<<

відПОвіді На завдаННя для самОкОНтрОлЮ

Завдання для самоконтролю до теми «Вступ до дисципліни» та додатка 1

І.

1. нормальними 2. астенічної негативної емоції

ІІ.

1. б 2. г 3. б 4. а 5. б

ІІІ.

1. Н 2.

П 3. Н

IV.

1. б 2. г 3. а 4. в

Завдання до самоконтролю до теми «Вікові кризи» та додатка 2

І.

1. формально-логічний 3. соціальна ідентифікація

2. компенсуючі стратегії

IІ.

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
6 1 4 5 8 3 2 7
В З А Ж Д Б Г Е
г в е а б ж з д

ІІІ.

1. е 2. з 3. г 4. б 5. ж 6. в 7. а 8. д

Завдання для самоконтролю до теми «Віктимність» та додатка 3

І.

1. а 2. б 3. в 4. б 5. а, б, г, д 6. б

ІІ.

1. авторитарності 4.

спілкуватись з іншими / однолітками

2. особистістю 5. щирих

3. успішна

ІІІ.

1. Н 2. П 3. П 4. П

ІV.

1. б 2. г 3. в 4. а

236 237

Завдання для самоконтролю до теми «Гомосексуалізм як криза ідентичності. ІІ.
Терапія гомосексуалізму» та додатка 4 1. Н 2. В 3. Н 4. В 5. В
І.

1. б 2. а, б, д 3. д 4. а 5. б

ІІІ.

1. г

2. в

3. а

4. б

5. д

ІІ.

1. гомофобії 4. амбівалентні

2. латентної 5. статеворольової ідентифікації

3. проекції

ІІІ.

1. П 2. Н 3. П 4. П 5. Н

Завдання для самоконтролю до теми «ВІЛ-позитивність та її психологічні на-

слідки» та додатка 5

І.

1. б 2. в 3. д 4. а 5. г 6. є

ІІ.

В: 1, 5, 7, 8 З: 2, 3, 4, 6

ІІІ. 1, 3, 5, 7, 8

Завдання для самоконтролю до теми «Психологічна допомога учасникам бойо-

вих дій. Психологія тероризму» та додатка 6

І.

1. а 2. в 3.б 4. в 5. в 6. г

ІІ.

1. в 2. а 3. г 4. б

ІІІ.

1. «бий або біжи»

2. травматичного (та посттравматичного) стресового розладу

3. стокгольмський синдром

ІV.

1. Н 2. П 3. Н 4. П 5. Н

V.

1. П 2. Н 3. Н 4. Н

Завдання для самоконтролю до теми «Термінальні стани та вмирання» та до-

датка 7

І.

1. б 2. б 3. г 4. а 5. а 6. в 7. б 8. б 9. в

IV.

1. універсальна, незмінна 4. відстроченою реакцією горя

2. танатологія 5. танатотерапія

3. стресори

V.

П – 3, 4 Н – 1, 2, 5

Завдання для самоконтролю до теми «Психологія суїцидальної поведінки. Пси-

хологічна допомога суїцидентам. Превенція суїцидів» та додатка 8

І.

1. в 2. б, в 3. б 4. а

ІІ.

1. б 2. д 3. в 4. г 5. а

ІІІ.

1. Н 2. Н 3. П 4. П 5. Н 6. П

IV.

1. С Л
2. С Л
3. С Л
4. Л С
5. Л С
6. С Л

Завдання до самоконтролю до теми «Кризи професійної діяльності»

I.

1. професійне вигорання 3. деструктивні зміни у ставленні до клієнтів

2. професійна деформація

II.

1. а, б, г, е, є 2. а, в, є, ж 3. а, д 4. г

III.

1. П 2. П 3. Н 4. Н 5. П

IV.

1. г 2. є 3. а 4. ж 5. д 6. б

7. е 8. в

238 239

ПредметНий ПОкажЧик

Агресивність 16, 55, 56, 80, 116, 118, 119, 122, 129, 131, 136–137, 174, 189, 191 автоагресія 54, 189, 190

стихійна агресія 119, 121–123

Адаптація 14, 54, 55, 74, 83, 102, 117, 125, 188, 189, 200

Активність особистості 9, 27, 36, 37, 45, 195, 205–206

Амбівалентність 191, 193–194

Анапсіоз 16

Андрогінність 74–75

Апатія 16, 115, 119, 121

Аутплейсмент 225

Безпорадність 11, 16, 36, 55, 57, 81, 105, 119, 123, 128, 133, 157, 159, 170, 174,

194, 195, 197, 201

вивчена безпорадність 56

Бомбардування любов’ю 61

Викривлення сприйняття ситуації 120

Відреагування 19, 62–63, 106, 125, 134, 156, 164–165, 169

Візуалізація 160–161

Воєнні дії 14, 112–143, 187

Віктимність 52–65

віктимні ілюзії 63

віктимні конфлікти 55

рольова віктимність 53

особистісна віктимність 53

фактори віктимізації 54

ВІЛ 98–108, 185

етапи життя з ВІЛ 100–101

стратегії життя з ВІЛ 102–103

Вигорання 212–224

Гей-афірмативна терапія 81–83

Гей-конверсивна терапія 82–83

Гендер 29, 74, 101, 193

Геносоціограма 161–162

Гомосексуалізм 12, 73–91, 185, 186, 202

біологічна (природжена, ядерна) гомосексуальність 77–78

гомофобія 76

невротична гомосексуальність 79

теорії гомосексуалізму 76–77, 86–87

транзиторна (замісна) гомосексуальність 78

фактори, що зумовлюють формування 77–81

чутливість геїв 90–91

Горе, горювання 13, 16, 115, 154, 166–175, 194 болісні реакції горя 171

робота горя 171 стадії 161

Дебрифінг 15, 17–20

Депресія 16, 57, 58, 62, 101, 115, 125, 133, 154, 171, 191, 199, 201, 202, 221, 224

Деструктивний культ 58–65

Дискордантні пари 103

Drop-in zones (зони комфорту) 103

Empowerment (набуття сили) 100

Ідентичність, ідентифікація 9, 10, 31, 62–63, 78, 84, 114 статеворольова ідентичність 76, 77, 80, 81, 85

стадії формування гомосексуальної ідентичності 89

Ізоляція 39, 57, 73, 82, 100, 101, 155, 158, 172, 174, 187, 192, 199, 220

самоізоляція 190

Катастрофи, екстремальні ситуації 10, 11, 13, 14, 15, 112–114, 117, 121, 125,

128–130, 132, 166, 189

Картина світу 9, 28, 32, 34, 36, 37, 42, 63, 153

Квір 74, 192

Когнітивний дисонанс 42, 133

Конфлікти

внутрішній 10, 55, 89, 141, 205, 215

конфліктність 56

міжособистісні 83, 117, 136, 186, 205

Копінг-поведінка 83, 117

Криза

вікові кризи 9–10, 27–33, 60

етапи 11

класифікації 9–10

мотиваційна криза 28, 220–221

професійні кризи 212–225

Механізм циркулярної реакції 122

Модальності сприйняття 18, 44–46

Мотиваційна втома 219–220

Муміфікація 13, 168

Надмірна пильність 114

Невроз, невротизація 14, 16, 28, 33, 55, 63, 118, 119, 183

невроз успіху 220–221

Неповноцінність 12, 54–56, 60, 81, 83, 187, 194, 214, 219

240 241

Охоронна поведінка 169–170

Паліативна медицина 152, 155

Паніка 62, 121–123

Перебільшене реагування 114, 115

Пошукова активність 56

Провина того, хто вижив 115

Професійна міфологія (містика) 216–217

Професійний аутизм 212

ПТСР 13–14, 19–20, 58, 63, 114–117, 124–131, 164

Психалгія 191

Психогенні реакції 15, 55, 117, 121, 166, 171

психогенна амнезія 58

Психодрама 159, 161

Психологічний захист 62, 84, 114, 117, 118, 120–121, 156, 172, 191

Психологічний час 13, 29, 32, 64, 106, 190, 191

компетентність у часі 13

Психологічно здорова особистість 12, 115

Реакція егоцентричного переключення 190–191

Реакція негативного балансу 191

Ресурси 11, 14, 18, 32, 37, 42, 63, 82, 103, 104, 106, 124, 137–140, 157, 158, 162–

163, 196, 202–204, 205–206, 219–220, 221–224

Рефлекс «бий або біжи» 126–128, 136

Розототожнення 106

Самоактуалізація 9, 30, 61, 223–224

Самотність 13, 60, 73, 101, 103, 156, 186, 196

Самотрансценденція 224

Сенсорне бомбардування 62

Смерть 10, 13, 14, 19, 27, 29, 32, 60, 101, 113, 152–154, 161, 166–175, 190, 192, 222

Соматизація 12, 15, 174, 155–158, 213, 221, 224

Соціальна підтримка 13, 103, 104, 117, 124, 130–131, 164–165, 169, 202, 203–

204, 222

«Спадщина предків» 141

Сповідальні сесії 62

Стать 74

Стигма, стигматизація 99–100, 155

внутрішня стигма 99–100

зовнішня стигма 99, 155

ознаки стигми 99

стратегії керування стигмою 102

Стокгольмський синдром 120–121

Страх 15, 32, 54, 55, 57, 79, 100, 114, 116, 120, 121, 126, 128, 130, 132, 158, 163,

169, 173, 194, 197

страх смерті та вмирання 31, 101, 113, 119, 153–155, 174, 186, 194

Стрес, стресовий стан 9–16, 113, 129–130, 134, 157, 160, 199, 200, 212 стадії 14–16

Стресостійкість 16, 159

Суїцид, самогубство 10, 11, 12, 29, 33, 73, 100, 116, 182–206 недиференційоване підґрунтя суїцидальної поведінки 184 оцінка летальності 198–204

парасуїцидальна пауза 188 парасуїцидальні тенденції 185 пресуїцидальний період 184, 191

психодіагностика суїцидальної поведінки 190–191, 193–194 складові акту самогубства 184–185, 187, 188–191

спроба самогубства 183, 184, 196, 198, 200 стадії кризової терапії 204–206

суїцидальна загроза 190–191, 193, 196, 198, 199, 201 теорії суїцидальної поведінки 187–188

форми 188

СВТ (Cognitive Behavioral Treatment) 19–20

Танатологія 152

Танатотерапія 152–153

Термінальні стани 13, 152–166

динаміка термінальних переживань 154–155

Тероризм 14, 112, 117–121

Техногенні катастрофи 133–134

Технологія «Step by step» 61

Травма 10, 13, 14, 52, 57, 112–113

Травматизація

безпосередня травматизація 57, 113, 124 вторинна травматизація 19, 58 довгострокова травматизація 57, 113, 124 рикошетна травматизація 58, 113

Травмуючі фактори 13, 14, 18, 19, 58, 113, 114125, 136, 159, 183, 199

Фіксовані ідеї 35, 38, 40–41

Фобії 57, 121

ситуаційні фобії 120

Фрустрація, фрустрованість 31, 33, 118, 119, 187, 200

Хронічна втома 101

Цілепокладання 104, 105

Цінності 9, 10, 11, 33, 54, 60, 62, 73, 100, 104, 201, 215, 224

<< |
Источник: О.О. Байєр. ЖИТТЄВІ КРИЗИ ОСОБИСТОСТІ. 2010

Еще по теме відПОвіді На завдаННя для самОкОНтрОлЮ:

  1. завдання для самоконтролю до розділу «віктимність» та додатка 3
  2. завдання для самоконтролю до розділу «вікові кризи» та додатка 2
  3. завдання для самоконтролю до розділу «вступ до дисципліни» та додатка 1
  4. завдання для самоконтролю до розділу «кризи професійної діяльності»
  5. завдання для самоконтролю до розділу «термінальні стани та вмирання» та додатка 7
  6. завдання для самоконтролю до розділу «Психологія суїцидальної поведінки. Психологічна допомога суїцидентам. Превенція суїцидів» та додатка 8
  7. завдання для самоконтролю до розділу «гомосексуалізм як криза ідентичності. терапія гомосексуалізму» та додатка 4
  8. Вопросы для самоконтроля
  9. Вопросы для самоконтроля
  10. Вопросы для самоконтроля