса в рамках действующего хозяйствующего субъекта Типология структур и варианты изменений структуры имущественного комплекса (предприятия)
 16. 2.1. Понятие структуры и виды структур научного знания
 17. 2.4. Центральні адміністративні структури: види та повноваження 2.4.1. Класифікація центральних адміністративних структур
 18. 8.1. Понятие и структура политической структуры общества
 19. Рисунок 30 - Общая структура цены (Ип — издержки производства (себестоимость); П — прибыль; Нк — косвенные налоги, включаемые в структуру цены; Нпоср — надбавка оптового посредника; Ио-издержки обращения)
 20. § 4. Структура норми права Поняття і елементи структури норми права.