<<
>>

Висновки по розділу для України

2)

3) Адміністративне право України до останнього часу було майже стовідсотковою копією науки, галузі права та навчальної дисципліни під назвою «Радянське адміністративне право».

З приводу однієї з його ключових категорій «державне управлін­ня» в літературі постійно відбувались дискусії з огляду на його відсутність в Конституції 1996 року. Незважаючи на це, зазна­чений термін дотепер широко використовують науковці та практи­ки. Цю ситуацію, на нашу думку, доцільно найближчим ча­сом змінити. Адже словосполучення «державне управління» є некоректним перекладом терміну «публічна адміністрація», що звужує зміст останнього та не відповідає сучасній спрямованос­ті адміністративно-правового регулювання. Тому в доктрині ад­міністративного права варто перейти до ширшого поняття «пуб­лічна адміністрація», який охоплює також виконавчі органи місцевого самоврядування та визначає необхідну спрямованість діяльності службовців адміністративних органів — реалізацію та захист інтересів окремих громадян та суспільства загалом.

4) Як і в радянський період, варто визнати важливість між­дисциплінарної науки — теорії публічної адміністрації (в Ук­раїні — теорії державного управління) для адміністративно-пра­вового регулювання. Ідеї, розвинуті в межах цієї науки повинні ставати основою для адміністративно-правових норм. З іншого боку, адміністративне право сьогодні розглядається в Україні як один із засобів покращення ефективності публічної адміністра­ції, особливо це стосується його процесуальної частини, що пе­ребуває на етапі становлення.

Адміністративне право в багатьох країнах континенталь­ної Європи сформувалось на базі поліцейського права, проте сьогодні набуло фактично протилежного спрямування. Якщо норми поліцейського права захищали здебільшого інтереси де­ржави, а в кращому випадку — суспільства загалом, то метою адміністративно-правового регулювання насамперед є реаліза­ція та захист інтересів особи у її відносинах з органами публіч­ної адміністрації.

В цьому контексті доводиться стверджувати, Що радянське адміністративне право, незважаючи на свою назву за своїм змістом було поліцейським правом у його класичному ро­зумінні. Протягом останніх років в Україні відбувається склад­ний процес перетворення поліцейського права в адміністратив­не. Цей процес активно відбувається в адміністративно-правовій доктрині, починаючи з Концепції реформи адміністративного права 1998 року та значною мірою — в адміністративному зако­нодавстві.

2) Предмет адміністративного права в країнах англо-амери- канської та континентальної правової системи формувався із значними відмінностями. Зокрема, регулювання внутрішньо- організаційних відносин в публічній адміністрації не вважалося адміністративним правом в країнах common law. Проте остан­нім часом можна спостерігати зближення і взаємний вплив між країнами, що відносяться до двох основних правових систем. Україна, що належить до континентальної правової системи, також орієнтує своє адміністративне право на неї, хоча й вико­ристання раціоналістичного американського чи британського правового регулювання може бути доцільним в багатьох окре­мих випадках. У кожному разі, основним для України є напов­нення «новим» змістом актів адміністративного законодавства, та його реальне втілення в практиці відносин між приватними особами та публічною адміністрацією.

3) Оскільки адміністративне, і особливо адміністративно- процесуальне законодавство перебуває в Україні на етапі ста­новлення, при його творенні треба активно використовувати принципи адміністративного права, що визначені Радою Європи як рекомендації для членів цієї міждержавної організації. Крім того, ці та інші доктринальні принципи повинні реально вті­люватись в життя службовцями публічної адміністрації. Адже для України, як і для багатьох інших країн, характерним є іс­тотні відмінності між чинними правовими нормами та практи­кою їх реалізації. Подолання цих відмінностей наблизить нашу державу до конституційного положення та ідеалу під назвою «правова держава».

<< | >>
Источник: Школик А.М.. Порівняльне адміністративне право. 0000

Еще по теме Висновки по розділу для України:

 1. Висновки по розділу для України
 2. Висновки по розділу для України
 3. Висновки по розділу для України
 4. Висновки до розділу 4
 5. Висновки до розділу 1
 6. Висновки до першого розділу
 7. Висновки до другого розділу
 8. Висновки до розділу 3
 9. Висновки до розділу 2
 10. Висновки до третього розділу
 11. Розділ 2 ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
 12. РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ
 13. Розділ 4 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
 14. Розділ 1 ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ ВИНИКНЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
 15. Значення рішень Європейського суду з прав людини для правової системи України
 16. Завдання для індивідуальної роботи ДО РОЗДІЛУ 6
 17. Завдання для самостійної роботи з розділу „Судження”.
 18. РОЗДІЛ V ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Глава 1. Відповідність законодавства України принципам корпоративного управління