<<
>>

Передмова

«Основи ноосферології» – обов'язковий спецкурс для всіх студентів усіх спеціальностей ТНУ ім. В.І. Вернадського. Курс розроблений з урахуванням специфіки підготовки й компетенції студентів, які отримують університетську освіту.

Відповідно до специфіки факультетів у процесі навчання відбувається коректування тем курсу та завдань для самостійної роботи. Особливого значення набуває вивчення ключових пізнавальних принципів і ефективних методологічних підходів. Безвідносно до змісту й особливостей конкретних дисциплін загальні принципи досягнення об'єктивної істини універсальні. Крім того, приділяється значна увага засадам міждисциплінарного підходу, методам пізнання багатомірних явищ і складних систем, а саме до них належить ноосфера. Розглядаються результати комплексного дослідження складних багаторівневих об'єктів, таких як «природа-людина-суспільство-ноосфера» та інших.

Ноосферологія – це сучасна комплексна наукова дисципліна, яка формується в міждисциплінарному просторі природознавства, гуманітарного знання, соціальних наук і філософії. Її предметом є взаємопов'язана, комплексна конструктивна розумна діяльність людей у планетарному масштабі. Основоположною темою ноосферних досліджень є механізм прискорення трансформації біосфери в ноосферу. Ключові дисципліни, необхідні для формування ноосферології різноманітні: космологія, учення про біосферу, еволюційна біологія та еволюційна психологія, філософія історії, філософія технології, методологія наукового пізнання. Важливе місце в посиленні епістемології сучасного вчення про ноосферу посідають методологія міждисциплінарних досліджень, аспекти стратегічного планування й управління, а також прогностичні принципи футурології.

З огляду на міждисциплінарність і енциклопедичне охоплення найрізноманітніших галузей природничонаукового, соціального й гуманітарного знання ноосферологія продукує набір ефективних пізнавальних інструментів.

На основі ноосферних досліджень можуть бути сформовані нові тематичні поля й актуальна проблематика найновітніших наук і технологій. Така стратегія всеосяжності наукового знання створює могутній пояснювальний інтердисциплінарний потенціал, завжди затребуваний і необхідний для педагогічної та наукової діяльності в дослідницькому університеті нового покоління.

Місце в навчальному процесі, мета й завдання дисципліни. Ноосферологія сприяє формуванню сучасного наукового світогляду, забезпечує розуміння основних принципів розвитку суспільства й оптимізує екологічне мислення. Фундаментальними завданнями вивчення дисципліни є: 1. Упорядковування знань, заснованих на раціональному системному мисленні, інтеграція цих знань. 2. Засвоєння проблематики ноосферного розвитку в умовах прискореної трансформації інформаційного суспільства, економічної, технологічної і соціокультурної глобалізації світу. 3. Виховання раціональної культури мислення. 4. Формування ноосферного світогляду на основі інтеграції професійних знань та інноваційних освітніх підходів. Підготовка за темами навчального курсу передбачає наявність у студентів знань з інших загальноосвітніх дисциплін.

Ця книга має використовуватися як необхідний навчальний посібник з курсу «Основи ноосферології», а також як додаткове джерело вивчення курсів соціальної філософії, філософської антропології, історії науки й техніки, екології, теорії управління, економіки, правознавства та інших дисциплін. Результати ноосферологічних досліджень незамінні в тих галузях, де людство усвідомлено та відповідально вступає в масштабні взаємодії з природою, використовуючи високі технології. Студенти, аспіранти, здобувачі й усі ті, хто прагне до знання суті соціальних взаємодій, розуміння трансформацій навколишнього світу й до ефективної комунікації, знайдуть багато цінного фактичного матеріалу, засвоять нові корисні пізнавальні стратегії. Успішне засвоєння змісту курсу необхідне для посилення університетського освітнього рівня, розширення світоглядного горизонту й більш повної реалізації своїх конкурентних професійних можливостей у швидко мінливому світі.

<< | >>
Источник: БУРЯК В.В.. Основи вчення про ноосферу. 2010

Еще по теме Передмова:

 1. ПЕРЕДМОВА
 2. Передмова
 3. Передмова
 4. ПЕРЕДМОВА
 5. ПЕРЕДМОВА
 6. Передмова
 7. ПЕРЕДМОВА
 8. ДЖЕРЕЛА ДО РОЗДІЛУ 7
 9. ЗМІСТ
 10. ЗМІСТ
 11. ЗМІСТ
 12. ЗМІСТ
 13. Зміст
 14. зміст
 15. Павликов С. Н., Убанкин Е. И., Левашов Ю.А.. Общая теория связи. [Текст]: учеб. пособие для вузов – Владивосток: ВГУЭС,2016. – 288 с., 2016
 16. Уткина Светлана Александровна. Английский язык в профессиональной сфере Рабочая программа дисциплины Владивосток Издательство ВГУЭС 2016, 2016
 17. Лаптев С.А.. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО. Рабочая программа учебной дисциплины Владивосток. Издательство ВГУЭС - 2016, 2016
 18. Уткина Светлана Александровна. Английский язык в профессиональной сфере Рабочая программа дисциплины Владивосток Издательство ВГУЭС 2016, 2016
 19. Иваненко Н.В.и др.. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ и защите ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование. Владивосток 2016, 2016
 20. Астафурова И.С.. СТАТИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ. Учебно-практическое пособие. Владивосток 2016, 2016