<<
>>

§4. Причини рецепції римського права

Початок рецепції римського права пов'язаний з активізацією у ХП-ХШ ст. міст, насамперед. Італії, а згодом і всієї Європи. Саме в цей час спостері­гається економічне піднесення, швидко розвиваються товарно-грошові відносини.

Місцеве національне право ґрунтувалося не на зовсім ясних звича­ях і було вкрай роздрібнене: не тільки кожна місцевість, але й кожна соціальна група жила за своїм особливим правом. Майнові права, які склалися на ґрунті феодального ладу, були обтяжені різними обмеженнями, та й людська осо­бистість у цілому підлягала різним формам залежності - феодальній, родовій, сімейній.

Усе це створювало надзвичайні труднощі для економічного розвитку і для просування вперед. Європі конче було потрібно радикально перебудовуватись. І саме римське право стало в той час у пригоді прогресивним течіям. Замість неясних і суперечливих звичаїв постає досить чітке, писане право: замість роз­дрібнених правових систем пропонується право, єдине для всіх місць і станових груп. Це право несе форми, здатні регулювати складні відносини торгового обороту, воно проголошує звільнення особи і свободу власності, розв'язує осо­бисту енергію, необхідну для більш інтенсивної економічної діяльності.

І не дивно, що найпалкішими прихильниками рецепції римського права були ті соціальні елементи, які прагнули економічного і політичного прогресу - коро­лівська влада, освічені прошарки населення міст, молода буржуазія, яка щойно зароджувалася. Саме її інтереси потребували, щоб на всій території держави діяли чіткі, ясні норми, які б за єдиним принципом вирішували правові питан­ня. Саме в римському праві молода буржуазія знайшла готовий інструмент для регулювання різних правочинів і зміцнення відносин власності, вільної від феодальних обмежень.

Рецепції сприяли й католицька церква, хоч іноді вона виявляла відкриту ворожість римському праву.

Церква була найбільш раннім провідником знан­ня римського права у феодальному світі, її релігійне право складалося під безпосередньою дією римської правової культури. Християнством запозиче­но з Риму деякі правові погляди та правові інститути. Проте разом зі зміцненням своїх позицій церква встановлює контроль над світськими університетами. У світській освіті церква починає вбачати небезпеку своєму пануванню. У 1220 і 1259 pp. видаються папські булли, спрямовані проти викладання римського права в світських університетах. Римське право викладається головно на бо­гословських відділеннях університетів. Однак уже після Реформації воно знову стає головним предметом на юридичних факультетах.

Сприяння рецепції виявляла й феодальна держава, оскільки римська пра­вова концепція була міцно поєднана з ідеєю сильної державної влади, яка стоїть над індивідами й соціальними групами. Тому ті правителі, які виступали за зміцнення центральної влади, знайшли собі опору в приписах римського дер­жавного права періоду імперії.

У період Відродження швидкими темпами розвиваються товарно-грошові відносини, зміцнюється економічна й політична сила міст. Потреба у відрод­женні римського права ще більше зростає. Держава вже не тільки завзято захищає інтереси буржуазії, але й сприяє розвитку права на основі римського права, зао­хочуючи його вивчення, що зумовило відкриття нових університетів. Юристи, які володіли римським правом, призначалися на вищі державні посади.

Крім етнічних і політичних причин і джерел, на їх основі діяли ідеологічні та юридичні передумови рецепції. Відомо, що вже в період раннього середнь­овіччя формальну основу рецепції деякі монархи вбачали в спадкоємності влади

16

17

від римських імператорів. Зокрема, німецькі імператори ще в XII ст., прагну­чи підвищити авторитет своєї влади, стали розвивати теорію про її спадкоємність від римських монархів, а німецьку державу, яка виникла на те­риторії Північної Італії, веліли іменувати "Священна римська імперія німецької нації".

Треба також пам'ятати, що в ранньому середньовіччі ще не склалися нації і, відповідно, національні почуття та традиції. А отже, в римському праві ба­чили не стільки чуже, скільки загальне, вище, наукове право.

У потребі рецепції були й суто юридичні причини - це, з одного боку, ви­сокий рівень римського права, з іншого - архаїчність, партикуляризм, численні прогалини, неясність і суперечливість звичаєвого права, яке не забезпечувало регулювання нових відносин. А практика обмеження і заборони в судах Німеч­чини дії норм звичаєвого права, природно, сприяла рецепції.

Зрозуміло, що рецепція римського права мала не тільки прихильників. Цей процес відбувався в гострих суперечностях. Адже у ранньофеодальному суспільстві, де переважало натуральне господарство і панувала політична роз­дрібненість, для застосування римського права не було відповідного ґрунту, а якщо його й доводилось застосовувати на практиці, то у зміненому до не­впізнанності вигляді. Церква також часто характеризувала юристів як недобросовісних християн, а іноді підтримувала виступи проти світської юрис­пруденції. Вищі стани феодального суспільства у застосуванні римського права вбачали загрозу своїм економічним правам. Зокрема, польська шляхта не сприймала римського права тому, що воно могло посилити королівську вла­ду і тим самим обмежити їх привілеї.

Певну опозицію римському праву почали створювати дедалі зростаючі в народі національні настрої, зокрема у XIII ст. англійська знать не погодилася змінювати англійські звичаї "на догоду іноземним поглядам". Римське право було чуже і незрозуміле відсталим масам селянства. Воно погіршувало їх пра­вове становище, сприяло розкладу общин і вилученню у них земель. До того ж монополія на знання римського права в руках вузького кола юристів повер­талася численними зловживаннями.

Усе це викликало незадоволення народних мас і до римського права й до тих, хто його запроваджував у життя.

Проте пагінці рецепції все ж пробивалися крізь усі перешкоди і римське право разом з економічним та культурним розвитком країн набувало дедалі ширшого визнання.

<< | >>
Источник: Орач Євген Михайлович. Тищик Борис Йосипович.. Основи римського приватного права. 2000

Еще по теме §4. Причини рецепції римського права:

 1. §5. Про рецепцію римського приватного права в Україні
 2. §3. Рецепція римського права
 3. 7. Джерела римського права
 4. §1. Поняття та види джерел римського приватного права
 5. Модуль 3. РОЛЬ РИМСЬКОГО ПРАВА В ІСТОРІЇ ПРАВА, ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ЮРИСТІВ
 6. Орач Євген Михайлович. Тищик Борис Йосипович.. Основи римського приватного права.2000, 2000
 7. Г. І. Трофанчук, В. І. Подоляк.. Основи римського цивільного права.2004, 2004
 8. Модуль 2. СИСТЕМА РИМСЬКОГО ПРАВА
 9. Модуль 4. ДЖЕРЕЛА РИМСЬКОГО ПРАВА
 10. §2. Значення вивчення римського приватного права для сучасних юристів
 11. ПОНЯТТЯ ТА ПРЕДМЕТ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА
 12. Розділ II ДЖЕРЕЛА РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА
 13. Глава 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ДЛЯ ПРОЯСНЕНИЯ ИСТОРИИ ПРАВА, ПРИЧИН ПРИНЯТИЯ И РЕАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРАВА
 14. §1. Поняття та особливості римського цивільного процесу
 15. ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПОЗИТИВНОГО ПРАВА
 16. 15. Основные причины происхождения права
 17. § 1. Причины и условия возникновения государства и права
 18. 4. Причины и пути возникновения государства и права
 19. Тема 2. ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
 20. ПРИЧИНЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ШКОЛ ПРАВА