<<
>>

Висновки по розділу для України

1)

2) Терміни «публічна служба» і «публічний службовець» використовуються у законодавстві деяких зарубіжних країн (Австралія, Литва) і є привабливими з огляду на точніше відоб­раження змісту службової діяльності.

Однак в багатьох країнах вживають інші терміни: «цивільна служба», «державна служ­ба», тому основним є не вибір самого терміна, а чітке і виправ­дане з погляду задоволення публічних інтересів законодавство про публічну службу.

3) У законодавчому закріпленні процедур набору на публічну службу треба забезпечити реалізацію двох базових принципів: рівності (рівних можливостей усіх кандидатів, що відповідають встановленим умовам вступу на службу) та достойностей (про­фесіоналізму та здатності найкраще виконувати покладені за­вдання і функції).

4) Проведення конкурсу повинно бути загальним правилом при наборі професійних службовців. Винятки з цього правила можуть бути нечисленними і в необхідних випадках встановлю­ватись виключно законами.

5) Атестації та оцінювання повинні бути визначальною про­цедурою просування по службі. При їх проведенні досягнуті за попередній період результати є одним із найважливіших кри­теріїв відбору для просування.

6) Підстави та порядок застосування дисциплінарної відпові­дальності публічних службовців доцільно вичерпно регламен­тувати у базовому законодавчому акті про публічну службу або спеціальному законі.

<< | >>
Источник: Школик А.М.. Порівняльне адміністративне право. 0000

Еще по теме Висновки по розділу для України:

 1. Висновки по розділу для України
 2. Висновки по розділу для України
 3. Висновки по розділу для України
 4. Висновки до розділу 4
 5. Висновки до розділу 1
 6. Висновки до першого розділу
 7. Висновки до другого розділу
 8. Висновки до розділу 3
 9. Висновки до розділу 2
 10. Висновки до третього розділу
 11. Розділ 2 ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
 12. РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ
 13. Розділ 4 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ