<<
>>

§ 1. Соціальна структура суспільства. Соціально-економічна стратифікація

Соціальна структура — це сукупність соціальних груп, що розрізнюються по їх становищу в суспільстві.

Аналіз соціальної структури суспільства має довгу історію. Ще Платон в моделі соціальної структури суспільства виокремлював три складові: філософи, керівники держави, воїнів, робітників (селяни, ремісники).

Нерівність між групами була приведена Платоном в державному законі.

Інше уявлення в соціальній структурі розробив видатний соціаліст Фур’є, він висував п’ять класів: двір, знать, буржуазія, народ, чернь. Кожен клас відноситься вороже до іншого. Над усіма класовими протиріччями панує основне протиріччя між багатими чи бідними.

Загальним цих двох уявлень про соціальну структуру є, по-перше: те, що визначена безліч соціальних груп, розрізнюються між собою функціями в суспільстві та за розміром багатства. По-друге: і за Платоном і за Фур’є, в основі соціальних прошарків полягають визначені позиції, які вони займають в суспільстві: влада, багатство, можливість (неможливість) привласнення.

Сучасним інструментом, який дозволяє вивчити соціальну структуру суспільства є теорію соціальної стратифікації.

Соціальна стратифікація — це, по-перше, метод впливу прошарків на об’єкт, й, по-друге “портрет” саме цього об’єкта.

Основне поняття стратифікаційного підходу передбачає, що для будь-якого людського суспільства нерівний доступ до ресурсів і винагород є фундаментальним фактом. Завдяки закріпленню в законах, нормах і звичаях, він перетворюється в соціальну нерівність між групами людей. У ході історичного розвитку останнє аж ніяк не усувається, а, навпаки, набуває все більш складні і різноманітні форми. Сукупність відносно стійких стосунків диференційованих соціальних груп утворює соціальну структуру суспільства. Там, де структурна диференціація груп приймає ієрархічний характер, виникає соціальна стратифікація, при якій розташування різних шарів (страт), в гранично спрощеному вигляді, подібно геологічному нашаруванню в зрізі гірських порід.

Становище людини або групи в тій або іншій ієрархії є загальним визначенням статусу. Статуси діляться на «приписані», або успадкованих, і «досягнутих», або придбаних. Важливо обмовити, що приписані статуси (вік, національність) цікавлять економічну соціологію тільки в тому випадку, якщо вони стають джерелом соціальних привілеїв (наприклад, якщо представники корінної національності займають кращі професійні позиції на ринку труда або якщо жінки отримують більш низьку винагороду за труд в порівнянні з чоловіками), тобто коли вони заломлюються в досягнутих статусах.

Економічна стратифікація фіксується за допомогою наступних критеріїв:

· розміри отриманих доходів;

· досягнутий рівень життя;

· масштаби накопиченої особистої власності;

· масштаби виробничого капіталу, що контролюється.

Особливість економічного статусу полягає в тому, що він, як правило, може дістати кількісну (в тому числі грошову) оцінку. Нарівні з власне економічним розшаруванням важливу роль в господарському житті грають:

· соціально-професійний статус (рівень утворення і кваліфікації, посадове положення і позиції на ринку труда);

· трудовий статус (умови і зміст труда, міра його автономії);

· владний статус (вплив, панування, авторитет).

Кожна людина (група) одночасно займає «сходинки» на безлічі соціальних сходів і належить, таким чином, відразу до безлічі страт. Відносна важливість того або іншого статусу (наприклад, насамперед, бути власником майна, випускником університету або посадовою особою) залежить від багатьох чинників, починаючи від характеру суспільного устрою і закінчуючи специфікою конкретної ситуації. Неспівпадання рівня різних статусів індивіда або групи називають статусним розузгодженням (невідповідністю, або декомпозицією статусів).

Люди часто прагнуть не тільки до збереження, але і до зміни свого становища в соціальній структурі (зрозуміло, в кращий, з їх точки зору, бік). Ця зміна виражається поняттям соціальної мобільності. Мобільність буває індивідуальна, сімейна, групова.

Вона може бути горизонтальною, коли нове становище не міняє місця в соціальній ієрархії (наприклад, при переході з токарів до фрезерувальника чоловік залишається в однієї і тієї ж соціальної стратегії, і вертикальної, коли відбувається зміна ієрархічних позицій. Вертикальна мобільність, в свою чергу, може бути висхідною і низхідною. Скажемо, отримання університетського диплому є прикладом висхідної індивідуальної мобільності по критерію формальної кваліфікації, а «масові звільнення» низхідної групової мобільності по критерію зайнятості.

Стратифікаційні підходи. Є як мінімум три засоби стратифікаційного аналізу.

1. За об'єктивними позиціями в суспільстві. Наприклад, групи робітників-шахтарів відрізняються від інженерно-технічного персоналу більш низьким рівнем утворення і кваліфікації, важкими умовами фізичної праці, що компенсується частково підвищеною оплатою та соціальними пільгами

2. За світоглядом та інтересами. Наприклад, шахтарі можуть усвідомлювати себе як «робітники» в противагу «начальству» або розділяти антиурядові настрої (учора по відношенню до комуністів, сьогодні до їх наступників).

3. За діями. Наприклад, утворення робочого комітету і оголошення страйку означає спільну дію, що відрізняє шахтарів від інших, менш за солідарні або інакше орієнтовані групи.

Серйозна проблема полягає в тому, що схоже становище в суспільстві не гарантує наявності у людей однакових поглядів і інтересів. А збіг інтересів не означає, що люди діють схожим чином (випадок з шахтарями, швидше виключення, ніж правило). У першому випадку ми отримуємо «структуру позицій», у другому «структуру інтересів», а в третьому «структуру соціальних сил». І, відповідно, маємо три абсолютно різні картини.

Продемонструємо різноманітність стратифікаційних інструментів на прикладі виділення господарської еліти. Якщо, слідуючи за Р. Міллсом, ми використовуємо інституціональний підхід, то треба віднести до еліти людей, що очолюють великі господарські корпорації. Але якщо більш продуктивним здається «подійний» підхід, що відстоюється Р.

Далем, то нам доведеться вивчати конкретні механізми прийняття найважливіших економічних рішень. І виявиться, що формальні керівники не завжди попадають в число провідних фігур. Можна дотримуватися меритократичного принципу, в стилі В. Парето, і вважати, що еліта включає в себе найбільш сильних енергійних і здібних управлінців. А якщо ми переконані, йти культурологічним підходом І. Бібо, що еліту утворять групи, що пропонують зразки ділової поведінки і що творять економічну культуру, то коло «елітарних господарників» знов виявиться іншим.

Стратифікаційні системи. З кожним із стратифікаційних критеріїв пов'язані особливі засоби детермінації і відтворювання соціальної нерівності. Характер соціального розшарування і засіб його затвердження в єдності утворять те, що ми називаємо стратифікаційною системою.

Коли заходить мова про основні типи стратифікаційних систем, звичайно дається опис кастової, рабовласницької, станової і класової диференціації.

Англійський соціолог Е. Гідденс розрізняє чотири основні історичні типи стратифікованого суспільства: рабство, касти, стани і класи.

Схема 9. Історичні типи соціальної стратифікації

1. Рабство. Воно було граничною формою нерівнос­ті, за якої одні люди володіли іншими. Щоправда, і рабство було неоднорідним залежно від періоду чи культури: в одному випадку раб перебував поза законом (класична форма рабства), в іншому — йому відводилася роль слуги чи солдата.

2. Касти. У різних регіонах поділ на касти має рі­зні форми. Особливо характерний він для Індії. Як правило, межі між кастами дуже різкі, що практично виключає будь-яку соціальну мобільність. Каста пов'язана з індуїзмом і з ученням про «переселення душі». Сподівання на те, що в «наступному» житті його каста підвищиться, спонукає індивіда суворо дотримуватися певних суспільних норм.

3. Стани. Властиві вони європейському феодалізмові. До найвищого стану належали аристократи і вельможі.

До нижчого — духівництво, наділене значними привілеями. До третього стану — вільні селяни, чиновники недворянського походження, купці й ремісники. Межі між станами не були такими різкими, як за кастової системи, а соціальне переміщення було можливим, хоча й складним.

4. Класи. Цей тип стратифікованого суспільства є головним об'єктом соціології марксизму, її основоположник К. Маркс вважав класову структуру суспіль­ства основою розвитку і змін, а виникнення класів і пояснював економічними чинниками — суспільним поділом праці, формуванням відносин приватної власності. В. Ленін застосовував багатофакторний аналіз класоутворюючих ознак: місце, в системі суспільного виробництва, відношення до власності на засоби виробництва, роль у суспільній організації праці, розміри доходів та ін.

Існують дев'ять основних типі стратифікаційних систем, які, можуть бути використані для опису будь-якого соціального організму.

В основі першого типу фізико-генетичної стратифікаційної системи лежить диференціація соціальних груп по «природних» соціально-демографічних ознаках. Тут відношення до людини або групи визначається статтю, віком і наявністю певних фізичних якостей сили, краси, спритності. Відповідно, більш слабкі, що володіють фізичними недоліками, вважаються збитковими і займають принижене суспільне положення. У цьому випадку нерівність затверджується існуванням загрози фізичного насильства або його фактичним застосуванням, а потім закріпляється в звичаях і ритуалах.

Другий тип кастова система. У її основі лежать етнічні відмінності, які, в свою чергу, закріпляються релігійним порядком і релігійними ритуалами. Кожна каста являє собою замкнену, наскільки це можливе, ендогамну групу, якій відводиться суворо певне місце в суспільній ієрархії. Воно є результатом відособлення функцій кожної касти в системі розподілу праці. Існує чіткий перелік занять, якими її члени можуть займатися: жрецькі, військові, землеробські. У зв'язку з тим, що становище в кастовій системі передається по спадщині, можливості соціальної мобільності тут надто обмежені.

І чим сильніше виражена кастовість, тим більше закритим виявляється дане суспільство.

Третій тип представлений станово-корпоративною стратифікаційною системою. В ній групи розрізнюються формальними (юридичними) правами, які, в свою чергу, жорстко пов'язані з їх обов'язками і знаходяться від них в прямій залежності. Останні мають на увазі зобов'язання перед державою або корпорацією, закріплені формальним (законодавчим) порядком. Одні стани зобов'язані нести ратну або чиновничю службу, інші «тягло» у вигляді податей або трудових повинностей. Важливо і те, що приналежність до стану часто передається по спадщині, сприяючи відносної закритості даної системи.

Деяка схожість зі становою системою спостерігається в четвертому типі етакратичної системі. Диференціація між групами тут будується насамперед по їх становищу у владно-державних ієрархіях (політичних, військових, господарських), по можливостях мобілізації і розподілу ресурсів, а також по тих привілеях, які ці групи здатні витягувати зі своїх владних позицій. Ступінь матеріального благополуччя, стиль життя соціальних груп, як і престиж, що відчувається ними, пов'язані з формальними рангами, які ці групи займають у відповідних владних ієрархіях.

П'ятий тип соціально-професійна система, в якої групи діляться за змістом та умовами праці. Особливу роль виконують кваліфікаційні вимоги, що пред'являються до тієї або іншої професійної ролі володіння відповідним досвідом, уміннями і навичками. Твердження і підтримка ієрархічних порядків в даній системі здійснюється за допомогою фіксуючих рівень кваліфікації і здатність здійснювати певні види діяльності. Дієвість кваліфікаційних сертифікатів підтримується силою держави або якоїсь іншої досить могутньої корпорації (професійного цеху). Самі сертифікати по спадщині не передаються, хоч історія і дає приклади відступів від цієї норми.

Шостий тип класова система. У найбільш традиційному соціально-економічному трактуванні класи являють собою соціальні групи однорідних в політичному і правовому стосунках громадян. Відмінності між групами спостерігаються, передусім, в характері і розмірах власності на засоби виробництва і продукт, що проводиться, а також в рівні прибутків, що отримуються і особистого матеріального добробуту. На відміну від багатьох попередніх типів, приналежність до класів буржуа, пролетарів, самостійних фермерів і т.п. не регламентується владою, не встановлюється законодавче і не передається по спадщині (передаються майно і капітал, але не сам статус). У чистому вигляді класова система взагалі не містить ніяких внутрішніх формальних перетинів (економічне досягнення успіху, накопичення власності автоматично переводить вас в більш високу групу).

Сьому стратифікаційну систему ми назвали культурно-символічною. У ній диференціація виникає з відмінностей доступу до соціально значущої інформації, нерівних можливостей її фільтрувати і інтерпретувати, здібностей бути носієм сакрального знання (містичного або наукового). У старовині ця роль відводилася жерцям, магам і шаманам, в середньовіччі — служителям Церкви, що складали основну масу грамотного населення, в Новий час — вченим, технократам і партійним ідеологам. Більш високе становище в даній системі займають ті, хто має кращі можливості для маніпулювання свідомістю і діями інших членів суспільства, хто краще за інших може довести свої права на істинне розуміння, володіє кращим символічним капіталом.

Восьмий тип правомірно назвати культурно-нормативною системою. У ній диференціація побудована на відмінностях поваги і престижу, виникаючих із порівняння зображень життя і норм поведінки, якою слідує дана людина або група. Відношення до фізичної та розумової праці, споживчі смаки і звички, манери спілкування і етикет, особлива мова (професійна термінологія, місцевий діалект, карний жаргон) все це лягає в основу соціального розподілу.

Нарешті, дев'ятий тип соціально-територіальна система, що формується внаслідок нерівного розподілу ресурсів між регіонами. Відмінності в доступі до робочих місць і житла, якісним продуктам і послугам, користуванню освітніми і культурними установами закріпляються адміністративними бар'єрами у вигляді паспортного режиму і прописки, державних кордонів, лімітуючого мобільність людей і потоки товарів. Згладжуванню нерівності перешкоджають і такі економічні причини, як нерозвиненість ринку житла, висока ціна транспортних послуг і т.п.

Перераховані стратифікаційні системи це «ідеальні типи» і не більше за те. Будь-яке реальне суспільство є їх складним зміщенням, комбінацією. І безглуздо зводити справу до якої-небудь однієї системи.

<< | >>
Источник: О.О. Бєляєв М.І. Диба, В.І. Кириленко, О.М. Комяков, О.В. Сінельник. Соціальна економіка. 2003

Еще по теме § 1. Соціальна структура суспільства. Соціально-економічна стратифікація:

 1. § 2. Діалектика економічного і соціального та суперечності ринкової економіки
 2. Тема 2. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
 3. § 1. Економічне мислення: поняття, місце в економічній структурі суспільства
 4. § 1. Соціальна політика: суть, основні принципи
 5. § 4. Умови переходу України до соціального ринкового господарства
 6. Соціальна відповідальність та її вцди
 7. 2.4. Природне і соціальне у психічному розвитку
 8. 7.1. Соціальна ситуація розвитку
 9. § 3 Соціальна орієнтація технологічного прогресу
 10. Верховенство права і соціальна держава
 11. Глава 4. Економічна система суспільства
 12. 3.4. Соціальна ситуація розвитку
 13. § 4. Відмінності права від соціальних норм первіснообщинного ладу
 14. § 4. Відмінності права від соціальних норм первіснообщинного ладу
 15. § 1. Поняття, загальні риси і види соціальних норм
 16. § 1. Поняття, загальні риси і види соціальних норм
 17. Політичне і соціальне — два аспекти однієї проблеми
 18. § 2. Теорія держави і права в системі соціальних наук
 19. § 1. Предмет курсу “Соціальна економіка”
 20. 8.1. Вікові часи у контексті соціальних норм