<<
>>

Висновки по розділу для України

3)

3) Контроль за публічною адміністрацією є важливою скла­довою її ефективного функціонування у зарубіжних країнах. В системі українського адміністративного права контроль за ор­ганами виконавчої влади та місцевого самоврядування варто ок­ремо виділити з інституту «Забезпечення законності в держав­ному управлінні».

3) 3 огляду на зарубіжний досвід, в Україні доцільно роз­вивати різні форми внутрішнього адміністративного контролю. Зокрема, має бути продовжена робота зі створення спеціальних підрозділів в органах виконавчої влади по розгляду скарг в ад­міністративному порядку. Також в Адміністративно-процедур­ному кодексі має бути врегульовано питання щодо суб'єктів та порядку розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів місцевого самоврядування.

3) Застосування в Україні із прийняттям Кодексу ад­міністративного судочинства німецької моделі судового контро­лю за публічною адміністрацією загалом є виправданим у зв'язку з її концептуальною логічністю. Однак в практиці становлення адміністративного судочинства треба брати до уваги досвід його розвитку у державах Центральної та Східної Європи з метою уникнення таких помилок.

3) У національному адміністративному законодавстві варто передбачати усі можливі форми контролю громадськості за пуб­лічною адміністрацією, адже цей вид контролю ще не набув в Україні поширення після зміни політичної та економічної сис­теми.

<< | >>
Источник: Школик А.М.. Порівняльне адміністративне право. 0000

Еще по теме Висновки по розділу для України:

 1. Висновки по розділу для України
 2. Висновки по розділу для України
 3. Висновки по розділу для України
 4. Висновки до розділу 4
 5. Висновки до розділу 1
 6. Висновки до першого розділу
 7. Висновки до другого розділу
 8. Висновки до розділу 3
 9. Висновки до розділу 2
 10. Висновки до третього розділу
 11. Розділ 2 ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
 12. РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ
 13. Розділ 4 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
 14. Розділ 1 ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ ВИНИКНЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
 15. Значення рішень Європейського суду з прав людини для правової системи України
 16. Завдання для індивідуальної роботи ДО РОЗДІЛУ 6
 17. Завдання для самостійної роботи з розділу „Судження”.