<<
>>

завдання для самоконтролю до розділу «віктимність» та додатка 3

І. Виберіть правильну(-і) відповідь(-і) до наведених нижче запи-

тань.

1. У віктимології відомий класичний психологічний портрет жерт- ви зґвалтування (Гульман, 1994). Які риси, на вашу думку, він включає?

а) Фаталізм, боязкість, скромність, податливість навіюванню;

б) неконформність, поленезалежність;

в) інтернальний локус контролю, відкритість новому досвіду;

г) усі відповіді правильні.

2. На ваших очах юнак ув’язується в бійку з п’яною компанією, прагнучи довести своїй дівчині, що «вони наволоч, а він чогось вар- тий». Така поведінка є прикладом:

а) гіповіктимності;

б) гіпервіктимності;

в) адиктивної поведінки;

г) дистимічної акцентуації характеру.

3. Олена симпатизує юнаку, відомому кримінальним минулим та підозрілими знайомими. При цьому сама вона з родини лікаря та вчи-

64 65

тельки й усвідомлює, що товаришувати з такими людьми небезпечно. Який віктимний конфлікт переживає дівчина?

а) Невротичний; в) мотиваційний;

б) рольовий; г) адаптаційний.

4. Тетяна стала жертвою зґвалтування. Подруга Тетяни Ірина, праг- нучи допомогти дівчині, докладає зусиль, щоб розговорити її. Нарешті Ірина почула від Тетяни: «Справа в мені. Є щось таке, що привело мене до цього жаху». Прикладом якої емоції, притаманної етапу довгостро- кової віктимізації, є вислів дівчини?

а) Шок; в) безпорадність;

б) провина; г) страх повторення події.

5. Зазначте соціально-психологічні феномени, через які відбуваєть- ся виникнення та передача страхів перед злочинністю:

а) наслідування; б) конформізм; в) атракція;

г) навіювання; д) зараження; є) емпатія;

е) ідеалізація;

ж) ефект Пігмаліона;

з) групова динаміка.

6. Катерина потрапила до секти, коли не поступила до вишу. Її життя докорінним чином змінилось: кожного ранку вона прокидалась о п’ятій, щоб прочитати певний набір молитов, потім їхала до храму, щоб узяти участь у ранковому богослужінні.

Після цього – діяльність на ко- ристь церкви: вивчення та продаж книжок, консультування «заблука- лих», знову молитва. У розмовах із дівчиною лідер секти наполягав, що Катерина повинна була відчувати гордість та радість з приводу того, як проводила час: хоч вона й не потрапила до університету, але якою важ- ливою справою займалась! Скільки добрих та богоугодних речей роби- ла кожного дня! Переживанням Катериною якої потреби маніпулював лідер секти?

а) У структурованості; в) спільності;

б) значущості; г) усі відповіді правильні.

ІІ. Нижче ви побачите поради батькам щодо засобів превенції вік- тимності у вихованні дітей. Доповніть твердження.

1. Якщо ви бажаєте зростити невіктимну дитину, бажана відсут- ність … у вихованні, через що дитина може боятись безлічі речей. До- рослі не можуть бути завжди і безумовно праві, дуже корисно поясню- вати дитині власні дії та дії інших дорослих, наближуючи їх до її віку. Це обов’язково виявиться у розмові з незнайомцем. При цьому дитина повинна знати основні правила безпеки, вміти сказати щось на свій за- хист таким чином, щоб це не звучало як хамство.

2. Дитина повинна усвідомлювати себе … Батькам не варто радіти, якщо вона завжди погоджується з ними, корисно, навпаки, наполяга- ти на тому, щоб вона визначилась, чого бажає, і вміла розказати про це. Така поведінка виховується в простих ситуаціях: скажімо, дитину по- силають саму до магазину, щоб вона вибрала покупку та власноруч за неї заплатила. У дитячих бійках втручання батьків припустиме лише у крайньому випадку, проте завжди корисна розмова про те, що сталось, чому і як можна було діяти по-іншому.

3. У дитини повинен буди вид активності, в якій вона … Бажано, щоб це було щось, що її насправді цікавить. Це може бути все, що за- вгодно: ліплення, музика, спорт, розв’язання кросвордів.

4. Дитина повинна вміти … Це досягається через використання відомих дитячих ігор «вінегрет», «хованки», «море хвилюється раз», розповіді дорослих історій із власного дитинства, смішних випадків та того, як було знайдено з них вихід, – саме колективними зусиллями всіх учасників.

5. Важливий момент – культивування … стосунків із дорослими. Це не лише допоможе їм дізнатись про ситуації, коли життя або здоров’я дитини перебувають під загрозою, а й надасть інформацію щодо друзів та відпочинку підлітка.

ІІІ. Уважно прочитайте твердження, наведені нижче. Поставте напроти твердження «П», якщо воно правильне, або «Н», якщо воно неправильне.

1. Спеціалісти помітили, що найбільш вразливими до впливу де- структивних організацій є люди в період усталеності та стабільності, тобто на етапі переходу від однієї вікової кризи до іншої.

2. Інфантильність – одна з рис, притаманних потенційному куль- тисту.

66 67

3. Сповідальні сесії можуть викликати залежність – як від засобу полегшення переживання провини за власні проступки (реальні або на- думані).

4. Олексій дуже прагнув мати сина, але жінка народила дочку. Олексій почав виховувати її за чоловічим зразком: залучав до екстре- мальних видів спорту, заохочував до чоловічих занять. Зовні даний тип стосунків має вигляд товариського партнерства, свідченням чого зда- ється сильна прив’язаність дівчинки до батька. Проте в дійсності це – симбіоз, що призведе до віктимізації дитини: дорослішаючи, вона за- своїть, що якщо хоче привернути увагу значущого чоловіка і заслужити на його схвалення, то повинна бути готовою пожертвувати власними інтересами, терпіти та приховувати.

Назва симптому Психологічна проблема
1. Болі у спині; а) людина не може зрозуміти та обробити інформацію, що надходить, потрібним чином: її дуже багато, вона характеризується високим ступенем невизначеності та заплутаності;
2. Астма; б) порушення відчуття опори: потенційний сектант не відчуває, що «впевнено тримається на ногах» у житті, поряд із наявним підсвідомим почуттям, що його прагнуть «зламати», підкорити;
3. Шкірні порушення; в) порушення зони приватності та меж суб’єкта: чужі люди зазіхають на інтимну територію, яка повинна належати винятково особистості;
4.
Розлади травлення;
г) брак свободи, незалежності – «вільного повітря», постійні примуси, відсутність відчуття авторства вибору.

IV. Нижче ви побачите перелік типових психосоматичних розла- дів, притаманних сектантам. Пригадайте гештальттеорію та спів- віднесіть розлад та прояв психологічної проблеми, яким він є на тілес- ному рівні.

Бібліографічний список

1. Алексеев А. М. Психологические особенности показаний очевидцев / А. М. Алексеев – М. : Юридическая литература, 1990. –

104 с.

2. Андронникова О. О. Причины виктимизации детей в семье: аспекты профилактики [Электронный ресурс] / О. О. Андронникова. – Режим доступа: http://www.spsi.narod.ru/P2003.doc. – Назв. с экрана.

3. Антонян Ю. М. Жестокость в нашей жизни / Ю. М. Антонян. – М. : ИНФРА-М, 1995. – 319 с.

4. Антонян Ю. М. Причины преступного поведения / Ю. М. Анто- нян. – М. : Акад. МВД РФ, 1992. – 207 с.

5. Аронсон Э. Общественное животное. Введение в социальную психологию / Эллиот Аронсон. – М. : Аспект Пресс, 1998. – 517 с.

6. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Зло- бодневные вопросы российской криминалистики / Р. С. Белкин. – М. : Норма, 2001. – 240 с.

7. Бергман П. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания / П. Бергман, Т. Лукман. – М. : Медиум, 1995. –

323 с.

8. Білецький В. Дослідження пенітенціарного психолога. Наукове видання / В. Білецький. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2005. –

40 с.

9. Братусь Б. С. Аномалии личности / Б. С. Братусь. – М. : Мысль,

1988. – 301 с.

10. Волков Е. Н. Консультирование жертв интенсивного мани- пулирования психикой: основные принципы, особенности практики / Е. Н. Волков // Журн. практич. психолога. – 1997. – № 1. – С. 102–109.

11. Волков Е. Н. Методы вербовки и контроля сознания в деструк- тивных культах / Е. Н. Волков // Журн. практич. психолога. – 1996. –

№ 3. – С. 76–82.

12. Волков Е.

Н. Преступный вызов практической психологии: фе- номен деструктивных культов и контроля сознания (введение в пробле- му) / Е. Н. Волков // Журн. практич. психолога. – 1996. – № 2. – С. 87–

93.

13. Грановская Р. М. Психология веры / Р. М. Грановская. – СПб. : Изд-во «Речь», 2004. – 576 с.

14. Гульман Б. Л. Сексуальные преступления / Б. Л. Гульман. – Х. : ИМП «Рубикон», 1994. – 271 с.

68 69

15. Дворкин А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты: опыт си- стематического исследования / А. Л. Дворкин. – Нижний Новгород,

2000. – 693 с.

16. Доценко Е. Л. Механизмы межличностной манипуляции / Е. Л. Доценко // Вестн. МГУ. – Сер. 14. Психология. – 1993. – № 4. – С. 3–13.

17. Зелинский А. Ф. Криминальная психология. Научно-практи- ческое издание / А. Ф. Зелинский. – К. : Юринком Интер, 1999. – 240 с.

18. Корюкин А. М. Личный опыт в Бесланской трагедии – лечебная перспектива [Электронный ресурс] / А. М. Корюкин. – Режим доступа: http://www.propsy.ru/ru/publications/index?group=46& publication=64. – Загл. с экрана.

19. Костицкий М. В. Введение в юридическую психологию: мето- дологические и теоретические проблемы / М. В. Костицкий. – К. : Вища школа, 1990. – 259 с.

20. Криминалистика: Учебник для вузов / А. Ф. Волынский, Т. В. Аверьянова, И. Л. Александрова и др. / под ред. А. Ф. Волынско- го. – М. : Закон и право : Юнити-Дана, 1999. – 615 с.

21. Леонова И. В. Девиантное поведение виктимных детей, его причины и особенности / И. В. Леонова // Знание. Понимание. Уме- ние. – 2008. – № 3. – С. 210–214.

22. Лифтон Р. Дж. Технология промывки мозгов: психология тота- литаризма / Роберт Джей Лифтон. – М. : Прайм-Еврознак, 2005. – 576 с.

23. Минская В. С. Виктимологические факторы и механизм пре- ступного поведения / В. С. Минская, Г. И. Чечель. – Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1988. – 151 с.

24. Пергаменщик Л. А. Кризисная психология: Курс лекций / Л. А. Пергаменщик. – Минск : Вышэйшая школа, 2004. – 240 с.

25. Печерский В. В. Допрос несовершеннолетней потерпевшей на предварительном следствии и в суде.

Изнасилование: Монография / В. В. Печерский, С. Ю. Ревтова. – Гродно : ГрГУ, 2003. – 260 с.

26. Полищук Ю. И. Влияние деструктивных религиозных сект на психическое здоровье и личность человека / Ю. И. Полищук // Журн. практич. психолога. – 1997. – № 1. – С. 93–97.

27. Росс Л. Человек и ситуация. Уроки социальной психологии / Л. Росс, Р. Нисбетт. – М. : Аспект Пресс, 1999. – 429 с.

28. Ривман Д. В. Виктимология / Д. В. Ривман, В. С. Устинов. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2000. – 332 с.

29. Риман Фр. Основные формы страха: исследование в области глубинной психологии / Фр. Риман. – М. : Академия, 2007. – 192 с.

30. Сукиасян С. Г. Стресс и постстрессовые расстройства: лич- ность и общество / С. Г. Сукиасян, А. С. Тадевосян, С. С. Чшмаритян, Н. Г. Манасян. – Ер. : Асогик, 2003. – 348 с.

31. Туляков В. А. Виктимология: Монография / В. А. Туляков. – К.,

2003. – 148 с.

32. Туляков В. А. Виктимология (социальные и криминологи- ческие проблемы) / В. А. Туляков. – Одесса : Юридична лiтература,

2000. – 336 с.

33. Франк Л. В. Виктимология и виктимность / Л. В. Франк. – Ду- шанбе, 1972. – 224 с.

34. Христенко В. Е. Психология поведения жертвы: учебное посо- бие / В. Е. Христенко. – Ростов-н/Д. : Феникс, 2004. – 416 с.

35. Чуфаровский Ю. В. Юридическая психология. Учебное посо- бие / Ю. В. Чуфаровский. – М. : Право и закон, 1997. – 320 с.

36. Яковлев А. М. Преступность и социальная психология / А. М. Яковлев. – М. : Юридическая литература, 1971. – 248 с.

37. Epstein S. Cognitive – Experential Self-Theory / S. Epstein // Pervin, Lawrence A. (Ed.). Handbook of Personality: Theory and Research. – New York : The Gilford Press, 1990. – P. 165–192.

38. Freize I. H. Describing the crime victim: psychological reactions to victimization / I. H. Freize, S. Hymer, M. S. Greenberg // Professional Psychology Research and Practice. – 1987. – № 18. – Р. 222–315.

39. Heidt J. M. Tonic immobility and childhood sexual abuse: Evaluating the sequela of rape-induced paralysis / J. M. Heidt, B.P.Marx, J. P. Forsyth // Behavior Research and Therapy. – 2005. – № 43. – Р. 1157–1171.

40. Madon S. In search of the powerful self-fulfilling prophecy / S. Madon, L. Jussim, J. Eccles // Journal of Personality and Social Psychology. – 1997. – № 72. – Р. 791–809.

ресурси мережі інтернет

1. Виктимология: проект организации «Відродження» [Электрон- ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.victimology.org.ua. – Загл. с экрана.

2. Дорога к свободе: портал о проблеме насилия [Электронный ре- сурс]. – Режим доступа: http://www.dorogaksvobode.ru. – Загл. с экрана.

70 71

3. Информационный проект «Открытое сознание» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sektam.net. – Загл. с экрана.

4. Сеть снижения вреда [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.ceehrn.org/index.php?Lang= 898. – Загл. с экрана.

5. Социальное воздействие и влияние: научные знания и критика мифов. Критическое мышление и критический рационализм. Сайт Ев- гения Новомировича Волкова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://evolkov.net. – Загл. с экрана.

6. Тульский информационно-консультативный центр по вопро- сам сектантства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. sektainfo.ru. – Загл. с экрана.

7. Украина сектантская [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.ukrsekta.info. – Загл. с экрана.

8. Украино-Американское Бюро защиты прав человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.humanrights.kiev. ua. – Загл. с экрана.

9. Steven Alan Hassan’s Freedom of Mind Center [Электронный ре- сурс]. – Режим доступа: http://www.freedomofmind.com. – Загл. с экрана.

<< | >>
Источник: О.О. Байєр. ЖИТТЄВІ КРИЗИ ОСОБИСТОСТІ. 2010

Еще по теме завдання для самоконтролю до розділу «віктимність» та додатка 3:

 1. завдання для самоконтролю до розділу «вікові кризи» та додатка 2
 2. завдання для самоконтролю до розділу «вступ до дисципліни» та додатка 1
 3. завдання для самоконтролю до розділу «термінальні стани та вмирання» та додатка 7
 4. завдання для самоконтролю до розділу «Психологія суїцидальної поведінки. Психологічна допомога суїцидентам. Превенція суїцидів» та додатка 8
 5. завдання для самоконтролю до розділу «гомосексуалізм як криза ідентичності. терапія гомосексуалізму» та додатка 4
 6. завдання для самоконтролю до розділу «кризи професійної діяльності»
 7. відПОвіді На завдаННя для самОкОНтрОлЮ
 8. завдання до розділу «Психологічна допомога учасникам бойових дій. Психологія тероризму» та додатка 6
 9. Завдання для самостійної роботи з розділу „Судження”.
 10. Завдання для індивідуальної роботи ДО РОЗДІЛУ 6
 11. Розділ 3. Віктимність особистості, Її причини та наслідки.
 12. практичні Завдання ДО РОЗДІЛУ 6
 13. практичні Завдання ДО РОЗДІЛУ 6
 14. Розділ 5 АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
 15. Вопросы для самоконтроля
 16. Вопросы для самоконтроля
 17. Вопросы для самоконтроля
 18. Задания для самоконтроля
 19. Задания для самоконтроля