<<
>>

завдання для самоконтролю до розділу «Психологія суїцидальної поведінки. Психологічна допомога суїцидентам. Превенція суїцидів» та додатка 8

І. Виберіть правильну(-і) відповідь(-і) до наведених нижче питань.

1. Визначте з перелічених нижче культуру, в якій ставлення до суї- циду було різко негативним:

а) стародавня Японія; в) православна Русь;

б) стародавня Індія; г) скандинавські племена.

2. Готовність сприйняти та розцінити ситуацію як суїцидогенну за- лежить від:

а) аналітичних здібностей;

б) особистісних настанов та цінностей;

в) усталених форм реагування на подразники навколишнього світу;

г) наявності у людини фізичних дефектів.

3. Дослідження демонструють, що:

а) чоловіки втричі частіше скоюють спроби самогубства і в 4–5 ра- зів частіше доводять свій намір до кінця, ніж жінки;

б) жінки втричі частіше скоюють спроби самогубства, проте чоло- віки у 4–5 разів частіше доводять свій намір до кінця;

в) чоловіки втричі частіше скоюють спроби самогубства, проте жінки в 4–5 разів частіше доводять свій намір до кінця;

г) жінки втричі частіше скоюють спроби самогубства і в 4–5 разів частіше доводять свій намір до кінця, ніж чоловіки.

4. Серед наведених прикладів виберіть опис людини, яка з найбіль- шою вірогідністю може позбавити себе життя у відповідь на критичну ситуацію:

а) ув’язнений 40 років, зловживає алкоголем, у тюрмі пережив епі- зод сексуального насильства;

б) юнак 22 років, ветеран локальної війни, що страждає через склад- нощі з професійним самовизначенням;

в) одружена жінка 62 років, яка нещодавно втратила старшого сина

41 року;

г) дівчина 31 року гомосексуальної орієнтації, яка перебуває в епі- центрі переживання «coming out».

206

207

Назва ознаки Санкціонуюча чи лімітуюча?
4. Фізичне здоров’я Задовільне Наявність хронічних хвороб, що ведуть до інвалідизації або смерті
5.
Суїцидальна пове- дінка у минулому
Не було Була
6. Лікування у психіатричній лікарні Так Ні

1. Основні тенденції, що характеризують прояв феномену суїциду у світі; а) середовища; особистісні та психопатоло- гічні (за наявності психічних розладів);
2. Танатос; б) постійне зростання кількості; кількість суїцидів серед душевнохворих – не більше третини;
3. Загальний стан психіки як ознака самогубства; в) звуження когнітивної сфери;
4. Метод психологічної автопсії; г) аналіз записок самогубців;
5. Фактори, що визначають суїцидальну поведінку; д) (у психоаналізі): деструктивні, саморуйнівні тенденції.

ІІ. Виконайте дію співвіднесення.

ІІІ. Поставте напроти твердження «П», якщо вважаєте його правильним та психологічно обґрунтованим, або «Н», якщо – ні.

1. Інтернет-спілкування однозначно сприяє меншій суїцидальній активності серед підлітків.

2. Якщо людина прийняла рішення покінчити з життям, зупинити її неможливо.

3. Більшість суїцидальних спроб здійснюються психічно здорови- ми людьми.

4. Самогубство не завжди здійснюється імпульсивно, інколи його планують роками.

5. Дитячого суїциду не існує: вдаватись до суїцидальних дій мо- жуть лише дорослі.

6. Суїцидентам завжди притаманні ознаки соціально-психологічної дезадаптації – парціальної або тотальної.

Назва ознаки Санкціонуюча чи лімітуюча?
1. Вік Підлітковий, похилий Дитячий, до 40 років
2. Стать Чоловіча Жіноча
3. Соціально- економічний стан Періоди економічної деп- ресії, зміна соціокультур- ної мотивації, еміграція Період війни, революції

IV.
У роботі Л. М. Юр’євої «Кризові стани» (Юр’єва, 1999) про- гностичні критерії суїцидального ризику розподілені на санкціонуючі та лімітуючі. Уважно прочитайте перелік наведених нижче ознак та поставте літеру «С» напроти тих, що, на вашу думку, свідчать про більшу можливість скоєння самогубства, та «Л» – напроти інших.

Бібліографічний список

1. Амбрумова А. Г. Диагностика суицидального поведения / А. Г. Амбрумова. – М., 1980. – 48 с.

2. Амбрумова А. Г. Индивидуально-психологические аспекты суицидального поведения / А. Г. Амбрумова // Актуальные проблемы суицидологии. – М., 1978. – С. 40–52.

3. Бебчук М. А. Роль семьи в формировании и динамике суцидаль- ного поведения у детей и подростков [Электронный ресурс] / М. А. Беб- чук, А. Р. Салихова. – Режим доступа: http://www.familyland.ru/library/ sciencearticle/ sciencearticle_64.html. – Загол. с экрана.

4. Вроно Е. М. Суицидология в России / Е. М. Вроно // Вестн. психосоц. и коррекционно-реабилитационной работы. – 1996. – № 1. – С.75–81.

5. Дюркгейм Э. Самоубийство / Эмиль Дюркгейм. – М. : Союз,

1998. – 496 с.

6. Иванов Д. А. К вопросу о превентивной суицидологической службе / Д. А. Иванов // Соционика, ментология и психология лично- сти. – 2000. – № 2. – С. 41–47.

7. Ким Ю. Уходящие сами: чаще это подростки, пенсионеры и преступники [Электронный ресурс] / Ю. Ким // Еженедельник 2000. –

2004. – № 31-32 (230). – Режим доступа: http://news2000.org.ua/print?a=/

paper/17469. – Загл. с экрана.

8. Кондрашенко В. Т. Девиантное поведение у подростков / Т. В. Кондрашенко. – Мн. : Беларусь, 1988. – 207 с.

9. Конончук Н. В. О психологическом смысле суицидов / Н. В. Ко- нончук // Психологич. журн. – 1989. – Т. 10. – № 5. – С. 95–102.

10. Лаврин А. Хроники Харона. Энциклопедия смерти / А. Лав- рин. – М. : Москов. рабочий, 1993. – 511 с.

208

209

11. Львова Л. В. «Никого не винить, я сам» [Электронный ресурс] / Л. В. Львова. – Режим доступа: http://www.provisor.com.ua/archive/2002/ N3/ art_15.htm.

– Загл. с экрана.

12. Мартыненко А. В. Суицид в молодежной среде / А. В. Марты- ненко // Энциклопедия гуманитарных наук. – 2005. – № 1. – С. 139–141.

13. Орел М. Смерть як єдина доцільність: суїцид править бал / М. Орел // Україна молода. – 2001. – № 91(23 травня). – С. 11.

14. Предотвращение самоубийств. Справочное пособие для кон- сультантов. Всемирная организация здравоохранения. – М. : WHO,

2006. – 30 с.

15. Пурло Е. Ю. Опыт применения интегративной психотерапии как способ превенции суицида / Е. Ю. Пурло // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 5. – С. 31-42.

16. Рецессионный суицид [Электронный ресурс] // Washington Profile. – Режим доступа: http://www.washprofile.org/ru/node/8529. – Загл. с экрана.

17. Руководство по телефонному консультированию. Работа с суи- цидом и кризисом / Под ред. А. Зуевой, Е. Лешуковой, Т. Лепеха. – М. : НПО “ЭГОС”, 1994. – 22 с.

18. Сидоренко Е. Терапия и тренинг по Альфреду Адлеру / Е. Си- доренко. – СПб. : Речь, 2002. – 348 с.

19. Скаковська Л. Практичному психологу – про суїцид / Л. Ска- ковська // Психолог. – 2004. – № 23–24. – С. 61–63.

20. Сорокин И. А. Самоубийство как общественное явление / И. А. Сорокин // Социологич. исследов. – 2003. – № 2. – С. 104–114.

21. Старшенбаум Г. В. Суицидология и кризисная психотерапия / Г. В. Старшенбаум. – М. : Когито-центр, 2005. – 376 с.

22. Суициды как крайняя форма отклоняющегося поведения // Пси- хология и педагогика: Учеб. пособие / Под ред. К. А. Абульхановой, Н. В. Васиной, Л. Г. Лаптева, В. А. Сластенина. – М., 1998. – С. 283–

294.

26. Хамфри Д. Когда суицид рационален / Д. Хамфри // Человек. –

1992. – № 6. – С. 30–40.

27. Чудакова О. Феномен суїциду / О. Чудакова // Соц. психологія. –

2003. – № 2. – С. 134–142.

28. Шестопалова Л. Суїцид в Україні та Росії: порівняльний аналіз / Л. Шестопалова // Право України. – 2000. – № 8. – С. 103–107.

29. Шнейдман Э. Душа самоубийцы / Э. Шнейдман. – М. : Смысл,

2001. – 316 с.

30. Юрьева Л. Н. Кризисные состояния / Л. Н. Юрьева. – Д. : Арт- Пресс, 1999. – 164 с.

31. Grollman E. A. Suicide: Prevention, Intervention, Postvention / E. A. Grollman. – Boston, Massachusetts : Beacon Press, 1988. – 160 p.

ресурси мережі інтернет

1. Ты победишь! Жизнь – война, суицид – дезертирство [Электрон- ный ресурс]. – Режим доступа: http://pobedish.ru. – Загл. с экрана.

2. Encyclopedia of Death and Dying [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.deathreference.com. – Загл. с экрана.

3. The Pages of Pain [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://

pagesofpain.com. – Загл. с экрана.

23. Тюріна В. О. Причини самогубств дітей і підлітків / В. О. Тюріна // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 2. – С. 53–60.

24. Фрейд З. Мы и смерть / Зигмунд Фрейд // Танатология (учение о смерти) / Под ред. С. Рязанцева. – СПб. : Вост.-Европ. ин-т психоана- лиза, 1994. – С. 13–25.

25. Фрейд З. Основные психологические теории в психоанализе. Очерк истории психоанализа: Сборник / Зигмунд Фрейд. – СПб. : Але- тейя, 1998. – С. 211–231.

210

211

розділ 9. кризи професійної діяльності

<< | >>
Источник: О.О. Байєр. ЖИТТЄВІ КРИЗИ ОСОБИСТОСТІ. 2010

Еще по теме завдання для самоконтролю до розділу «Психологія суїцидальної поведінки. Психологічна допомога суїцидентам. Превенція суїцидів» та додатка 8:

 1. розділ 8. ПсихОлОгія суїцидальНОї ПОведіНки. ПсихОлОгіЧНа дОПОмОга суїцидеНтам.
 2. завдання до розділу «Психологічна допомога учасникам бойових дій. Психологія тероризму» та додатка 6
 3. завдання для самоконтролю до розділу «віктимність» та додатка 3
 4. завдання для самоконтролю до розділу «вікові кризи» та додатка 2
 5. завдання для самоконтролю до розділу «вступ до дисципліни» та додатка 1
 6. завдання для самоконтролю до розділу «термінальні стани та вмирання» та додатка 7
 7. завдання для самоконтролю до розділу «гомосексуалізм як криза ідентичності. терапія гомосексуалізму» та додатка 4
 8. завдання для самоконтролю до розділу «кризи професійної діяльності»
 9. відПОвіді На завдаННя для самОкОНтрОлЮ
 10. розділ 6. ПсихОлОгіЧНа дОПОмОга уЧасНикам БОйОвих дій.
 11. РОЗДІЛ 1 ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ В СИСТЕМІ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ
 12. розділ 5. віл-ПОзитивНість та її ПсихОлОгіЧНі Наслідки. груПи дОПОмОги віл-ПОзитивНим. сПецифіка ПсихОлОгіЧНОгО кОНсультуваННя віл-ПОзитивНих
 13. Завдання для самостійної роботи з розділу „Судження”.
 14. Завдання для індивідуальної роботи ДО РОЗДІЛУ 6