>>

ВСТУП

Сучасний процес державотворення в Україні, переходу до ринкової економіки та укладення у зв'язку з цим цивільно-правових відносин у державі викликав підвищений інтерес до цивільного права.

І це зрозуміло: адже багатовекторні суспільні відносини, пов'язані з володінням, розпорядженням та використанням майна, ґрунтуються на цивільно-правових засадах і регулюються цивільним правом.

В умовах функціонування правової держави саме цивільне право визначає правові засади організації громадянського суспільства, а поняття "цивілізоване суспільство", "цивілізація" походять саме від цивільних правових відносин, цивілістики, які зародилися у Стародавньому Римі.

Римське право, як і римська державність, належать до тих споконвічних культурних, політичних, юридичних цінностей, які пронизують усі сфери сьогоднішнього буття, хоча зародилися біля двох з половиною тисяч років тому, (а відомим висловлюванням, римське право втретє завоювало світ завдяки сприйняттю його пізньофеодальною Європою з тим, щоб через століття стати основою численних буржуазних кодифікацій цивільного права, своєрідним ісрмінологічним джерелом понять і дефініцій, які зберігають свій авторитет до иаших днів. Римлянам вдалося досягти таких висот правової культури, які ииявилися здатними слугувати суспільству далеко за межами рабовласницької епохи. Для того, щоб ґрунтовно опанувати сучасне цивільне право, слід добре шати його витоки, ознайомитися з його основними принципами, цивільно- правовими ідеями та інститутами.

Метою навчального курсу "Основи римського цивільного права" є вивчення основних принципів, понять та інститутів римського приватного права, шайомство з особливостями правового регулювання цивільних відносин, вироблення навичок опрацювання нормативного матеріалу, вирішення правових проблем під кутом зору сучасного українського законодавства.

Завдання курсу полягає у виробленні у студентів навичок науково- іеоретичного підходу до вивчення правових явищ і понять, здатності самосі і'' аналізувати та співставляти різнобічні явища, знаходити свої підходи до вирішення цивільно-правових проблем, робити власні висновки, обґрунтовувати свої судження, знаходити їм практичне застосування.

Міждисциплінарні зв'язки. "Основи римського цивільного права" є теоретико-історичною дисципліною. Вона тісно пов'язана з теорією держави і права, яка розробляє загальні для всіх юридичних наук проблеми, даючи можливість зосередитись на конкретних знаннях в цій галузі. Відповідно вивчення студентами основ римського цивільного права передбачає попереднє засвоєння ними теоретичної бази та поняттєвого апарату юридичних наук.

Вивчення основ римського приватного права є неможливим без вивчення і конкретних історичних умов розвитку римських правових інститутів. А тому обов'язковою передумовою вивчення дисципліни є наявність Ґрунтовних знань у галузі історії держави і права зарубіжних країн.

Нарешті, виходячи із загальної мети курсу, найбільш тісним і значущим є зв'язок дисципліни з наукою сучасного цивільного права, витоками якого і є римське приватне (цивільне) право. Римське цивільне право є повністю абстрагованим від тих соціально-економічних умов, на ґрунті яких воно зародилося. Як навчальна дисципліна воно є чистою цивілістикою, а тому є прийнятною навчальною дисципліною для вивчення сутності тих чи інших цивільно-правових інститутів на сучасному етапі.

Автори висловлюють щиру вдячність ученим-юристам: Макарчуку В.С. ("Основи римського приватного права". - К., 2000), Підопригорі О.А. та Харитонову Є.О. ("Римське право: Підручник."- К., 2003), матеріали яких були використані при підготовці даного навчально-методичного посібника.

Навчальний посібник з "Основ римського цивільного права" містить теоретичний матеріал, поданий за модульним принципом організації навчального процесу. Після його повного опрацювання студент повинен знати:

- історико-правовий процес виникнення, розвитку, зміни цивільних правових відносин у Стародавньому Римі;

- джерела формування і пізнання римського права;

- систему римського цивільного права;

- об'єкти та суб'єкти цивільно-правових відносин;

- особливості цивільно-правового регулювання;

- вплив римського права на розвиток сучасної цивілістики.

Опанувавши основний зміст програми даного навчального курсу, студент повинен уміти:

- самостійно аналізувати і користуватись джерелами римського права; ^ — використовувати досвід римських юристів у своїй практичній

правовій діяльності;

- вільно володіти поняттями і категоріями античної римської правової культури;

- творчо застосовувати знання про римське приватне право при вивченні сучасного цивільного права.

-

МЕТОДИКА КОРИСТУВАННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПОСІБНИКОМ

Навчальна дисципліна. "Основи римського цивільного права" передбачає нивчення основних принципів, інститутів та системи римського права, головних цжерел формування та пізнання приватного і публічного права, особливостей правового регулювання цивільних відносин, напрацювання навичок роботи з нормативними матеріалами. В реалізації цих завдань суттєву допомогу надасть посібник.

Знайомство з навчальним посібником слід розпочати з розгляду структурно- логічної схеми навчального курсу, яка включає тематику програми дисципліни і дає цілісне уявлення про навчальну дисципліну і принцип подачі матеріалу для вивчення і засвоєння. Відповідно до вказаної схеми, навчальний матеріал поділено на два рівні (теоретичний та емпіричний), кожен з яких включає в себе відповідні модулі, які розкривають зміст навчального матеріалу.

Наступним кроком є знайомство з анотацією змісту кожного модуля, питаннями для самоконтролю та питаннями до заліку. Це дасть початкову уяву про те, на що слід звернути увагу при роботі над теоретичним матеріалом, який бажано засвоювати одночасно із веденням записів (конспектів) у робочому зошиті. Прочитавши матеріал модуля, спробуйте відповісти на поставлені питання для самоконтролю. Після того, як усі завдання будуть виконані, результати бажано звірити із запропонованими відповідями, які містяться в додатках. Треба мати на увазі, що запропоновані питання (завдання) передбачають ознайомлення не лише з матеріалом цього посібника, але Г додатковою літературою, яка пропонується до кожного модуля.

Тільки у тому випадку, коли завдання будуть виконані, можна вважати, що матеріал даного модуля засвоєно і можна переходити до вивчення наступного.

Допуском до складання заліку є надання студентом робочого зошита (конспекту) з відповідями на поставлені запитання, а також складений в алфавітному порядку тлумачний словник.

ОСНОВИ РИМСЬКОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА Структурно-логічна схема курсу

Рівень 1 (теоретичний) Рівень 2 (емпіричний)

МОДУЛІ БЛОКИ Блок-модуль

1. Предмет та завдання курсу 1. Особи 2. Речове право 3. Зобов'язаль­не право 4.Спадко­ве право
2. Система римського права МОДУЛ 1
3. Роль римського права в історії права, його значення для підготовки юристів 1 .Суб'єкти цивільних правовід­носин 1. Володіння 1. Загальне вчення про зобов'язання
4. Джерела римського права 2. Захист цивільних прав (позови) 2. Право власност 2. Договірне право

і

г
3. Шлюб­но-сімейні правовід­носини 3. Права на чужі речі 3. Поза дого­вірні зобов'я­зання

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ РІВНЯ 1

Анотація навчальних модулів

Модуль І. Предмет та завдання курсу

Розглядається предмет навчального курсу "Основи римського цивільного права", його зв'язок із загальноюридичними та галузевими дисциплінами, кжрема, із сучасним цивільним, цивільно-процесуальним правом; визначаються ілвдання, які стоять перед студентами при вивченні навчальної дисципліни.

Модуль II. Система римського права

Дається класифікація структурних елементів системи римського права, .шалізується римське цивільне право, яке було пристосоване для регулювання нідносин серед римських громадян (квіритів). Розглядається процес зародження, утвердження і поширення преторського права і "права народів", їх взаємний вплив і іиаемозбагачення. Злиття складових частин системи римського права та утворення римського приватного права. Відмінності між публічним і приватним правом.

Модуль III. Роль римського права в історії права, його значення для підготовки юристів

Аналізуються обставини і фактори, що обумовили забуття давньоримського права. Відродження римського права у середньовічній Європі, виникнення юридичних шкіл та напрямків, пристосування норм римського рабовласницького права для регулювання феодальних та буржуазних відносин. Розкривається історичне значення римського права у розвитку права світової цивілізації, його іііілив на становлення цивільного законодавства сучасних країн. Аналізується іи'язок римського права і сучасної юриспруденції.

Модуль IV. Джерела римського права

Дається поняття "джерело права", види джерел права. Характеризується процес становлення та розвитку звичаєвого права на різних етапах істг Стародавнього Риму. Розглядається закон як джерело права, види законів, сснатусконсульти та імператорські конституції. Аналізується преторське право, форми діяльності римських юристів (юриспруденція), юридичні школи, кодифікації римського права.

| >>
Источник: Г.І. Трофанчук, В.І. Подоляк. Основи римського цивільного права. 2004

Еще по теме ВСТУП:

 1. ВСТУП
 2. ВСТУП
 3. ВСТУП
 4. ВСТУП
 5. ВСТУП
 6. Вступ
 7. ВСТУП
 8. Вступ
 9. ВСТУП
 10. ВСТУП
 11. ВСТУП
 12. Вступ