<<
>>

завдання для самоконтролю до розділу «вікові кризи» та додатка 2

І. Доповніть твердження:

1. Джерелом даних щодо зниження інтелекту у постпенсійному віці може бути закладений створювачами тестів інтелекту підхід, згід- но з яким вищою формою інтелекту є …

2.

У широко відомих спостереженнях за собою у старечому віці Скіннер зауважує наявність дефектів пам’яті та підвищену втому. Скін- нер розробляє …, які отримують назву «психологічного протезування оточення».

3. Як стверджують дослідники (Психология старости и старения,

2003), у пізньому віці майже неможлива …, тобто вибір нової соціаль- ної або національної групи, до якої відносить себе людина.

ІІ. Нижче наведено перелік стадій розвитку людини за Е. Еріксо- ном (Еріксон, 2008), стислий опис завдань, що постають перед особис- тістю на певному віковому етапі, та результати сприятливого або не- сприятливого розвитку. Виконайте дію співвіднесення (наприклад: стадії I відповідає завдання 6, сприятливий результат розвитку В і не- сприятливий – г)).

Назви стадій розвитку людини

I. Орально-сенсорна (приблизно перші 1,5 року життя).

II. Анально-м’язова (18 місяців – 3–4 роки).

III. Генітально-локомоторна (3–4 – 5–6 років).

IV. Латентна (6–12 років).

V. Юнацтво (перехідний вік – 18–20 років). VI. Рання зрілість (18–30 років).

VII. Середня зрілість (період активного виховання дітей, приблиз- но 35–60 років).

VIII. Пізня зрілість, старість (після 60 років).

Завдання розвитку

1. Досягнення певного ступеня автономії при мінімізації сорому та сумнівів.

2. Вироблення правильного балансу між продуктивністю та стаг- нацією.

3. Досягнення інтимності на противагу збереженню ізоляції.

4. Навчання ініціативи без надмірного почуття провини.

5. Розвиток наполегливості (старанності) без надмірної неповно- цінності.

6. Розвиток довіри без повного усунення здатності до недовіри.

7. Цілісність при мінімальній кількості відчаю.

8. Досягнення самоідентичності та уникнення змішення ролей.

Результати періодів за умов сприятливого розвитку

А. Психосоціальна сила мети та смислу: спроможність діяти, не- зважаючи на розуміння своїх обмежень та минулих невдач.

Б. Любов: здатність подолати розбіжності та протиріччя за допомо- гою «взаємної відданості».

В. Розвиток надії: сильної віри в те, що навіть коли справи йдуть не найкраще, пізніше чи раніше все налагодиться.

Г. Спроможність до турботи, піклування.

Д. Вірність: лояльність, що дозволяє жити за соціальними стан- дартами, незважаючи на їх неповноцінність, непослідовність та неповноту.

Е. Мудрість: просте і благородне ставлення до життя і смерті, ве- личність духу.

Ж. Розвиток компетентності. З. Сила волі та рішучість.

Результати періодів за умови несприятливого розвитку

а) Вузька віртуозність (єдина галузь компетенції, а решта – не роз- винені) або інерція;

б) фанатизм або зречення (від світу дорослих та своєї потреби у приналежності);

46 47

в) імпульсивність (болісна примхливість, що приводить до спроб подолати перешкоду без оцінки своїх можливостей) або нав’язливість (прагнення до бездоганності);

г) сенсорна непристосованість (романтична віра в те, що ніхто не завдасть шкоди) або відсторонення (депресія, паранойя або навіть пси- хоз);

д) самовпевненість або гордовитість (презирство до свого або чу- жого життя);

е) безоглядність (тенденція досягати своєї мети без урахування її ціни, крайня форма – соціопатія) або придушення (відмова від досяг- нень);

ж) нерозбірливість (занадто вільне створення інтимності) або ви- ключення (самоізоляція від любові та дружби);

з) саморозтрата (намагання бути настільки ефективним, що часу для себе не залишається) або відкидання (людина припиняє бути чле- ном суспільства).

Назви пробілів та викривлень Приклади та запитання для роботи з твердженням
1.
Втрата виконавця;
а) «Вона знає, що я відчуваю» – «Які твої дії сказали про те, що ти відчуваєш?»
2. Пробіли у порівнянні; б) «Він мене засмутив» – «Як саме він тебе засмутив? Що сталося б, якби ти не засмутилась?»
3. Зауваження на можливості; в) «Вона не допомагає мені» – «Що саме ти хочеш, щоб вона робила?»
4. Причина та наслідок; г) «Можливо, нічого в мене не вийде» – «Через що нічого в тебе не вийде?»
5. Узагальнення; д) «Нашим стосункам бракує довіри» – «Як би ти хотів, щоб ви довіряли одне одному у ваших стосунках?»
6. Неуточнене дієслово; е) «Добре бути ввічливим» – «За чиїми словами це добре?»
7. Читання думок; ж) «Мене ніхто ніколи не слухає» – «Ти можеш пригадати випадок, коли тебе хтось слухав?»
8. Номіналізація; з) «Краще піти» – «Краще піти, ніж що?»

ІІІ. Виконайте дію співвіднесення.

Бібліографічний список

1. Абрамова Г. С. Психология человеческой жизни: Исследова- ния геронтопсихологии / Г. С. Абрамова. – М. : Академия, 2001. –

224 с.

2. Абульханова К. А. Время личности и время жизни / К. А. Абуль- ханова. – СПб. : Алетейя, 2001. – 304 с.

3. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни / К. А. Абульханова-Славская. – М. : Мысль, 1991. – 299 с.

4. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии / Аль- фред Адлер. – М. : Академический проект, 2007. – 240 с.

5. Алферова М. О. Личностные особенности проживания кризиса середины жизни / М. О. Алферова // Мир психологии. – 2006. – № 3. – С. 124–130.

6. Анцыферова Л. И. Новые стадии поздней жизни: время теплой осени или суровой зимы? / Л. И. Анцыферова // Психолог. журн. –

1994. – Т. 15. – № 3. – С. 99–104.

7. Анцыферова Л. И. Развитие личности и проблемы геронто- психологии / Л. И. Анцыферова.

– М. : Изд-во ин-та психологии РАН,

2004. – 512 с.

8. Артемьева Е. Ю. Основы психологии субъективной семантики / Е. Ю. Артемьева. – М. : Смысл, 1999. – 352 с.

9. Братусь Б. С. К изучению смысловой сферы личности / Б. С. Бра- тусь // Вестн. Москов. ун-та. – Сер. 14. – Психология. – 1981. – № 2. – С. 46–56.

10. Ермолаева М. Практическая психология старости / М. Ермола- ева. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 320 с.

11. Карпинский К. В. Опросник смысложизненного кризиса: моно- графия / К. В. Карпинский. – Гродно : ГрГУ, 2008. – 108 с.

12. Крайг Г. Психология развития / Грэйс Крайг. – СПб. : Питер,

2000. – 992 с.

13. Леонтьев Д. А. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) / Д. А. Леонтьев. – М. : Смысл, 2000. – 18 с.

14. Лидерс А. Г. Кризис пожилого возраста – гипотеза о его психо- логическом содержании / А. Г. Лидерс // Психология зрелости и старе- ния. – 2000. – № 2. – С. 6–11.

15. Магомед-Эминов М. Ш. Трансформация личности / М. Ш. Магомед-Эминов. – М. : Психоаналитическая ассоциация,

1998. – 496 с.

48 49

16. Медик В. А. Статистика здоровья населения и здравоохране- ния / В. А. Медик, М. С. Токмачев. – М. : Финансы и статистика, 2009. –

368 с.

17. Паттакос А. Пленники собственных мислей: смысл жизни и ра- боты по Виктору Франклу / А. Паттакос. – М. : Альпина Бизнес Букс,

2009. – 205 с.

18. Поливанова К. Н. Психология возрастных кризисов / К. Н. По- ливанова. – М. : Академия, 2000. – 184 с.

19. Психология старости и старения: Хрестоматия: Учеб. пособие для студ. психол. фак. высш. учеб. заведений / Сост. О. В. Краснова, А. Г. Лидерс. – М. : Изд. центр «Академия», 2003. – 416 с.

20. Психология человека от рождения до смерти / Под. общ. ред. А. А. Реана. – СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2002. – 656 с.

21. Рецессионный суицид [Электронный ресурс] / Washington Profile [сайт]. – Режим доступа: http://www.washprofile.org/ru/node/8529. – Загл. с экрана.

22. Стренгер К. О плюсах среднего возраста / К. Стренгер, А. Рут- тенберг // Harvard Business Review.

– 2008. – № 5. – С. 59–66.

23. Титаренко Т. М. Испытание кризисом. Одиссея преодоления / Т. М. Титаренко. – К. : Людопринт Україна, 2009. – 277 с.

24. Фанч Ф. Преобразующие диалоги: учебник по практическим техникам содействия личностным изменениям / Флеминг Фанч. – К. : Д. А. Ивахненко, 1997. – 400 с.

25. Франкл В. Человек в поисках смысла / Виктор Франкл. – М. : Прогресс, 1990. – 368 с.

26. Хойфт Г. Геронтопсихосоматика и возрастная психотерапия / Г. Хойфт, А. Крузе, Г. Радебольд. – М. : Академия, 2003. – 368 с.

27. Хухлаева О. В. Психология развития. Молодость, зрелость, ста- рость / О. В. Хухлаева. – М. : Академия, 2006. – 208 с.

28. Чудновский В. Э. К проблеме адекватности смысла жизни / В. Э. Чудновский // Мир психологии. – 1999. – № 2. – С. 74–80.

29. Чудновский В. Э. Психологические составляющие оптималь- ного смысла жизни / В. Э. Чудновский // Вопр. психологии. – 2003. –

№ 3. – С. 3–16.

30. Шарп Д. Кризис среднего возраста. Записки о выживании / Д. Шарп. – М. : Независимая фирма «Класс», 2006. – 176 с.

31. Шахматов Н. Ф. Психическое старение: счастливое и болезнен- ное / Н. Ф. Шахматов. – М. : Медицина, 1996. – 304 с.

32. Шахматов Н. Ф. Старение – время личного познания вечных вопросов и истинных ценностей / Н. Ф. Шахматов // Психология зрело- сти и старения. – 1998. – № 2. – С. 14–20.

33. Шихи Г. Возрастные кризисы / Гейл Шихи. – М. : Каскад,

2005. – 448 с.

34. Эриксон Э. Трагедия личности / Эрик Эриксон. – М. : Эксмо,

2008. – 256 с.

35. Эстес К. П. Бегущая с волками: Женский архетип в мифах и ска- заниях / Кларисса Пинкола Эстес. – М. : ООО Изд-во «София», 2008. –

656 с.

36. Юнг К. Г. Проблемы души нашего времени / Карл Густав

Юнг. – М. : Прогресс, 1994. – С. 185–203.

37. Dacey J. C. Human Development across the Lifespan / J. C. Dacey. – New York : McGraw Hill Companies, 2003. – 61 p.

38. Lachman M. Handbook of Midlife Development / M. Lachman. – New York : Wiley, 2001. – 672 p.

39. Slater Ph. Pursuit of Loneliness / Philip Slater. – Boston : Beacon

Press, 1990. – 208 p.

ресурси мережі інтернет

Психология пожилых людей [Электронный ресурс]. – Режим до- ступа: http://elderlyage.ru. – Назв. с экрана.

50 51

<< | >>
Источник: О.О. Байєр. ЖИТТЄВІ КРИЗИ ОСОБИСТОСТІ. 2010

Еще по теме завдання для самоконтролю до розділу «вікові кризи» та додатка 2:

 1. завдання для самоконтролю до розділу «вступ до дисципліни» та додатка 1
 2. завдання для самоконтролю до розділу «віктимність» та додатка 3
 3. завдання для самоконтролю до розділу «кризи професійної діяльності»
 4. завдання для самоконтролю до розділу «термінальні стани та вмирання» та додатка 7
 5. завдання для самоконтролю до розділу «Психологія суїцидальної поведінки. Психологічна допомога суїцидентам. Превенція суїцидів» та додатка 8
 6. завдання для самоконтролю до розділу «гомосексуалізм як криза ідентичності. терапія гомосексуалізму» та додатка 4
 7. розділ 2. Вікові кризи
 8. відПОвіді На завдаННя для самОкОНтрОлЮ
 9. завдання до розділу «Психологічна допомога учасникам бойових дій. Психологія тероризму» та додатка 6
 10. Завдання для індивідуальної роботи ДО РОЗДІЛУ 6
 11. Завдання для самостійної роботи з розділу „Судження”.
 12. розділ 9. кризи ПрОфесійНОї діяльНОсті
 13. практичні Завдання ДО РОЗДІЛУ 6
 14. практичні Завдання ДО РОЗДІЛУ 6
 15. Розділ 5 АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
 16. Вопросы для самоконтроля
 17. Вопросы для самоконтроля
 18. Вопросы для самоконтроля