<<
>>

Обмеження правового стану

Види обмежень правового стану. Обмеження правового стану виражалося у втраті одного зі статусів, які характеризували приватну правосуб'єктність і за своїм ступенем могло бути найбільшим середнім або найменшим

Найбільший ступінь обмеження правового стану наставав внаслідок втрати статусу свободи.

Адже тільки вільна людина могла бути римським громадянином і членом римської родини. Отже, розлучаючись зі свободою, римлянин позбавлявся і свого становища громадянина, і власних сімейних зв'язків. Іншими словами, втрата статусу свободи призводила до втрати громадянського і родинного статусів. Ось чому вона.

Втратити свободу — означало стати рабом. Отже, наставала, коли римлянин потрапляв у рабство. Це відбувалося, наприклад, внаслідок полону римського воїна. Ставши рабом за кордоном, він втрачав правосуб'єктність і у себе на батьківщині. Така втрата не була, однак, безумовною, бо у випадку повернення він знову набував правосуб'єктності. Ця "реанімація" правового стану римлянина, який вирвався з військового полону і знову опинився на території Риму, називалася .

Суть , полягала в тому, що, повернувшись з полону, римлянин фінгірувався (фіктивно вважався) таким, який ніколи не знаходився в рабстві, і тому в його особі відроджувалися всі права народженого вільним римського громадянина, без будь-яких обмежень, зумовлених переходом зі стану рабства у стан свободи.

Римлянин міг виявитися рабом за кордоном не тільки як полонений, ал при продажу в рабство . Така доля в давнину суді ас я боржнику, який не повернув гроші, злодію, зловленому на гарячому. У подібних випадках продаж у рабство носив характер покарання за протиправну поведінку, у зв'язку з чим на згаданих осіб не поширювався.

Інколи римський громадянин міг перетворитися на раба і в межах своєї країни.

Це стосувалося жінки, яка підтримувала зв'язок з рабом, незважаючи на заборону господаря; вільновідпущеника, підданого осіб, засуджених за тяжкі злочини .

Усі перелічені особи після повернення у рабство не могли залишатися суб'єктами прав, які належали їм раніше, і тому виникало питання про їхню подальшу долю. Вона залежала, по-перше, від природи прав, і по-друге, від підстав втрати свободи.

Деякі права (наприклад, батьківська влада) невід'ємні від особистості їхнього носія, і, отже, з втратою їхнім носієм правосуб'єктності вони припинялися. Інші права могли переходити до інших осіб з передачею їм відповідного майна. Такий перехід мав місце і при втраті власником майнових прав своєї правосуб'єктності в результаті, а особи, до яких переходили майнові права визначалися з урахуванням підстав обернення в рабство.

Так, при захопленні римського громадянина в полон не виключене було його повернення, а отже і відновлення правосуб'єктності завдяки. Зважаючи на цю можливість, майно римлянина, який знаходився в полоні, нікому не передавалося, а довірялося опікуну, котрий був зобов'язаний стежити за ним і повернути власнику, тільки-но той знову здобуде свободу.

Якщо ж полонений римлянин помирав, залишаючись рабом, то його майно переходило до спадкоємців. Оскільки раб не міг мати ні власних прав, ні, відповідно, передавати їх у спадок, в подібних випадках було прийнято виходити з фіктивного припущення про те, що, розлучаючись зі свободою, воїн водночас розставався і з життям - (немов би померлим вважається той, кого полонили). За допомогою цієї фікції смерть, яка ніби наступила (може, через деякий час), штучно приурочувалася до моменту, коли римлянин був ще вільною людиною, після котрої можливе успадкування.

Майно особи, проданої в рабство за борги, переходило до кредитора. Майно жінки, відданої в рабство за зв'язок з рабом, ставало власністю рабовласника.

Проте громадянин, підданий, мав не тільки права, але і обов'язки. Згідно з іи$ сіуііє, обов'язки припинялися, бо їхній носій припиняв існування.

Але таким шляхом боржник звільнявся від виконання боргу, а це вже суперечило інтересам кредиторів, для забезпечення яких преторська практика допускала вчинення позову до правонаступників .

Середній ступінь обмеження правового стану виражався при збереженні свободи у позбавленні статусу громадянства, а водночас і сімейного стану, оскільки лише римський громадянин міг бути членом римської родини. Він мав місце у випадках вигнання за межі Римської держави або заслання.

Особа, піддана, переставала бути суб'єктом ^з сіуііє, але "громадянська смерть", як при, тут не наставала: людина опинялася в становищі перегрина і на неї поширювався .

Найменший ступінь обмеження правового стану супроводжувався зміною лише родинного стану, не порушуючи ні свободи, ні громадянства відповідної особи. Так бувало у випадках, коли самостійна особа ставала підвладною (наприклад, при вступі жінки, вільної від, у шлюб або при .

Майнові права самостійної особи, яка зробилася підвладною, ставали правами. Що ж стосується обов'язків, то претор на догоду кредиторам виходив з того, ніби обмеження правосуб'єктності зовсім не було, і на підставі цієї фікції дозволяв їм учиняти позов до підвладного, а був змушений розраховуватися з боргами ' іншому випадку претор зобов'язував його надати кредиторам отримане від підвладного майно в натурі для реалізації з метою погашення боргів.

Обмеження правосуб'єктності не завжди, однак, виражалося у втраті одного з її статусів. Якщо, наприклад, особа, яка засвідчила укладання договору,

відмовлялася підтвердити його на суді, то вона наражалася на, тобто позбавлялася права виступати свідком у подальшому і, крім того, їй заборонялося звертатися до інших осіб з проханням бути свідками договорів, які нею особисто здійснювалися. Тим самим даної особи практично зводилася нанівець в умовах, коли присутність свідків оголошувалася необхідною передумовою укладання скільки-небудь важливих договорів.

Обмеження правосуб'єктності було пов'язане з іпГатіїіа (безчестям), що наставало у випадках:

- звільнення з армії з ганьбою;

- укладання другого шлюбу при нерозірваному першому;

- програшу судового процесу, пов'язаного зі звинуваченням у несумлінності (притягнення до відповідальності за крадіжку, нечесність при виконанні договорів доручення, зберігання). Таким особам заборонялося приймати на себе обов'язки опікуна та деякі інші.

Нарешті, негативним чином на громадянський стан впливали і безпутний промисел (проституція, звідництво). Ті, хто ними займався, проголошувалися (покритими ганьбою) і, зокрема, обмежувалися у спадкових правах.

Правовий стан дітей, душевно хворих, жінок. Як уже зазначалося, приватна правосуб'єктність римських громадян охоплювала (яке давало можливість вступати в римський шлюб) та (яке дозволяло укладати договори). Але самостійне укладання договорів вимагало зрілої волі і тверезого розуму, а це з'являється лише з часом. Відповідно, якщо спроможність мати права і обов'язки (названа нині правоздатністю) виникає з моменту народження, то спроможність самостійно набувати і здійснювати права настає з досягненням певного віку. Нині така спроможність називається дієздатністю. Римське право не знало понять, які позначали право- та дієздатність, але спроможність до самостійного укладання договорів пов'язувало з віковими критеріями. З цієї точки зору всі особи поділялися на повнолітніх і неповнолітніх. Кожна з цих груп у свою чергу знову ділилася.

Так, діти до 7 років (взагалі не могли укладати жодних договорів, оскільки, користуючись сучасною термінологією, їх можна було назвати недієздатними. Необхідні юридичні акти за них вчиняв або, за його відсутності, опікун. Хлопчики 7-14 років і дівчатка 7-12 років мали право укладати договори, спрямовані лише на збільшення кількості їхнього майна, і для цього не потребували нічиєї згоди. Інші договори (наприклад,

пов'язані з відчуженням майна, що належить, укладалися ними не інакше, як за схваленням або опікуна. За нинішніми поняттями, ці особи вважалися частково дієздатними.

У 14 років для чоловіків і у 12 для жінок наставало повноліття, і вони могли самостійно укладати будь-які договори і вступати у шлюб. Проте, зважаючи на недосвідченість таких осіб, претор на їхнє прохання міг застосувати, якщо договір було укладено на явно невигідних для юного громадянина умовах або якщо останній був обманутий своїм контрагентом. Але гака практика вносила елемент невизначеності у відносини з участю подібних осіб, бо їхні контрагенти не мали твердої впевненості у тому, що виконаний договір у подальшому не буде розірваний.

Тому дехто боявся укладати договори з громадянами, які ледь досягли повноліття, і практична реалізація останніми істотно ускладнювалася. Для того, щоб, з одного боку, гарантувати свої інтереси, а з іншого, усунути можливі сумніви контрагентів у тривалості правовідносин, згадані особи стали звертатися по допомогу до попечителів, які, апробувавши договір, надавали йому безповоротного характеру. Оскільки йдеться про осіб, які досягли повноліття, попечителі їм призначалися тільки на їхнє прохання. З часом таке попечительство настільки поширилося, що набуло характеру звички, а означені особи стали називатися.

Таке попечительство діяло до досягнення підопічним 25-річного віку. Тобто, лише у 25 років відпадали останні обмеження дієздатності, і особа ставала у повному розумінні слова.

У той же час дефекти волі та розуму, що виключають самостійне укладання договорів, іноді бувають зумовлені не лише віком, але і станом здоров'я. Особи, які страждали на психічні захворювання, жодних договорів укладати не могли. Зважаючи на це, над ними встановлювалося попечительство. Якщо ж приступи душевної хвороби чергувалися зі "світлими проміжками", коли особа цілком розуміла значення власних дій і могла керувати ними, то у цей період душевнохворий мав право укладати договори самостійно.

Неспроможними розумно вести свої справи внаслідок слабкої волі визнавалися марнотратники, тобто особи, котрі нерозумним витрачанням майна ставили себе і родину під загрозу розорення. Над ними також встановлювалося попечительство, а їм самим заборонялося без дозволу розпоряджатись майном (спочатку тим, яке успадковувалося, а після цього - будь-яким, незалежно від джерел придбання). Тільки договори, які тягли за собою збільшення майна, марнотратник міг укладати самостійно.

Крім того, протягом тривалого періоду римської історії можливості самостійно укладати договори були позбавлені жінки, які перебували у зв'язку з цим під опікою. Пояснення такої позиції римського права знаходиться головним чином серед історичних чинників.

У глибокій давнині, коли здійснення і захист прав вважалися винятково приватною справою його володаря, суперечки про право нерідко вирішувалися за допомогою зброї. І, відповідно, лише той, хто був здатний діяти зброєю, визнавався здатним до набуття прав. Ось чому жінка, за найдавнішими переконаннями, потребувала опіки з боку особи, яка могла забезпечити їй збройний захист.

Але вже у класичний період функції опікуна вичерпуються згодою на укладання деяких договорів (пов'язаних з відчуженням майна або з прийняттям жінкою зобов'язань), причому відмова опікуна могла бути оскаржена магістратом, а всі інші договори жінка укладала цілком самостійно.

Після цього немовби властива жінці від природи легковажність полегшувала введення її в оману. Внаслідок цього жінка оголошувалася неспроможною: 1) брати на себе відповідальність за чужий борг; 2) бути опікуном (виняток робився тільки для матері у відношенні до дітей і для бабусі у відношенні до онука); 3) складати заповіт. Останнє пояснювалося (крім усього іншого) тим, що у найдавніший час заповіт оформлювався у народному зібранні, куди доступ жінкам було закрито, а в подальшому, коли порядок укладання заповіту було змінено, заборона ця зберігалася вже з огляду на традиції.

З іншого боку, жінкам (як і воїнам та особам, яким не виповнилося 25 років), як виняток із загального правила про те, що ніхто не може виправдовуватися незнанням закону, дозволялося за певних умов скористатися посиланням на незнання закону як на обставину, яка позбавляє відповідаль­ності.

<< | >>
Источник: Г.І. Трофанчук, В.І. Подоляк. Основи римського цивільного права. 2004

Еще по теме Обмеження правового стану:

 1. Глава 11. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
 2. § 1. Поняття товариства з обмеженою відповідальністю
 3. Товариство з обмеженою відповідальністю
 4. §3. Обмеження права власності
 5. § 4. Управління товариством з обмеженою відповідальністю
 6. Товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю
 7. § 2. Загальні засади створення і припинення товариств з обмеженою відповідальністю
 8. Обмеження дискреційних повноважень
 9. Обмеження прав людини
 10. § 3. Порядок зміни складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю
 11. Порядок виходу із складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю
 12. Порядок відчуження частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю
 13. Стаття 31. Обмеження на виплату дивідендів
 14. Обмеження щодо виплати дивідендів
 15. Обмеження щодо збільшення і зменшення розміру статутного капіталу
 16. Вибуття із складу учасників товариства з обмеженою відповідальність в зв'язку зі смертю
 17. Стаття 67. Обмеження на викуп акціонерним товариством акцій
 18. 4.3 Обмеження ризиків діяльності з торгівлі цінними паперами
 19. Використання механізму розкриття інформації як засобу регулювання корпоративних відносин (замість встановлення численних обмежень і заборон здійснення певних дій).