<<
>>

завдання для самоконтролю до розділу «гомосексуалізм як криза ідентичності. терапія гомосексуалізму» та додатка 4

І. Виберіть правильну(-і) відповідь(-і) до наведених нижче питань.

1. Генетично та фізіологічно закріплені за людиною особливості будови статевих органів, які визначають її роль у процесі запліднення, відповідають поняттю:

а) гендер; в) квір;

б) біологічна стать; д) андрогін.

2. Зазначте факти, які, на вашу думку, будуть із більшою вірогід- ністю присутні у психологічному анамнезі жінок гомосексуальної орі- єнтації:

а) відсутність глибоких та відвертих стосунків із матерями;

б) незрозумілість, відчуття, що дівчину приймають не за ту, ким вона є насправді;

в) досвід партнерських стосунків із хлопцями;

г) досвід важкої фізичної праці;

д) комплекс потворності з акцентом на недостатній жіночності та привабливості.

3. Усі наведені нижче наслідки конверсивної терапії підлітка- гомосексуаліста свідчитимуть про її успішний хід, за винятком:

а) зменшення жіночності;

б) підвищення самооцінки;

90 91

в) більшої зрілості;

г) зниження тривожності та депресії;

д) зменшення популярності серед хлопців-однолітків.

4. Чому, на вашу думку, для конверсивної терапії спеціалісти реко- мендують клієнту роботу з терапевтом тієї ж статі, що і він сам? Такий вибір надає кращі можливості …

а) проробити перенесення;

б) проаналізувати притаманний клієнту екзистенціальний страх;

в) проробити сублімацію;

г) усі відповіді правильні.

5. Ситуація, коли у людини природжений компонент статевої по- ведінки, тобто певна ділянка мозку, ще в період внутрішньоутробного розвитку формується за жіночим типом, а статеві органи – за чоловічим (або навпаки), описується терміном:

а) латентний гомосексуалізм;

б) біологічний гомосексуалізм;

в) андрогінія;

г) квір-теорія.

ІІ. Доповніть твердження.

1. Висловлювання юнака – відвідувача одного з гей-форумів «дея- ких геїв я ненавиджу, і головне – починаю ненавидіти їх у масі.

Це нор- мальна людська реакція на розбещених, розперезаних особин» є при- кладом феномену …

2. У разі … гомосексуальності (вписати вид) відбувається приду- шення та витіснення гомоеротичних бажань, що зумовлює агресивну поведінку стосовно людей із відповідною орієнтацією або чоловіків узагалі.

3. Андрій – гей, проте, не сумніваючись, що належить до сексу- альної меншості, він не приймає свою гомосексуальну ідентичність. З’являючись у місцях зустрічі геїв, він усім своїм виглядом натякає на існування невидимої межі між ним та рештою геїв. Акцент на презир- стві стосовно гомосексуалів у поєднанні з демонстрацією власної пере- ваги над ними є прикладом психологічного захисту за типом …, яким юнак викриває інтерналізоване презирство до власної гомосексуаль- ності.

4. Часто зафіксовані стосунки гомосексуала з батьками можуть уміщувати деякі … елементи: людина перебуває у залежності від ма- тері і водночас спричиняє нескінченні сварки, щоб вилити своє роздра- тування на неї.

5. У психології відомий такий експеримент. Коли дорослих людей

просили оцінити зовнішність дитини, то з’ясувалось, що попередня ін- формація щодо її статі корінним чином впливала на оцінки. Даний до- свід демонструє, як сильно залежить формування … від поведінки та очікувань батьків.

ІІІ. Уважно прочитайте наведені нижче рекомендації щодо

«coming out» з батьками, які може дати терапевт клієнту-гею в ході афірмативної терапії. Поставте напроти твердження «П», якщо ви вважаєте його правильним та психологічно обґрунтованим, або «Н», якщо – ні.

1. Краще утримуватись від різких та безапеляційних тверджень.

2. «Сoming out» краще проводити, коли вся родина разом, адже ко- лектив завжди більш толерантний, ніж одна особа.

3. Не треба діяти за шаблоном та очікувати на шаблонну, десь і кимсь прописану реакцію.

4. Звістка про нетрадиційну сексуальну орієнтацію повинна «впас- ти» на підготовлений ґрунт: корисно заздалегідь надати батькам мож- ливість, наприклад, ознайомитись із відповідною літературою.

5. Навіть якщо ви вагаєтесь та почуваєтесь невпевнено, не відкла- дайте цієї розмови: краще так, аніж ніяк.

6. Реакція батьків може бути цілком непередбачуваною, і це нор- мально: вони можуть ставити безглузді запитання, розпочнуть обшук

серед ваших особистих речей, демонструватимуть холодність та відда- леність.

Бібліографічний список

1. Аннекен Г. Тренинг уверенности и контакта в группе / Габи

Аннекен, Лиц Эгельмайер, Ева Кесслер. – Ростов н/Д., 1992. – 61 с.

2. Бейлькин М. М. Тайны и странности «голубого» мира / М. М. Бейлькин. – Челябинск : ТО «Каменный пояс», 1998. – 223 с.

3. Белкин А. И. Третий пол. Судьбы пасынков природы / А. И. Бел- кин. – М. : Олимп, 2000. – 432 с.

92 93

4. Бермант-Полякова О. В. Посттравма: диагностика и терапия / О. В. Бермант-Полякова. – СПб. : Речь, 2006. – 248 с.

5. Берн Ш. М. Гендерная психология / Шон Меган Берн. – СПб. : Прайм-Еврознак, 2001. – 320 с.

6. Бондаренко В. Командирская коечка / В. Бондаренко. – М. : Квир, 2006. – 246 с.

7. Витакер Д. С. Группы как инструмент психологической помо- щи / Д. С. Витакер. – М. : Независимая фирма «Класс», 2000. – 432 с.

8. Джагоз А. Введение в квир-теорию / Аннамари Джагоз. – М. : Канон + ОИ «Реабилитация», 2008. – 208 с.

9. Жук И. А. Особенности Я-концепции мужчин гомосексуальной ориентации / И. А. Жук // Сб. статей по мат. лучших дипломных ра- бот выпускников ф-та психологии СПбГУ 2004 года / Под научн. ред. Л. А. Цветковой, В. Б. Чеснокова. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та,

2005. – С. 71–79.

10. Исаев Д. Д. Гомосексуалы как группа риска психического здо- ровья [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.psyonline.ru/ info/article/ other/44. – Загл. с экрана.

11. Касянчук М. Социология Бабы-Яги или сколько голубых в Донбассе / М. Касянчук // Симона. – 2008. – № 13. – С. 24–25; № 14. – С. 24–25.

12. Клейн Л. С. Другая любовь / Л. С. Клейн. – М. : Фолио, 2000. –

864 с.

13. Клейн Л. С. Другая сторона светила / Л. С. Клейн.

– М. : Фолио,

2002. – 656 с.

14. Кон И. Важное решение Американской психологической ас- социации [Электронный ресурс] / Игорь Кон. – Режим доступа: http:// www.gay.ru/ science/kon/remark/apa_2009_kon.html. – Загл. с экрана.

15. Кон И. С. Лики и маски однополой любви. Лунный свет на заре / И. С. Кон. – М. : «Изд-во Олимп»: ООО «Изд-во АСТ», 2003. –

574 с.

16. Кон И. С. О нормализации гомосексуальности / И. С. Кон // Сексология и сексопатология. – 2003. – № 2. – С. 2–12.

17. Кософски И. С. Эпистемология чулана / И. С. Кософски. – М. : Идея-Пресс, 2002. – 272 с.

18. Кочарян А. С. Психотерапевтическая коррекция нарушений по- лоролевой структуры подростков / А. С. Кочарян, Т. Г. Журавлева // Вісн. Харків. ун-ту. Серія Психологія. – 2000. – № 483. – С. 87–93.

19. Кочюнас Р. Психотерапевтические группы: теория и практи- ка / Учеб. пособие / Р. Кочюнас. – М. : Академический проект, 2000. –

240 с.

20. Куприянова И. С. Насилие в отношении гомосексуальных жен- щин: повседневный опыт / И. С. Куприянова // Насилие и социальные изменения: Альманах. – Вып. IV. – М. : АННА, 2003. – С. 63–71.

21. Куприянова И. С. Уголовная субкультура как социальная де- терминанта гомосексуального поведения мужчин в пенитенциарных учреждениях / И. С. Куприянова // Социальные, медицинские, психоло- гические аспекты профилактики ИППП / ВИЧ / СПИДа в пенитенциар- ных учреждениях: Межрегион. науч.-практ. конф., Саратов, 28 февраля

2002 г.: Избр. мат. / Центр Международного Взаимопонимания. – Сара- тов, 2002. – С. 30–33.

22. Лацци Б. Жизнь в розовом цвете. Однополая семья о себе и не только… / Б. Лацци, М. Канторова. – СПб. : Лира, 2006. – 189 с.

23. Лев А. И. Гомосексуальные семьи [Электронный ресурс]. – Ре- жим доступа: http://www.lesbiru.com/family/child6.html. – Загл. с экрана.

24. Левэй С. О зависимости мужской гомосексуальности от биоло- гических факторов / Левэй Саймон, Хэмер Дин Х. // Сексология: Хре- стоматия / Под науч. ред. Д. Н. Исаева.

– СПб. : Питер, 2001. – С. 241–

256.

25. Лихт Г. Сексуальная жизнь в Древней Греции / Ганс Лихт. – М. : Крон-Пресс. 1995. – 430 с.

26. Мондимор Ф. М. Гомосексуальность: естественная история / Ф. М. Мондимор. – Екатеринбург : У-Фактория, 2002. – 333 с.

27. Нарицын Н. Н. Доверительный разговор – о любви и не только / Н. Н. Нарицын. – М. : АСТ-пресс, 1998. – 448 с.

28. Нартова Н. Про «уродов и людей»: гетеросексуальность и лес- бийство / Н. Нартова // Гендерные исследования. – 2004. – № 10. – С. 197–206.

29. Николоси Дж. Предотвращение гомосексуальности / Джозеф

Николоси, Линда Николоси. – М. : НФ «Класс», 2008. – 312 с.

30. Рассел П. 100 кратких жизнеописаний геев и лесбиянок. – М. : Крон-Пресс, 1996. – 423 с.

31. Розовая психотерапия: Руководство по работе с сексуальными меньшинствами / Под ред. Д. Дэйвиса, Ч. Нила. – СПб. : Питер, 2001. –

333 с.

32. Рудестам К. Психокоррекционные группы: теория и практи- ка. – М. : Универс, 1993. – 368 с.

94 95

33. Саранков Ю. Медицинские потребности и проблемы мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами. – К. : СПИД Фонд Восток-Запад, 2006. – 104 с.

34. Словарь практического психолога / Под ред. С. Ю. Головина. – Минск : Харвест, 1998. – 799 с.

35. Суковатая В. Квир-теория и литературные практики на Западе и в России // Сб. Европ. Гуманитар. ун-та «Девиантность в социальном, литературном и культурном контекстах: опыт мультидисциплинарного осмысления» / Под ред. А. Лало, Н. Шитова. – Минск : Юнипак, 2004. – С.154–175.

36. Тайсон Ф. Психоаналитические теории развития / Филис Тай- сон, Роберт Тайсон. – М. : Когито-центр, 2006. – 207 с.

37. Фрейд З. Психопатология обыденной жизни. – М. : Азбука,

2008. – 224 с.

38. Фуко М. История сексуальности-III: Забота о себе. – К. : Дух и литера; Грунт, 1998. – 288 с.

39. Ценев В. Переменка пола [Электронный ресурс]. – Режим до- ступа: http://psyberia.ru/psyhodiary/peremenka. – Загл. с экрана.

40. Ценев В. Прилежно выученный гомосексуализм [Электронный ресурс].

– Режим доступа: http://psyberia. ru/mindterritory/gay. – Загл. с экрана.

41. Шапарь В. Новейший психологический словарь. – М. : Феникс,

2007. – 816 с.

42. Эстес К. П. Бегущая с волками: Женский архетип в мифах и сказаниях. – М. : ООО Издательство «София», 2008. – 656 с.

43. Black D. Demographics of the Gay and Lesbian Population in the United States: Evidence from Available Systematic Data Sources / D. Black, G. Gates, S. Sanders, L. Taylor // Demography. – Vol. 37. – No. 2. – P. 139–

154.

47. Hanley-Hackenbruck P. Psychotherapy and the «coming out» process // Journal of Gay and Lesbian Psychotherapy. – 1989. – № 1 (1). – Р. 21–39.

48. Diamond M. Homosexuality and bisexuality in different populations // Archives of Sexual Behavior. – 1993. – № 22 (4). – Р. 291–

310.

49. Neisen J. H. Heterosexism: redefining homophobia for the 1990’s // Journal of Gay and Lesbian Psychotherapy. – 1990. – № 1 (3). – Р. 21–35.

ресурси мережі інтернет

1. Сайт о преодолении гомосексуализма, лесби-влечений и других проблем, связанных с полом [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.overcoming-x.ru. – Загол. с экрана.

2. Сексология. Персональный сайт И. С. Кона [Электронный ре- сурс]. – Режим доступа: http://www.pseudology.org. – Загол. с экрана.

3. Школа для геев и их родителей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.1gay.ru. – Загол. с экрана.

4. Harvard Gay and Lesbian Caucus [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://hglc.org. – Загол. с экрана.

5. The Journal of Homosexuality [Электронный ресурс]. – Режим до- ступа: https://www.haworthpress.com/ store/resolve.asp?d=/JH. – Загол. с экрана.

6. The Journal of Queer Studies [Электронный ресурс]. – Режим до- ступа: http://www.helsinki.fi/jarj/sqs/sqs_ info.htm. – Загол. с экрана.

44. Pilkinton E. Harvard establishes chair in gay and lesbian studies // The Gaurdian [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. guardian.co. uk/ world/2009/jun/03/gay-bisexual-transgender-har vard- studies. – Загл. с экрана.

45. Rekers G. A. Atypical gender development and psychosocial adjustment // Journal of Applied Behavior Analysis. – 1977. – № 10. – Р. 559–571.

46. Rekers G. A. Genetic and physical studies of male children with psychological gender disturbances / G. A. Rekers, B. F. Crandall, A. C. Rosen, P. M. Bentler // Psychological Medicine. – 1979. – № 9. – Р. 373–375.

96 97

<< | >>
Источник: О.О. Байєр. ЖИТТЄВІ КРИЗИ ОСОБИСТОСТІ. 2010

Еще по теме завдання для самоконтролю до розділу «гомосексуалізм як криза ідентичності. терапія гомосексуалізму» та додатка 4:

 1. розділ 4. гОмОсексуалізм як криза ідеНтиЧНОсті.
 2. завдання для самоконтролю до розділу «вікові кризи» та додатка 2
 3. завдання для самоконтролю до розділу «віктимність» та додатка 3
 4. тераПія гОмОсексуалізму
 5. завдання для самоконтролю до розділу «вступ до дисципліни» та додатка 1
 6. завдання для самоконтролю до розділу «термінальні стани та вмирання» та додатка 7
 7. завдання для самоконтролю до розділу «Психологія суїцидальної поведінки. Психологічна допомога суїцидентам. Превенція суїцидів» та додатка 8
 8. відПОвіді На завдаННя для самОкОНтрОлЮ
 9. завдання для самоконтролю до розділу «кризи професійної діяльності»
 10. завдання до розділу «Психологічна допомога учасникам бойових дій. Психологія тероризму» та додатка 6
 11. Завдання для самостійної роботи з розділу „Судження”.
 12. Завдання для індивідуальної роботи ДО РОЗДІЛУ 6