<<
>>

Передмова

Стрімкі темпи науково-технічного розвитку, динамізм соціальних про- цесів, оновлення морально-ціннісних орієнтирів, екологічна криза і, насам- кінець, тиск есхатологічних пророкувань – усе це зумовлює психологічне навантаження, викликає депресію, стрес та особистісну кризу як планетар- ну хворобу ХХІ століття.

Поряд із соціо-технологічними, в механізмі кри- зових станів людини потужними є і фактори соціально-психологічного, пе- дагогічного та особистісного характеру, що створює психологічне напру- ження, спричиняє кризові стани особистості в її життєвій долі. Чи мож- на запобігти виникненню кризового стану, як допомогти дітям і молоді у кризових ситуаціях – ці та інші питання розглядаються в запропонованому курсі «Життєві кризи особистості».

Дисципліна «Життєві кризи особистості» викладається у Дніпропе-

тровському національному університеті на 5-му курсі (IX семестр), тоб- то на заключному етапі отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеці- аліст» («магістр») і базується безпосередньо на знаннях та навичках, отри- маних при вивченні дисциплін на попередніх курсах, а саме спецпрактику- му з медичної психології, роботи в клініках соматичних та психічних за- хворювань, вікової психології, практичної діагностики та корекції психіч- ного розвитку людини.

Завданням дисципліни є навчання студентів теоретичних та практич- них навичок розпізнавання життєвих криз особистості та надання психоло- гічної підтримки і кваліфікованої допомоги людям, що опинилися в скрут- них життєвих ситуаціях.

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати:

▪ специфічні ознаки кризової ситуації у житті людини;

▪ типологію життєвих криз особистості та критерії її побудування;

▪ основні психологічні теорії стосовно переживання людиною кризо- вого стану;

▪ термінологію, яка вживається для опису перебігу кризових станів;

▪ сутність криз, що вивчаються в рамках курсу;

▪ принципи психологічної допомоги людині в кризових станах різних типів.

Підготовлений фахівець повинен уміти:

▪ користуватись отриманими базовими теоретичними положеннями для здійснення психологічного аналізу криз розвитку та ситуативних криз;

▪ враховувати витоки (причини) і специфіку різних типів криз у побу-

дуванні системи заходів, спрямованих на реадаптацію людини у стані жит- тєвої кризи;

4 5

▪ надати первинну психологічну підтримку та допомогу людям, що опинилися в скрутних життєвих обставинах.

Курс «Життєві кризи особистості» має сприяти формуванню у студен- та інтегральних та професійно-орієнтованих рис, культури гуманного став- лення до людини, активної життєвої позиції. Курс розвиває логічне й аналі- тичне мислення студентів, уважність та уяву, їх професійні здібності, вдо- сконалює навички самостійної роботи з психологічним матеріалом тощо.

Дисципліна «Життєві кризи особистості» передбачає 18 годин лекцій- них та 18 годин семінарських занять та включає підготовку індивідуально- го завдання, написання двох контрольно-модульних робіт і письмового ек- замену у формі тестування.

Лекційні матеріали, включені до дисципліни, подані у даному посіб-

нику. Вони розташовані саме у порядку викладення, супроводжуються до- датками за відповідною тематикою для самостійного ознайомлення та тес- тами (ключі до всіх завдань подані наприкінці посібника). Основна части- на складається з дев’яти окремих розділів, розподілених на три великі час- тини: кризи особистісного розвитку, кризи, викликані зовнішніми чинни- ками та кризи професійної діяльності. Вибір тем, що увійшли до посібника, зумовлено їх актуальністю та гостротою, а також відсутністю навчальних дисциплін, які розкривали б відповідну проблематику, в навчальній про- грамі магістрів психологічного факультету ДНУ.

Нерідко розмір додатка перевищує розмір тексту основної частини

розділу, що пояснюється характером матеріалів: часто додатки (як, скажі- мо, скорочений варіант відомої роботи Б. Колодзіна «Як жити після пси- хічної травми») є «легшим» читанням, ніж сповнений термінів, класифіка- цій та історичних довідок основний текст.

Додатка до останнього розділу не передбачено, адже останнє заняття зазвичай присвячується з’ясуванню різних питань стосовно академічної успішності студентів.

Стостовно тестів треба зауважити, що виконання їх передбачає не

тільки ознайомлення з матеріалами теми та додатка, а й розширює їх, апе- лює до знань, отриманих у межах інших навчальних дисциплін, тобто має за мету повторення та закріплення вже пройденого. Наголосимо також, що саме з тестів, наведених наприкінці кожної теми, складається зміст контрольно-модульних робіт та письмового екзамену. Кожний тематичний блок, тобто основний текст, матеріал додатка та набір тестів завершують- ся переліком використаної літератури та ресурсів мережі Інтернет стосов- но розглянутої проблематики.

Індивідуальне завдання передбачає проведення інтерв’ю з людиною,

яка пережила кризу (з тих криз, що включені або не включені до розгляду в межах дисципліни), та його аналіз за декількома показниками. Робота по-

винна включати:

▪ текст інтерв’ю (у вигляді тез та цитат, які підтвердять висновки сту- дента щодо конкретного випадку);

▪ аналітичну частину (аналіз преморбідної ситуації – особливо це сто- сується випадків суїциду, онкозахворювань, гомосексуалізму, професійно- го вигорання; чому студент вважає, що описуваний випадок – життєва кри- за, на якій стадії переживання перебуває суб’єкт та що їй притаманно);

▪ інструменти можливої психокорекційної роботи, а саме якомога кон- кретніші пропозиції.

Зразок виконання індивідуального завдання наведено наприкінці під- ручника.

Розподіл балів для оцінювання роботи студента відбувається за такою схемою:

▪ 0 – 10 балів: підготовка індивідуального завдання;

▪ (0 – 25) ? 2 = 50 балів: виконання двох контрольно-модульних робіт;

▪ 0 – 40 балів: написання письмового екзамену.

Автор висловлює щиру подяку всім, хто надав допомогу у підго- товці даного посібника: своєму вчителю та натхненнику проф. Е. Л. Но- сенко, а також О. Ю. Пурло – за увагу та дружньо налаштовану критику, Л. М. Самошкіній, Н. А. Маєвській, В. Ю. Слабинському та О. В. Бермант- Поляковій – за професійні поради та коментарі, і всім іншим, чиї ім’я я не згадала, але кого пам’ятаю з глибокою повагою та вдячністю.

Усі коментарі стосовно змісту посібника прохання надсилати на bayer.oxana@gmail.com.

6 7

розділ 1. вступ до дисципліни

<< | >>
Источник: О.О. Байєр. ЖИТТЄВІ КРИЗИ ОСОБИСТОСТІ. 2010

Еще по теме Передмова:

 1. ПЕРЕДМОВА
 2. Передмова
 3. Передмова
 4. ПЕРЕДМОВА
 5. ПЕРЕДМОВА
 6. Передмова
 7. ПЕРЕДМОВА
 8. ДЖЕРЕЛА ДО РОЗДІЛУ 7
 9. ЗМІСТ
 10. ЗМІСТ
 11. ЗМІСТ
 12. ЗМІСТ
 13. Зміст
 14. зміст
 15. Павликов С. Н., Убанкин Е. И., Левашов Ю.А.. Общая теория связи. [Текст]: учеб. пособие для вузов – Владивосток: ВГУЭС,2016. – 288 с., 2016
 16. Уткина Светлана Александровна. Английский язык в профессиональной сфере Рабочая программа дисциплины Владивосток Издательство ВГУЭС 2016, 2016
 17. Лаптев С.А.. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО. Рабочая программа учебной дисциплины Владивосток. Издательство ВГУЭС - 2016, 2016
 18. Уткина Светлана Александровна. Английский язык в профессиональной сфере Рабочая программа дисциплины Владивосток Издательство ВГУЭС 2016, 2016
 19. Иваненко Н.В.и др.. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ и защите ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование. Владивосток 2016, 2016
 20. Астафурова И.С.. СТАТИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ. Учебно-практическое пособие. Владивосток 2016, 2016