<<
>>

завдання до розділу «Психологічна допомога учасникам бойових дій. Психологія тероризму» та додатка 6

I. Оберіть правильну(-і) відповідь(-і) до наведених нижче питань.

1. Прочитайте поданий далі уривок із групової сесії для терапії комбатантів, присвяченої визначенню та формулюванню проблеми.

Терапевт: Скажіть ще раз, що трапилось, коли сьогодні вранці медсестра дала вам таблетки.

Учасник групи: Вона образила мене. Вона шпурнула мені таблетки. Я кажу вам, ця жінка ненавидить мене.

Т.: Тобто ви кажете мені, що медсестра сказала вам, що ненави- дить вас?

У.: Ні, вона цього не казала. Цього не було. Проте того, як вона шпурнула мені склянку, достатньо. Це мене дратує. Вона і собаку не ви- лікує у такий спосіб! Це виводить мене!

Т.: Опишіть обстановку на пункті медсестер сьогодні вранці.

У.: Гаразд. Вона була робоча, як завжди. Думаю, було більше лю- дей, ніж зазвичай. І тільки ця неприємна медсестра була на чергуванні.

Т.: Опишіть мені точно, що відбулось, коли ви отримували свої ліки. Як ми і домовлялись раніше, дайте мені короткий, чіткий та влуч-

ний опис самої події, не вдаючись до інтерпретацій.

142

143

У.: Після того, як я чекав близько двадцяти хвилин, я, нарешті, опи- нився перед місцем видачі.

Вона дала мені таблетки і наказала швидко їх взяти.

Т.: Вона наказала вам? Що саме вона сказала?

У.: Ковтай швидко, ми сьогодні зайняті (сміється).

Який симптом або форму виявлення ПТСР ілюструє даний епізод?

а) Агресивність та напади люті;

б) порушення пам’яті та концентрації уваги;

в) притупленість емоцій;

г) надмірна пильність.

2. Головний психіатр Ставропольського краю І. О. Билім вважає:

«Тероризм із використанням смертників-шахідів не в останню чер- гу спровокований порочною практикою захоплення жінок-заручниць під приводом того, що вони будуть снайперами та учасницями бойо- вих дій, а також жорстоким поводженням із ними.

Традиції Кавка- зу такі, що жінка, яка була в чужих руках, навіть якщо це супроти її волі, не має майбутнього. І її самогубство сприймається оточенням як обов’язкове… Так з’являються жінки-смертниці, яким нічого втрача- ти» (Билім, 2005). Який мотив заняття терористичною діяльністю опи- сує фахівець?

а) Меркантильний;

б) самореалізації;

в) ідеологічний;

г) немає правильної відповіді.

3. У книзі «Стрес війни: фронтові записки лікаря-психолога» Л. О. Китаєв-Смик описує комбатантів, яких він називає «дурненьки- ми». Ці солдати постійно жартують, часто їх жарти мають еротичне або нецензурне наповнення. Вони жартують про своє, не заглиблюючись у зміст питань, які перед ними ставлять, уникаючи важких тем про тепе- рішнє та майбутнє. Недоречна жартівливість таких людей не веселить, а дратує оточуючих (Китаєв-Смик, 2001). Який механізм психологіч- ного захисту, на вашу думку, притаманний даному типу комбатантів?

а) Проекція;

б) реактивна інфантилізація;

в) сублімація;

г) ідентифікація.

4. Психологічне явище, що описує ситуацію, коли через різні при- чини ветерани війни зустрічають нерозуміння, осуд, складнощі у спіл- куванні та професійному самовизначенні, із проблемами у сфері фінан- сів, освіти, створення та збереження родини тощо, називається:

а) девіантна поведінка;

б) тривожність;

в) соціальна дезадаптація;

г) порушення комунікативної компетентності.

5. З якою метою Б. Колодзін звертається до феномену Джона Узіна

(безстрашної людини-супермена)?

а) Для демонстрації: для людини з її безмежним потенціалом немає нічого неможливого;

б) для опису зразка носія особливої ієрархії мотивів: боротьба за справедливість для Дж. Узіна важливіша за власне життя;

в) для надання культурного зразка, що впливає на гендерні стерео- типи: коли чоловіку страшно, він змушений приховувати свій страх;

г) з метою представлення ефективної афірмації, яка допомагає лю- дині не відчувати страху.

6. У своїй статті, присвяченій етіології постстресових розладів, спричинених досвідом участі у війні у В’єтнамі, Джим Гудвін наводить свідчення Н., який розповідає про проблеми у зв’язку з поверненням до мирного життя: «Коли я іду вулицею, я почуваюсь невпевнено, якщо позаду є люди, яких я не бачу.

Найкомфортніше мені у куті кімнати, коли з обох боків від мене – стіни» (Goodwin, 1987). Яка форма вияв- лення ПТСР описується Н.?

а) Соціальна дезадаптація;

б) депресія;

в) надмірне реагування;

г) надмірна пильність.

1. Індивідуальні характеристики, що визначають важкість

перебігу ПТСР;

а) раптовість виникнення загрози безпеці, невизначеність ситуації та накопичення тривоги;
2. Причини виникнення паніки; б) вплив стресора, який виходить за

межі звичайного досвіду людини та який спроможний спричинити дистрес;

II. Виконайте дію співвіднесення.

144

145

3. Клінічна картина ПТСР; в) психічні відхилення, рівень розвитку психологічного подолання, ефективність психологічних захистів;
4. Умова розвитку ПТСР. г) комбінація психопатоподібних (асоціальних, експлозивних, істеричних) розладів поведінки, ускладнених алкоголізацією або вживанням наркотиків та важкою неврозоподібною симптоматикою.

III. Доповніть твердження.

1. Кожного разу, коли ми відчуваємо наближення загрози або бої- мось чогось, в організмі відбувається ланцюг біологічних та хімічних змін: прискорюється серцебиття та дихання, підвищується рівень на- пруги м’язів, змінюється склад крові та інших рідких середовища тіла. Даний феномен отримав назву реакції …

2. Психологічні наслідки екстремальних впливів в умовах бойових дій проявляються у вигляді …, який призводить до серйозних уклад- нень адаптації людини до мінливого соціального середовища.

3. … – це психологічний стан, що виникає в умові захоплення за- ручників, коли останні починають симпатизувати і навіть співчувати загарбникам та ототожнювати себе з ними.

IV. Поставте напроти твердження «П», якщо вважаєте його правильним та психологічно обґрунтованим, або «Н», якщо – ні.

1. У крові комбатантів, як правило, міститься підвищений рівень серотоніну та норадреналіну.

2. Страх наблизитись до вікна, прагнення ходити «короткими пе- ребіжками», намагання не привернути увагу терористів тощо у надзви- чайній ситуації зображують психологічний феномен ситуаційних фо- бій.

3. Проблеми гендерної самоідентифікації є одним із симптомів та проявів ПТСР у комбатантів.

4. Нейротизм – одна з особистісних рис, яка сприяє розвитку ПТСР. Деякі фахівці вважають, що нейротизм діє як фільтр, змушуючи вибирати негативні події з навколишнього середовища.

5. Паніку можна розглядати тільки як одну з форм поведінки на- товпу. На індивідуальному рівні паніка як предмет дослідження не ви- діляється.

V. Д. Денборо, автор Опитувальника соціального та психологічно- го опору (Уайт, 2009) і наративний практик та терапевт, пропонує вико- ристовувати перелік створених ним питань як нестандартизований за- сіб для діагностики ПТСР у ситуації бойових дій. Наряду з цим, Денбо- ро рекомендує додержуватись певних принципів задля ефективної до- помоги респондентам. Прочитайте наведений нижче перелік принци- пів; психологічно обґрунтовані та правильні, тобто ті, що, на вашу думку, належать Д. Денборо, позначте літерою «П», неправильні – лі- терою «Н».

1. Збирати історії про те, як люди виявляли соціальний та психоло- гічний опір (відповіді на запитання «що», «де», «коли», «яким чином»,

«заради чого»).

2. Для підтримання спадкоємності життєвої історії людини як суб’єкта власного життя відсікати історію виникнення та розвитку цих знань та умінь.

3. Уникати деталей історії, адже насичені історії з меншою вірогід- ністю допоможуть іншим.

4. Намагатись ізолювати спільноти людей з різною історією трав- ми, адже їх спілкування може підсилити травматизацію.

Бібліографічний список

1. Агарков В. А. Изучение особенностей фрустрационных реак- ций и механизмов психической защиты у лиц, переживших психиче- скую травму / В. А. Агарков, С. А. Бронфман, А.

И. Оржеховская // Вопр. психологии экстремальных ситуаций. – 2009. – № 4. – С. 17–37.

2. Александрова А. Л. Психологические ресурсы адаптации лич- ности к условиям повышенного риска природных катастроф [Электрон- ный ресурс] / А. Л. Александрова. – Режим доступа: http://www.institut. smysl.ru/article/ar-alexandrova.php. – Загол. с экрана.

3. Александровский Ю. А. Психоневрологические расстройства при аварии на Чернобыльской АЭС / Ю. А. Александровский // Ме- дицинские аспекты аварии на Чернобыльской АЭС. – К. : Здоровье,

1988. – С. 171–177.

4. Былим И. А. Личность террориста (на примере Северного Кав- каза) [Электронный ресурс] / И. А. Былим. – Режим доступа: http:// www.pro-psy.ru/ru/publications/index?group=48&publication=63. – Загол. с экрана.

146

147

5. Варга А. Я. Время после трагедии / А. Я. Варга, Е. С. Жорняк // Московс. психотерапевтич. журн. – 2005. – № 1. – С. 124–139.

6. Васильев Л. Психология терроризма [Электронный ресурс] / Л. Васильев. – Режим доступа: http://terroristica.info/ node/899. – Загол. с экрана.

7. Введенская Т. Ю. Международный терроризм: психологиче- ский аспект [Электронный ресурс] / Т. Ю. Введенская, Е. А. Дзигум- ская. – Режим доступа: http://psyfactor.org/terror2.htm. – Загол. с экрана.

8. Венгер А. Л. Психологическая помощь детям и подросткам в чрезвычайных ситуациях (на опыте работы с жертвами террористиче- ского акта в Беслане) / А. Л. Венгер, Е. И. Морозова, В. А. Морозов // Москов. психотерапевтич. журн. – 2006. – № 1. – С. 131–159.

9. Денборо Д. Опросник психологического и социального сопро- тивления [Электронный ресурс] / Дэвид Денборо. – Режим доступа: http:// narrlibrus. wordpress.com/2009/03/02/checklists-of-resistance. – За- гол. с экрана.

10. Джармен Р. Консультирование людей в дистрессе: психосоци- альная реабилитация пострадавших от травматических переживаний в результате войны [Электронный ресурс] / Р. Джармен. – Режим до- ступа: http://psychol. ras.ru/ippp_pfr/j3p/pap.php?id=20011211.

– Загол. с экрана.

11. Ениклопов С. Н. Психотерапия при психотравматических стрессовых расстройствах / С. Н. Ениклопов // Росс. психиатрич. журн. – 1998. – № 3. – С. 50–56.

12. Знаков В. В. Психологические причины непонимания «афган- цев» в межличностном общении / В. В. Знаков // Психол. журн. – 1990. – Т. 4. – С. 99–108.

13. Иванченко С. Н. Круглый стол: к событиям на Дубровке. Сома- тическая терапия травмы при работе с пострадавшими в чрезвычайных ситуациях [Электронный ресурс] / С. Н. Иванченко. – Режим доступа: http://flogiston.ru/ articles/therapy/nord_ost. – Загол. с экрана.

14. Кара-Мурза С. Манипуляции сознанием / С. Кара-Мурза. – М. : Эксмо, 2009. – 864 с.

15. Караяни А. Г. Прикладная военная психология / А. Г. Караяни, И. В. Сыромятников. – СПб. : Питер, 2006. – 480 с.

16. Китаев-Смык Л. А. Стресс войны: фронтовые записки врача- психолога / Л. А. Китаев-Смык. – М. : Рос. ин-т культурологии, 2001. –

79 с.

17. Колодзин Б. Как жить после психической травмы / Бенджамин

Колодзин. – М. : Шанс, 1991. – 96 с.

18. Короленко Ц. П. Психофизиология человека в экстремальных условиях / Ц. П. Короленко. – Л., 1978. – 271 с.

19. Корюкин А. М. Личный опыт в Бесланской трагедии – лечебная перспектива [Электронный ресурс] / А. М. Корюкин. – Режим доступа: http:// www.pro-psy.ru/ru/publications/index?group=46& publication=64. – Загол. с экрана.

20. Кутузова Д. А. Психологическая травма и посттравматический стресс [Электронный ресурс] / Д. А. Кутузова. – Режим доступа: http:// www. publicverdict.org/ru/articles/rehabilitatio/1170807.html. – Загол. с экрана.

21. Кутузова Д. Психологическая реабилитация людей, пережив- ших пытки / Дарья Кутузова // Информ.-аналит. бюлл. фонда «Обще- ственный вердикт». – 2008. – № 1 (5). – С. 10–13.

22. Лукабо Р. Терроризм – психологические и политические аспек- ты / Р. Лукабо, Э. Фукуа, Дж. П. Кенджеми, К. Ковальски // Иностран- ная психология. – 1998. – № 10. – С. 108–-115.

23. Масгутова С. К. Психологическая реабилитация детей, пере- живших железнодорожную катастрофу / С. К. Масгутова // Вопр. пси- хологии. – 1990. – № 1. – С. 86–92.

24. Моляко В. А. Особенности проявления паники в условиях эко- логического бедствия / В. А. Моляко // Психологический журнал. –

1992. – Т. 13. – № 2. – С. 66–73.

25. Морозова Е. И. Организация психологической помощи в чрез- вычайных ситуациях / Е. И. Морозова, А. Л. Венгер // Вопр. психич. здоровья детей и подростков. – 2003. – № 2 (3). – С. 60–62.

26. О’Конор Ш. После насилия: борьба фантазии и реальности [Электронный ресурс] / Ш. О’Конор // Журн. практич. психологии и психоанализа. – 2000. – № 2. – Режим доступа: http://psyjournal.ru/j3p/ pap.php?id= 20000211. – Загол. с экрана.

27. Ольшанский Д. В. Психология терроризма / Д. В. Ольшан- ский. – СПб. : Питер, 2002. – 288 с.

28. Пергаменщик Л. А. Кризисная психология: Курс лекций / Л. А. Пергаменщик. – Минск : Вышэйшая школа, 2004. – 240 с.

29. Пономаренко В. А. Социально-психологическое содержа- ние боевого стресса / В. А. Пономаренко // Психол. журнал. – 2004. – Т. 25. – № 3. – С. 98–102.

30. Почебут Л. Г. Социальная психология толпы / Л. Г. Почебут. –

СПб : Речь, 2004. – 240 с.

148

149

31. Проблемы военной психологии. Хрестоматия / Сост. К. Сель- ченок. – М. : Харвест, 2003. – 640 с.

32. Природа этнорелигиозного терроризма / Под ред. Ю. М. Анто- няна. – М. : Аспект Пресс, 2008. – 366 с.

33. Психология экстремальных ситуаций. Хрестоматия / Сост. А. Е. Тарас, К. В. Сельченок. – М. : Харвест, 2001. – 480 с.

34. Пухова Т. И. Образ радиации в рисунках школьников, прожи- вающих на загрязненных территориях / Пухова Т. И. // Вопр. психоло- гии. – 1993. – № 1. – С. 40–46.

35. Пушкарев А. Л. Диагностика ПТСР у участников боевых дей- ствий / А. Л. Пушкарев. – Минск, 1991. – 68 с.

36. Решетников М. М. Психофизиологические аспекты состояния, поведения и деятельности пострадавших в очаге стихийного бедствия / М. М. Решетников, Ю. А. Баранов, А. Мухин, С. В. Чермянин // Психол. журнал. – 1989. – Т. 10. – № 4. – С. 125–129.

37. Сидоров П. И. Психология катастроф / П. И. Сидоров, П. И. Мо- сягин, С. В. Маруняк. – М. : Аспект Пресс, 2008. – 416 с.

38. Слабинский В. Ю. Патоморфоз реактивных расстройств у по- страдавших от катастроф / В. Ю. Слабинский // Вестн. психотерапии. –

2006. – № 15. – С. 79–92.

39. Слабинский В. Ю. Краткосрочная групповая психотерапия вдов и матерей военнослужащих, погибших в ходе контртеррористиче- ских операций в Чеченской республике / В. Ю. Слабинский, З. В. Лю- тик // Обозр. психиатрии и мед. психологии / Санкт-Петербургский НИ психоневролог. ин-т им. В. М. Бехтерева. – 2005. – Т. 03. – № 3. – С. 20–

22.

40. Современная военная психология. Хрестоматия / Сост. А. Ур- банович. – М. : Харвест, 2003. – 576 с.

41. Сукиасян С. Г. Особенности посттравматических стрессовых нарушений после землетрясения в Армении / С. Г. Сукиасян // Обозр. психиатрии и мед. психологии им. В. М. Бехтерева. – 1993. – № 1. – С. 61–70.

42. Сукиасян С. Г. Стресс и постстрессовые расстройства: лич- ность и общество / С. Г. Сукиасян, А. С. Тадевосян, С. С. Чшмаритян, Н. Г. Манасян. – Ер. : Асогик, 2003. – 348 с.

43. Тарабрина Н. В. Практикум по психологии посттравматическо- го стресса / Н. В. Тарабрина. – СПб. : Питер, 2001. – 240 с.

44. Тарабрина Н. В. Психологические последствия войны [Элек- тронный ресурс] / Н. В. Тарабрина // Психолог. обозр. – 1996. – № 10. –

Режим доступа: http://www.psyinst.ru/library.php?part= article&id=1748. – Загол. с экрана.

45. Филатов Ф. Р. Психологическая помощь специалистам, г. Бес- лан [Электронный ресурс] / Ф. Р. Филатов. – Режим доступа: http:// www.psy.su/ institut/articles1/1863. – Загол. с экрана.

46. Ценев В. Стокгольсмкий синдром [Электронный ресурс] / Вит Ценев. – Режим доступа: http://psyberia.ru/ mindterritory/sindrom. – За- гол. с экрана.

47. Эффективная терапия посттравматического стрессового рас- стройства / Под ред. Э. Б. Фоа, Т. М. Кин, М. Дж. Фридман. – М. : Когито-Центр, 2005. – 467 с.

48. Goodwin J. The Etiology of Combat-Related Post-Traumatic Stress Disorders / J. Goodwin // Post-Traumatic Stress Disorders: a handbook for clinicians / T. Williams. (Ed.). – Cincinatti, Ohio: Disabled American Veterans, 1987. – P. 1–18.

ресурси мережі інтернет

1. Забытый полк [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://

www. polk.ru. – Загол. с экрана.

2. American National Center for Posttraumatic Stress Disorders [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ncptsd.va.gov/ ncmain/index.jsp. – Загол. с экрана.

3. American Trauma Society [Электронный ресурс]. – Режим досту- па: /http://www.amtrauma.org. – Загол. с экрана.

4. David Baldwin’s Trauma Information Pages [Электронный ре- сурс]. – Режим доступа: http://www.trauma-pages.com. – Загол. с экрана.

5. Gift from Within: International Non-Profit Organization for Survivors of Trauma and Victimization [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.giftfromwithin.org. – Загол. с экрана.

6. Kids for Kids: Youth Organization for the Recovery of Young Victims of Terrorism [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kidsforkids. net. – Загол. с экрана.

7. The International Trauma Healing Institute [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.traumainstitute.org. – Загол. с экрана.

8. The Israel Center for the Treatment of Psychotrauma [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.traumaweb.org. – Загол. с экрана.

9. Trauma Center at Justice Resource Institute [Электронный ре- сурс]. – Режим доступа: http://www.traumacenter.org. – Загол. с экрана.

150

151

<< | >>
Источник: О.О. Байєр. ЖИТТЄВІ КРИЗИ ОСОБИСТОСТІ. 2010

Еще по теме завдання до розділу «Психологічна допомога учасникам бойових дій. Психологія тероризму» та додатка 6:

 1. розділ 6. ПсихОлОгіЧНа дОПОмОга уЧасНикам БОйОвих дій.
 2. завдання для самоконтролю до розділу «Психологія суїцидальної поведінки. Психологічна допомога суїцидентам. Превенція суїцидів» та додатка 8
 3. розділ 8. ПсихОлОгія суїцидальНОї ПОведіНки. ПсихОлОгіЧНа дОПОмОга суїцидеНтам.
 4. Спеціальні права учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (далі - учасники бойових дій) у сфері охорони здоров’я
 5. Хто визнається учасником бойових дій?
 6. Якими спеціальними правами наділені учасники бойових дій у сфері охорони здоров’я?
 7. Особи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористич- ній операції, забезпеченні її проведення набули статусу учасника бойових дій.
 8. РОЗДІЛ 1 ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ В СИСТЕМІ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ
 9. завдання для самоконтролю до розділу «вікові кризи» та додатка 2
 10. ПсихОлОгія терОризму
 11. завдання для самоконтролю до розділу «віктимність» та додатка 3
 12. завдання для самоконтролю до розділу «вступ до дисципліни» та додатка 1
 13. завдання для самоконтролю до розділу «термінальні стани та вмирання» та додатка 7