<<
>>

завдання для самоконтролю до розділу «вступ до дисципліни» та додатка 1

І. Доповніть твердження:

1. Згідно із класифікацією криз, вікові кризи є …

2. Волонтери дніпропетровської клінічної лікарні, які працюють з онкохворими дітьми, помітили, що часто психологічної допомоги по- требують батьки хворих: так, мати 8-річної дівчинки, хворої на рак кро- ві, рідко реагує на звернення до неї, не бере участі у заходах, які орга- нізовують волонтери, здається, вона взагалі втратила здатність до емо- ційного реагування на ту ситуацію, в якій перебуває вона та її дитина.

На якій стадії тривалого стресу вона перебуває і яку назву має її стан?

ІІ. Виберіть правильну(-і) відповідь(-і) до наведених нижче запи-

тань:

1. Поняття «компетентність у часі» як характеристика зрілої осо- бистості було розроблене:

а) К. Роджерсом; в) З. Фройдом;

б) А. Маслоу; г) Н. В. Тарабріною.

2. Яку психотерапевтичну допомогу можна надати людині, що пе- ребуває на першій стадії ПТСР?

а) Допомогти відрелаксувати травму;

б) запропонувати гіпнотичні техніки;

в) уникати переводити травму на мову модальностей (НЛП);

г) надати можливість детально розповісти про те, що відбулось.

3. На думку дослідників, представники урбаністичної культури більш схильні до психічних розладів, ніж традиційної. Як ви вважає- те, чому?

а) Через нестачу кваліфікованої психологічної допомоги;

б) через відсутність культурних інструментів психопрофілактики;

в) через наявні дефектні культурні зразки горювання;

г) через слідування традиційному укладу.

4. У психотерапевтичній практиці кризових спеціалістів зустріча- ються два варіанти реагування на тяжку звістку. У першому випадку людина блокує емоції, у тому числі сльози. У другому – бігає, вере- щить, може битись в істериці. Який тип реагування, на вашу думку, є складнішим і чому?

а) Перший – колапс допомагає опанувати горе;

б) другий – він більш енергійний і дозволяє відреагувати травму хоча б у первинній формі;

в) обидва однакової складності.

5. Два місяці тому чоловік Олени отримав важку травму й зали- шився без обох ніг. Зараз поведінка Олени – це дуже активні дії: вона пише листи керівництву підприємства, де працював чоловік, відвідує офіс зі звинувачуваннями, вчиняє скандали щодо підвищення матері- альної компенсації. Сторонньому спостерігачу помітно, що Олена –

«вся на нервах»: навіть в аптеці вона свариться із фармацевтами, в черзі за продуктами починає дратувати оточуючих розмовами про те, як важ- ко їй жити й яке життя несправедливе. На якій стадії тривалого стресу вона перебуває?

а) Стадії мобілізації; в) астенічної негативної емоції;

б) стенічної негативної емоції; г) неврозу та зриву.

ІІІ. Уважно прочитайте твердження, наведені нижче. Поставте напроти твердження «П», якщо воно правильне, або «Н», якщо воно неправильне.

1. Онтогенетична криза зумовлюється винятково внутрішніми змін- ними, саме тому вона й отримала свою назву.

20 21

2. Стадія гострого стресу «калькуляції витрат» полягає в емоційній та когнітивній переробці ситуації, коли людина дає оцінку власним пе- реживанням та відчуттям.

3. У Тетяни завтра іспит із психології. Вона розуміє, що недостат- ньо готова для нього, і береться за повторення. Проте «в голову нічого не лізе»: Тетяна настільки хвилюється, що не може нічого запам’ятати. Вона іде на кухню, робить собі солодку каву, випиває її з трьома тістеч- ками, повертається до підготовки. Зараз вона почувається трішки заспо- коєною, проте тепер нічого робити не хочеться: після солодкого єдине бажання – прилягти на диван перед телевізором. Вона дивиться серіал, читає журнал, потім (а вже дванадцята ночі) починає звинувачувати та докоряти собі: як же так? Що ж вона робить? Завтра іспит, а вона зовсім не готується! Вона кидається до робочого столу, проте ситуація повто- рюється. Поведінка Тетяни – типовий приклад уникнення як стратегії психологічного подолання.

IV. Виконайте дію співвіднесення.

1. Криза; а) Шкода, заподіяна психічному здоров’ю людини в результаті інтенсивного впливу несприятливих факторів середовища;
2.
ПТСР;
б) стан, при якому подальше функціонування особистості в межах минулої моделі поведінки виявляється неможливим;
3. Психотравма; в) втручання, що має на меті послаблення та превенцію стресової реакції у людей, які перебувають у надзвичайній травматичній ситуації;
4. Психологічний дебрифінг; г) психологічний стан, що виникає внаслідок травмуючих ситуацій, які виходять за межі звичайного досвіду людини та загрожують її цілісності; характеризується пролонгованим впливом, включає латентний період (виявляється в період

від 6 місяців до 10 років після травми).

Бібліографічний список

1. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни / К. А. Абульханова- Славская. – М. : Смысл, 1991. – 299 с.

2. Божович Л. И. Этапы формирования личности в отногенезе / Л. И. Божович // Вопр. психологии. – 1979. – № 4. – С. 22–34.

3. Василюк Ф. Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций) / Ф. Е. Василюк. – М. : Изд-во Моск. ун-та,

1984. – 200 с.

4. Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т. / Л. С. Выготский. – Т. 4. – М. : Педагогика, 1984. – 432 с.

5. Гроф С. Надличностное видение / Станислав Гроф. – М.: ООО

«Издательство АСТ», 2002. – 237 с.

6. Гроф К. Неистовый поиск себя: Руководство по личностному росту и трансформации / Кристина Гроф, Станислав Гроф. – М. : ООО

«Издательство АСТ», 2003. – 347 с.

7. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда / Эмиль Дюрк- гейм. – М. : Канон, 1996. – 432 с.

8. Життєві кризи особистості: науково-методичний посібник: у

2 частинах Ч. 1. Психологія життєвих криз особистості // Ред. рада: В. М. Доній, Г. Н. Гесен, Н. В. Сохань, І. Г. Єрмаков та ін. – К. : ІЗМН,

1998. – 360 с.

9. Калинин И. В. Психологический кризис с точки зрения личност- ного смысла / И. В. Калинин // Антикризисное поведение: сущность, проблемы, тенденции / Под общ. ред. Н. В. Калининой, М. И. Лукьяно- вой. – Ульяновск : ИПК ПРО, 2000.

– С. 11–24.

10. Карпинский К. В. Опросник смысложизненного кризиса: мо- ногр. / К. В. Карпинский. – Гродно : ГрГУ, 2008. – 108 с.

11. Кон И. С. Лики и маски однополой любви. Лунный свет на заре / И. С. Кон. – М. : ООО «Издательство «Олимп»; ООО «Издатель- ство «АСТ», 2003. – 574 с.

12. Корюкин А. М. Личный опыт в Бесланской трагедии – лечеб- ная перспектива [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. propsy.ru/ru/ publications/index?group=46& publication=64. – Загл. с экрана.

13. Кравец С. Интервью с Еленой Лопухиной 16 ноября 2001 года / С. Кравец, Е. Загряжская [Электронный ресурс] // Журн. прак- тич. психологии и психоанализа. – 2002. – № 2. – Режим доступа: http:// psyjournal.ru/ j3p/pap.php?id=20020209. – Загл. с экрана.

14. Лебедев В. И. Личность в экстремальных условиях / В. И. Лебе- дев. – М. : Политиздат, 1989. – 304 с.

15. Либин А. В. Реакции на стресс – защита или совладание? / Диф- ференциальная психология: на пересечении европейских, российских и американских традиций / А. В. Либин, Е. В. Либина. – М. : Смысл,

1999. – С.433–455.

22 23

16. Лушин П. В. Личностные изменения как процесс: теория и практика / П. В. Лушин. – О. : Аспект, 2005. – 334 с.

17. Лысогорская М. В. Внутриличностный ценностный конфликт как индикатор ценности жизни / М. В. Лысогорская [Электронный ре- сурс] // Пробл. соц. психологии. – 2005. – Вып. 2. – Режим доступа: http://psyjournals.ru/articles/d8848.shtml. – Загл. с экрана.

18. Осипова А. А. Справочник психолога по работе в кризисных ситуациях / А. А. Осипова. – Р н/Д : Феникс, 2005. – 315 с.

19. Петрова Е. О практике работы с утратой [Электронный ресурс] / Елена Петрова. – Режим доступа: http://www.gestalt.sp.ru/noframes/ articles/ articles_14.htm. – Загл. с экрана.

20. Петрова Е. Травма и посттравматический синдром. Практика терапевтической работы (терапевтическое эссе) [Электронный ресурс] / Елена Петрова. – Режим доступа: http://www.gestalt.sp.ru/noframes/ articles/ articles_15.htm.

– Загл. с экрана.

21. Психология человека от рождения до смерти / Под. общ. ред. А. А. Реана. – СПб. : Прайм-Еврознак, 2002. – 656 с.

22. Психологія життєвої кризи / Відп. ред. Титаренко Т. М. – К. : Агропромвидав України, 1998. – 348 с.

23. Психология экстремальных ситуаций. Хрестоматия / Сост. А. Е. Тарас, К. В. Сельченок. – М. : Харвест, 2001. – 480 с.

24. Путиловский Н. Личностный выбор как внутренний кризис / Н. Путиловский // Социальный кризис и социальная катастрофа (Сб. мат. конф.). – СПб. : Санкт-Петербургское философское общество,

2002. – С. 61–63.

25. Ромек В. Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях / В. Г. Ромек, В. А. Конторович, Е. И. Крукович. – СПб. : Речь, 2005. –

256 с.

26. Росс Л. Человек и ситуация: уроки социальной психологии / Л. Росс, Л. Нисбетт. – М. : Аспект Пресс, 1999. – 429 с.

27. Руководство по телефонному консультированию. Работа с суи- цидом и кризисом / Под ред. А. Зуевой, Е. Лешуковой, Т. Лепеха. – М. : НПО «ЭГОС», 1994. – 22 с.

28. Слабинский В. Ю. Патоморфоз реактивных расстройств у по- страдавших от катастроф / В. Ю. Слабинский // Вестн. психотерапии. –

2006. – № 15. – С. 79–92.

29. Сукиасян С. Г. Стресс и постстрессовые расстройства: лич- ность и общество / С. Г. Сукиасян, А. С. Тадевосян, С. С. Чшмаритян, Н. Г. Манасян. – Ер. : Асогик, 2003. – 348 с.

30. Тарабрина Н. В. Практикум по психологии посттравматическо- го стресса / Н. В. Тарабрина. – СПб. : Питер, 2001. – 272 с.

31. Тарабрина Н. В. Психологические последствия войны / Н. В. Та- рабрина // Психолог. обозр. – 1996. – № 1 (2). – С. 26–29.

32. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межа- ми буденності / Т. М. Титаренко. – К. : Либідь, 2003. – 376 с.

33. Физиология человека / Под ред. Г. И. Косицкого. – М. : Меди- цина, 1985. – 593 с.

34. Фромм Э. Человек для самого себя / Эрих Фромм. – М. : ООО

«Издательство АСТ», 2008. – 352 с.

35. Хоф Л. Диагностика кризиса в интервью / Л. Хоф // Журн.

практ.

психологии и психоанализа. – 2006. – № 4. – С. 73–81.

36. Черепанова Е. М. Психологический стресс. Книга для школьных

психологов, родителей и учителей / Е. М. Черепанова. – М. : Издатель-

ский центр «Академия», 1996. – 96 с.

37. Шихи Г. Возрастные кризисы / Гейл Шихи. – М. : Ювента,

1999. – 446 с.

38. Шутценбергер А. А. Тяжелобольной пациент (15-летний опыт

применения психодрамы для лечения рака) / А. А. Шутценбергер //

Вопр. психологии. – 1990. – № 5. – С. 94–106.

39. Эриксон Э. Г. Идентичность: юность и кризис / Э. Г. Эриксон. –

М. : Прогресс, 1996. – 344 с.

40. Юрьева Л. Н. Кризисные состояния / Л. Н. Юрьева. – Д. : Арт-

Пресс, 1999. – 164 с.

41. Ehlers A. A cognitive model of post-traumatic stress disorder / A.

Ehlers, D. M. Clark // Behavior Research and Therapy. – 2000. – № 38. –

Р. 319–345.

42. Engdahl B. Posttraumatic Stress Disorder in a Community Sample

of Former Prisoners of War: A Normative Response to Severe Trauma / B.

Engdahl, Th. N. Dikel // American Journal of Psychiatry. – 1997. – № 154

(11). – Р. 1576–1581.

43. Clark D. Developing new treatments: on the interplay between

theories, experimental science and clinical innovation / David Clark //

Behavior Research and Therapy. – 2004. – № 42. – P. 1089–1104.

44. Gailiene D. The Psychology of Extreme Traumatisation. The

Aftermath of Political Repression / D. Gailiene. – Vilnius: Vaga Publishing

Housе, 2005. – 230 р.

45. Kaplan Z. A Review of Psychological Debriefing after Extreme

Stress / Z. Kaplan, L. Lancu, Bodner E. // Psychiatric Services. – 2001. –

Vol. 52. – № 6. – Р. 824–827.

24 25

46. Lebigot M. Psychological debriefing / M. Lebigot // Stress et

Trauma. – 2001. – № 1(3). – Р. 137–141.

47. White M. Narrative Practice and Community Assignments / Michael White // The International Journal of Narrative Therapy and Community Work. – 2003. – № 3. – Р.17–53.

ресурси мережі інтернет

1. Психологическая помощь в экстремальных ситуациях [Элек- тронный ресурс]. – Режим доступа: http: //www.buduemnow.info. – Назв. с экрана.

2. Психология стресса [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.marks.on.ufanet.ru. – Назв. с экрана.

3. Сайт Китаева-Смыка Леонида Александровича [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. kitaev-smyk.ru. – Назв. с экрана.

4. Украинский консультационный кризисный центр для молоде- жи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.krizisam.net. – Назв. с экрана.

<< | >>
Источник: О.О. Байєр. ЖИТТЄВІ КРИЗИ ОСОБИСТОСТІ. 2010

Еще по теме завдання для самоконтролю до розділу «вступ до дисципліни» та додатка 1:

 1. завдання для самоконтролю до розділу «вікові кризи» та додатка 2
 2. завдання для самоконтролю до розділу «віктимність» та додатка 3
 3. завдання для самоконтролю до розділу «термінальні стани та вмирання» та додатка 7
 4. завдання для самоконтролю до розділу «Психологія суїцидальної поведінки. Психологічна допомога суїцидентам. Превенція суїцидів» та додатка 8
 5. завдання для самоконтролю до розділу «гомосексуалізм як криза ідентичності. терапія гомосексуалізму» та додатка 4
 6. завдання для самоконтролю до розділу «кризи професійної діяльності»
 7. відПОвіді На завдаННя для самОкОНтрОлЮ
 8. Розділ 1. Вступ до дисципліни
 9. завдання до розділу «Психологічна допомога учасникам бойових дій. Психологія тероризму» та додатка 6
 10. Завдання для самостійної роботи з розділу „Судження”.
 11. Завдання для індивідуальної роботи ДО РОЗДІЛУ 6
 12. практичні Завдання ДО РОЗДІЛУ 6
 13. практичні Завдання ДО РОЗДІЛУ 6
 14. Розділ I. Вступ
 15. Розділ 5 АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
 16. Вопросы для самоконтроля