<<
>>

Судова експертиза

– це процесуальна процедура використання спеціальних знань та досягнень науково-технічного прогресу в розслідуванні злочинів (судовому розгляді справ). Результатом її проведення є висновок експерта, який оцінюється всіма учасниками кримінального, господарського, цивільного, адміністративного процесу.

Отже, діяльність судового експерта є складовою частиною слідчо-судового пізнання, тому всі її етапи повинні бути зрозумілими для інших процесуальних осіб. Експерт, знаходячись у межах своїх фахових знань, застосовує специфічні мовні засоби (терміни та висловлення), які не завжди достатньою мірою розтлумачуються в тексті висновку. Така практика приводить до утруднень при судовому розгляді справ, про що свідчать непоодинокі виклики експертів до суду, де вони піддаються допиту з питань щодо змісту проведених експертиз.

Спільна узгоджена діяльність з обміну інформацією під час призначення, проведення судових експертиз, ознайомлення та оцінки їх результатів визначається як комунікативна взаємодія судового експерта зі сторонами, зокрема, кримінального провадження (див.

ст. 3 КПК України). Текст висновку експерта стає важливим елементом вказаної взаємодії з точки зору проблеми розуміння результатів експертизи слідчим, судом, іншими учасниками справи, необхідною ланкою у спілкуванні судового експерта з ними. Експерту потрібно слідкувати за точністю слововживання, в його тексті слова повинні вживатися в строгій відповідності з їх значеннями і стилістичним забарвленням, тільки в цьому випадку забезпечується зрозумілість і правильність висловлювання. Судовому експерту для забезпечення ефективної взаємодії з іншими учасниками слідчо-судового пізнання потрібне оволодіння мовленням як системою мовних та позамовних засобів професійної комунікації. До мовних засобів у судовій експертизі можна віднести речення, слова загального вжитку, спеціальні поняття та терміни, до позамовних – логічність обґрунтування проміжних та результуючих висновків, ступінь грамотності тексту, зміст ілюстративного матеріалу тощо [21, 38].

Таким чином, висновок експерта за його структурою і текстом повинен мати таку просту та доступну форму, щоб він був сприйнятий як правильний, об’єктивний, обґрунтований, такий, що не викликає сумнівів, замовником судової експертизи і зрозумілий іншим процесуальним особам.

Виходячи з цього, висновок експерта пропонується конструювати наступним чином:

основні дані про державну спеціалізовану науково-дослідну установу судових експертиз Міністерства юстиції України

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА

№ ..........

за матеріалами досудового розслідування, внесеного .......... під

№ ................. до Єдиного реєстру досудових розслідувань,

за фактом смертельного нещасного випадку, який стався..........

Складено ........ 2013 року

ВСТУП

.......... 2013 року в Донецький науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України з .................. при листі № ...... і постанові від ........ старшого слідчого ......... для проведення судової інженерно-технічної експертизи безпеки життєдіяльності надійшли матеріали досудового розслідування, внесеного .......... під № ................. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом смертельного нещасного випадку, який стався.........., в 2-х томах (див. також додаток).

На вирішення експерту поставлені наступні питання:

«1. Які організаційні та технічні причини виникнення нещасного випадку?

2. Хто допустив і які відступи від вимог нормативно-правових актів з охорони праці?

3. Хто з осіб, причетних до події, мав технічну можливість запобігти настанню надзвичайної ситуації, що для цього вони повинні були здійснити і які їх дії (бездіяльність) з технічної точки зору знаходились в прямому причинно-наслідковому зв’язку з настанням нещасного випадку?»

Проведення експертизи доручено...........

Про кримінальну відповідальність за статтями 384 і 385 КК України експерт попереджений: ________________ .................

Нормативні акти та література

1. Закон України «Про охорону праці».

2. ..........

3. ..........

4. ……..

...8. НПАОП 0.00-8.24-05. Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

9. Методика експертного дослідження причинних зв’язків: РК 10.5.01 на сайті Міністерства юстиції України/ Соколовський З.М. - 1970.

...

Обставини події

16 ........... 2013 року на 2-у зміну начальником дільниці № 1 .............. був виданий наряд ........................

(Обставини події викладені відповідно до матеріалів досудового роз­слідування, внесеного .......... під № ................. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом смертельного нещасного випадку, який стався..........)

Вихідні дані[1]

1. Згідно з пунктом ... Переліку робіт з підвищеною небезпекою [8], до робіт підвищеної небезпеки відносяться «.......».

2. З пояснення …… від ...........

3. З протоколу ……. опитування від ..............

4. З протоколу допиту …………. від ..............

(Вихідні дані викладені відповідно до матеріалів досудового розслідування, внесеного .......... під № ................. до Єдиного реєстру досудових роз­слідувань, за фактом смертельного нещасного випадку, який стався..........)

При визначенні інших попередніх даних використовувались законодав­чі та нормативні акти, технічна документація, технічна та довідкова література, а також вищевказані матеріали.

ДОСЛІДЖЕННЯ

Експертне дослідження події проводиться за матеріалами досудового розслідування, внесеного .......... під № ................. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом смертельного нещасного випадку, який стався.........., методом ситуаційного аналізу з використанням інженерно-логічного аналізу та оперативно-інформаційної моделі розглядаємої надзвичайної ситуації [9…][2].

Порівняльний аналіз фактичних обставин нещасного випадку із летальним наслідком, що стався ......, та вимог нормативно-правових актів з охорони праці показав, що в даній виробничій ситуації дії осіб, причетних до події, регламентуються правилами та нормами:

- статті 6 Закону України «Про охорону праці» [1], в якій зазначено, що «....»;

- статті 14 Закону України «Про охорону праці» [1], в якій зазначено, що «....»;

- пункту ..............................................................., в якому зазначено, що «....»;

...

Питання № 1

Згідно з актами проведення спеціального розслідування нещасного випадку форми Н-5 та № … про нещасний випадок форми Н-1 від ........, причинами травмування прохідника дільниці № 1 .........., яке сталося ...... в .........., є:

.....

Вказані причини настання нещасного випадку відповідають обставинам події та досліджуваним матеріалам.

Отже, нещасний випадок з прохідником дільниці № 1 ....... відбувся ……….. з наступних причин:

- ……………..

Питання № 2

Порівнюючи організацію, ведення робіт і дії осіб, причетних до події, з установленими вимогами нормативно-правових актів з охорони праці, можна зробити висновок про те, що в досліджуваній виробничій ситуації:

- дії начальника дільниці № 1 ...... не відповідали вимогам статті 14 Закону України «Про охорону праці» [1], пунктів ....... в частині того, що .......;

- дії гірничого майстра дільниці № 1 ....... не відповідали вимогам статті 14 Закону України «Про охорону праці» [1], пунктів ......... в частині того, що ...........;

- дії прохідника дільниці № 1 ....... не відповідали вимогам статей 6 та 14 Закону України «Про охорону праці» [1], пунктів ........... в частині того, що не дбав про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку оточуючих людей в процесі виконання робіт на робочому місці - ........

Питання № 3

На підставі наведених вище досліджень, а також порівнюючи дії осіб, причетних до події, з вимогами нормативно-правових актів з охорони праці, можна зробити висновок, що в виробничій ситуації, яка розглядається, гірничий майстер дільниці № 1 .............. і прохідник дільниці № 1 ..................................... мали технічну можливість запобігти настанню події, проте нею не скористалися.

Гірничий майстер дільниці № 1 ................... в керованій ним зміні зобов’язаний був.......

Прохідник дільниці № 1 ....... повинен був дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку оточуючих людей в процесі виконання робіт на робочому місці, зобов’язаний був...........

Таким чином, в даній виробничій ситуації:

- дії гірничого майстра дільниці № 1 ....... не відповідали вимогам статті 14 Закону України «Про охорону праці» [1], пунктів ......... в частині того, що ..........., і з технічної точки зору знаходились в прямому причинно-наслідковому зв’язку зі смертельним травмуванням .............;

- дії прохідника дільниці № 1 ....... не відповідали вимогам статей 6 та 14 Закону України «Про охорону праці» [1], пунктів ........... в частині того, що не дбав про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку оточуючих людей в процесі виконання робіт на робочому місці - ........, і з технічної точки зору знаходились в прямому причинно-наслідковому зв’язку з його смертельним травмуванням.

ВИСНОВКИ

1. Нещасний випадок з прохідником дільниці № 1 ....... відбувся ……….. з наступних причин:

- ……………..

2. В досліджуваній виробничій ситуації:

- дії начальника дільниці № 1 ...... не відповідали вимогам статті 14 Закону України «Про охорону праці» [1], пунктів ....... в частині того, що .......;

- дії гірничого майстра дільниці № 1 ....... не відповідали вимогам статті 14 Закону України «Про охорону праці» [1], пунктів ......... в частині того, що ...........;

- дії прохідника дільниці № 1 ....... не відповідали вимогам статей 6 та 14 Закону України «Про охорону праці» [1], пунктів ........... в частині того, що не дбав про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку оточуючих людей в процесі виконання робіт на робочому місці - ........

3. В виробничій ситуації, яка розглядається, гірничий майстер дільниці № 1 .............. і прохідник дільниці № 1 ..................................... мали технічну можливість запобігти настанню події, проте нею не скористалися.

Гірничий майстер дільниці № 1 ................... в керованій ним зміні зобов’язаний був.......

Прохідник дільниці № 1 ....... повинен був дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку оточуючих людей в процесі виконання робіт на робочому місці, зобов’язаний був...........

Таким чином, в даній виробничій ситуації:

- дії гірничого майстра дільниці № 1 ....... не відповідали вимогам статті 14 Закону України «Про охорону праці» [1], пунктів ......... в частині того, що ..........., і з технічної точки зору знаходились в прямому причинно-наслідковому зв’язку зі смертельним травмуванням .............;

- дії прохідника дільниці № 1 ....... не відповідали вимогам статей 6 та 14 Закону України «Про охорону праці» [1], пунктів ........... в частині того, що не дбав про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку оточуючих людей в процесі виконання робіт на робочому місці - ........, і з технічної точки зору знаходились в прямому причинно-наслідковому зв’язку з його смертельним травмуванням.

Експерт ......................

Додаток:

1. Матеріали досудового розслідування, внесеного .......... під № ................. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом смертельного нещасного випадку, який стався.........., в 2-х томах (листи справи не пронумеровані).

2. Матеріали спеціального розслідування нещасного випадку, що стався........

Експерт ......................

ВИСНОВКИ

Методика - підсумок багаторічної практики проведення судових експертиз державними спеціалізованими науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України [39]. Вона містить поняття, процесуальну суть судової інженерно-технічної експертизи безпеки життєдіяльності, у тому числі з охорони праці та гірничотехнічної, її організаційні та методичні основи.

Цей посібник розрахован на фахівців у галузі теорії судової експертизи та криміналістики, слідчих, прокурорів, суддів, судових експертів, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів і студентів (курсантів) юридичних та слідчо-криміналістичних факультетів.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень [Текст]: затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.01.98 [у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.12], зареєстрована в Міністерстві юстиції України 02.01.13 за № 1/22533.

2. Темнохуд В.А. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учеб. пособие/ В.А. Темнохуд, Н.П. Попова, В.В. Откидач; Донецкий институт предпринимательства. - Донецк, 2000. – 113 с.

3. Скобло Ю.С. Безпека життєдіяльності [Текст]: навчальний посібник для вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації/ Ю.С. Скобло, Т.Б. Соколовська, Д.І. Мазоренко, Л.М. Тіщенко, М.М. Троянов. – К.: Кондор, 2003. – 424 с.

4. Безпека життєдіяльності [Текст]: навч. посіб./ за ред. В.Г. Цапка. – К.: Знання-Прес, 2003. – 397 с.

5. Охрана труда и жизнедеятельности [Текст]/ под общ. ред. проф. В.И. Николина; Донецкий государственный технический университет. – Донецк, 2000. – 334 с.

6. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці [Текст]: підручник/ В.Ц. Жидецький, В.С. Джигирей, О.В. Мельников. – Львів: Афіша, 2000. – 350 с.

7. Хейфиц С.Я. Охрана труда и горноспасательное дело [Текст]/ С.Я. Хейфиц, В.Я. Балтайтис. – М.: Недра, 1971. – 472 с.

8. Охрана труда [Текст]/ под ред. К.З. Ушакова. – М.: Недра, 1986. – 624 с.

9. Фенченко П.Н. Охрана труда в угольных шахтах [Текст]/ П.Н. Фенченко, Ф.И. Евдокимов. – М.: Недра, 1987. – 304 с.

10. Пістун І.П. Охорона праці в галузі сільського господарства (земле-впорядкування, геодезія) [Текст]: навчальний посібник/ І.П. Пістун, А.П. Березовецький, Ю.О. Ковальчук. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 375 с.

11. Охрана труда в машиностроении [Текст]: уч. для вузов/ под ред. Е.Я. Юдина. – М.: Машиностроение, 1976. – 335 с.

12. Кир’янов Ю.А. Судова експертиза з питань охорони праці. Гірничотехнічна експертиза. Тлумачний словник основних термінів [Текст]/ Ю.А. Кир’янов, Г.М. Дружинін, А.А. Крупка, Л.Є. Дузь, Л.Г. Бордюгов, С.Ю. Кир’янов; Донецький НДІ судових експертиз. - Донецьк, 2001. – 196 с.

13. Клименко Н.І. Судова експертологія [Текст]: курс лекцій: навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл./ Н.І. Клименко. – К.: Ін Юре, 2007. – 528 с.

14. Основы судебной экспертизы [Текст]: в 2 ч./ Минюст РФ, Российский федеральный центр судебной экспертизы. – М., 1997. – Ч. 1: Общая теория. – 430 с.

15. Положення про експертно-квалiфiкацiйнi комісії та атестацiю судових експертів [Текст]: затверджене Наказом Мiнiстерства юстицiї України № 86/5 від 09.08.05 (у редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України № 1054/5 вiд 07.11.07), зареєстроване в Мiнiстерствi юстицiї України 11.08.05 за № 882/11162.

16. Шерстюк В.М. Судово-експертна діяльність (організаційно-правові та морально-психологічні засади) [Текст]: монографія/ В.М. Шерстюк; за ред. проф. В.Ю. Шепітька. – Сімферополь: ООО „ДІАЙПІ”, 2008. – 196 с.

17. Шерстюк В.М. Словник основних термінів судових експертиз (теорія, організація та нормативно-правове регулювання) [Текст]/ В.М. Шерстюк, В.В. Лук’яненко, В.В. Воронов. – Сімферополь: КримНДІСЕ, 2009. – 200 с.

18. Судово-експертна діяльність [Текст]: довідник для суддів/ Міністерство юстиції України. - К.: Ін Юре, 2001. – 344 с.

19. Экономика промышленного предприятия [Текст]: учеб. пособие/ под ред. проф. Ф.И. Евдокимова, проф. Т.Б. Надтоки. – Донецк: Друк-Инфо, 2005. – 434 с.

20. Сегай М.Я. Судебная экспертиза материальных следов-отображений (проблемы методологии) [Текст]/ М.Я. Сегай, В.К. Стринжа. – К.: Ін Юре, 1997. – 147 с.

21. Бордюгов Л.Г. Судова гірничотехнічна експертиза: організаційні та методичні основи [Текст]/ Л.Г. Бордюгов, Г.М. Дружинін, Л.Є. Дузь, Ю.А. Кир’янов, Ю.О. Кривченко, А.А. Крупка, О.М. Моїсєєв; Донецький НДІ судових експертиз. – Донецьк: Донеччина, 2005. – 429 с.

22. Крупка А.А. Судова гірничотехнічна експертиза: усталені форми призначення та проведення [Текст]/ А.А. Крупка, Л.Є. Дузь, Ю.О. Кривченко; Донецький НДІ судових експертиз. – Донецьк: Воробйов Д.М., 2010. – 80 с.

23. Дружинин Г.М. Судебная горно-техническая экспертиза в структуре криминалистического учения о связях взаимодействия [Текст]/ Г.М. Дружинин, Л.Г. Бордюгов, Ю.А. Кривченко// Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: збірник науково-практичних матеріалів/ Міністерство юстиції України, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків: Право, 2004. – Вип. 4. – С. 48-53.

24. Крупка А.А. Устойчивые формы проведения судебных инженерно-технических экспертиз на примере горно-технической экспертизы [Текст]/ А.А. Крупка, Л.Е. Дузь, Ю.А. Кривченко, Е.Ю. Белогурова// Вісті Донецького гірничого інституту: всеукраїнський науково-технічний журнал гірничого профілю/ гол. ред. Є.О. Башков. – Донецьк: ДВНЗ „ДонНТУ”, 2008. - № 2. – С. 69-73.

25. Крупка А.А. Некоторые аспекты унификации судебных инженерно-технических экспертиз по охране труда на примере горно-технической экспертизы [Текст]/ А.А. Крупка, Л.Е. Дузь, Ю.А. Кривченко, Л.Г. Бордюгов// Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: збірник наукових праць/ Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків: Право, 2007. – Вип. 7. – С. 312-316.

26. Крупка А.А. Усталені форми проведення судових інженерно-технічних експертиз у галузі охорони праці [Текст]/ А.А. Крупка, Ю.А. Кривченко, Л.Е. Дузь// Актуальні питання судової експертизи та криміналістики: збірник матеріалів засідання „круглого столу”, присвяченого 85-річчю створення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса (11-12 листопада 2008 р.)/ Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. – Харків, 2008. – С. 292-297. .

27. Кривченко Ю.О. Теоретичний базис судової інженерно-технічної експертизи в галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності [Текст]/ Ю.О. Кривченко, Л.Г. Бордюгов, І.М. Марченко// Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: збірник наукових праць/ Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – Харків: Право, 2012. – Вип. 12. – С. 332-339.

28. Айвазян С.А. Прикладная статистика: Исследование зависимостей [Текст]: справочное изд./ С.А. Айвазян, И.С. Енюков, Л.Д. Мешалкин. – М.: Финансы и статистика, 1985. – 487 с.

29. Кривченко Ю.А. Методология комплексного анализа аварийности промышленных предприятий [Текст]/ Ю.А. Кривченко, Л.Е. Дузь, А.А. Крупка; Донецкий НИИ судебных экспертиз. — Донецк: Воробьев Д.Н., 2010. – 116 с.

30. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві [Текст]: затверджен постановою Кабінету Міністрів України № 1232 від 30.11.11.

31. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру [Текст]: затверджен постановою Кабінету Міністрів України № 270 від 22.03.01.

32. Романов Н.С. Теоретические и доказательственные вопросы судебной автотехнической экспертизы [Текст]/ Н.С. Романов. – К.: Редакционно-издательский отдел МВД УССР, 1975. – 154 с.

33. Крупка А.А. Инерционность и случайность негативных воздействий на производственный процесс отступлений от требований нормативно-правовых актов по охране труда [Текст]/ А.А. Крупка, Л.Е. Дузь, Ю.А. Кривченко// Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: збірник наукових праць/ Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків: Право, 2008. – Вип. 8. – С. 404-407.

34. Кривченко Ю.О. Експертна оцінка створення загрози загибелі людей або настання інших тяжких наслідків на виробництві [Текст]/ Ю.О. Кривченко, А.А. Крупка, І.М. Марченко// Вісті Донецького гірничого інституту: Всеукраїнський науково-технічний журнал гірничого профілю/ гол. ред. Є.О. Башков. – Донецьк: ДВНЗ „ДонНТУ”, 2011. - № 1. – С. 159-166.

35. Кривченко Ю.О. Експертна оцінка створення загрози загибелі людей або настання інших тяжких наслідків на виробництві [Текст]/ Ю.О. Кривченко, І.М. Марченко// Сучасні тенденції розвитку судової експертизи: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю Кримського науково-дослідного інституту судових експертиз (20-21 вересня 2012 року, Автономна Республіка Крим)/ Кримський науково-дослідний інститут судових експертиз. – Сімферополь: ВД «АРІАЛ», 2012. – С. 163-167.

36. Соколовский З.М. Экспертное исследование причинной связи по уголовным делам: Методическое пособие [Текст]/ З.М. Соколовский. - К.: Редакционно-издательский отдел МВД УССР, 1979. – 47 с.

37. Кононенко Н.В. Методика формирования исходных данных для экспертизы несчастных случаев на производстве [Текст]/ Н.В. Кононенко// Эксперт-криминалист. - 2009. - № 3. - С. 16-19.

38. Моїсєєв О.М. Висновок експерта: аспект взаємодії процесуальних осіб [Текст]: монографія/ О.М. Моїсєєв. – Донецьк: ДонНУ, ДонНДІСЕ, 2006. – 165 с.

39. Кривченко Ю.О. Теоретичні основи судової інженерно-технічної експертизи безпеки життєдіяльності [Текст]/ Ю.О. Кривченко, Л.Г. Бордюгов, В.В. Сабадаш, А.С. Бєліков, О.М. Моісєєв, Д.І. Фокін, Н.А. Решетнікова, Р.М. Шостак, С.В. Прусакова, І.М. Марченко, Є.Ю. Білогурова. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2013. – 371 с

ДОДАТОК

Приклади висновків експертів

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ХХХХХХХХХ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ

СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ

ХХХХХХХХ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ

00000, м. Ххххххх, вул. Хххххххх, 00

Тел. (000) 000-00-00

00000, г. Хххххх, ул. Ххххххххх, 00

Тел. (000) 000-00-00

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

№ 0000000

по материалам досудебного расследования, внесенного 00.00.13 под

№ 00000000000000000 в Единый реестр досудебных расследований, по факту группового несчастного случая, происшедшего 00.00.13 на

Углегорской ТЭС ПАО «Центрэнерго» Составлено 00 ххх 2013 года

ВВЕДЕНИЕ

00 хххххх 2013 года в Хххххххх научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины из …………. СУ ГУ МВД Украины в Ххххххххх области при письме № 000000 от 00.00.13 начальника …………… СУ ГУ МВД Украины в Ххххххххх области ххххххххх милиции Х.Х. Хххххх и постановлении от 00.00.13 следователя ……….. СУ ГУ МВД Украины в Ххххххххх области ххххххххх милиции Х.Х. Ххххххх для проведения судебной инженерно-технической экспертизы безопасности жизнедеятельности поступили материалы досудебного расследования, внесенного 00 ххххх 2013 под № 00000000000000000 в Единый реестр досудебных расследований, по факту группового несчастного случая, происшедшего 00.00.13 на Углегорской ТЭС ПАО «Центрэнерго» (листы дела не пронумерованы), а 17.04.13 при письме № 00000 от 00.00.13 следователя ……….. СУ ГУ МВД Украины в Ххххххххх области ххххххххх милиции Х.Х. Ххххххх – дополнительная документация (см. приложение).

На разрешение эксперту поставлены следующие вопросы:

«1. Вимоги яких нормативно-правових актів з охорони праці регламентують дії осіб, причетних до події, яка розглядається?

2. Які організаційні та технічні причини виникнення надзвичайної ситуації на Вуглегірській ТЕС ВАТ «Центренерго»?

3. Хто допустив і які відступи від вимог нормативно-правових актів з охорони праці?

4. Хто з осіб, причетних до події, мав технічну можливість запобігти настанню надзвичайної ситуації, що для цього вони повинні були здійснити і які їх дії (бездіяльність) з технічної точки зору знаходились в прямому причинно-наслідковому зв’язку з настанням цієї події та її негативними наслідками?»

Производство экспертизы поручено ………………………….

Об уголовной ответственности по статьям 384 и 385 УК Украины эксперт предупрежден: _______________ Х. Ххххххххх.

Нормативные акты и литература

1. Закон Украины «Об охране труда».

2. ГКД 34.20.507-2003. Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила.

3. НПАОП 40.1-1.02-01. Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж.

4. Инструкция по обслуживанию пылеприготовления бл. 300 МВт: Утверждена главным инженером Углегорской ТЭС С.В. Панковым 15.02.12.

5. Должностная инструкция № 43-1ИД начальнику котлотурбинного цеха № 1: Утверждена директором Углегорской ТЭС М.И. Рудым 07.06.10.

6. Должностная инструкция № 43-11ИД начальнику смены цеха электростанции котлотурбинного цеха № 1: Утверждена директором тепловой электрической станции С.Г. Тарутиным 25.04.12.

7. Должностная инструкция № 43-13ИД старшему машинисту энергоблоков котлотурбинного цеха № 1: Утверждена директором Углегорской ТЭС М.И. Рудым 07.06.10.

8. Должностная инструкция № 43-15ИД машинисту энергоблока (по котлу) котлотурбинного цеха № 1: Утверждена директором Углегорской ТЭС М.И. Рудым 07.06.10.

9. Должностная инструкция № 43-16ИД машинисту-обходчику по котельному оборудованию VI гр. котлотурбинного цеха № 1: Утверждена директором Углегорской ТЭС М.И. Рудым 07.06.10.

10. НПАОП 0.00-8.24-05. Перечень работ с повышенной опасностью.

11. Горное дело: Терминологический словарь/ Лидин Г.Д., Воронин Л.Д., Каплунов Д.Р. и др. – М.: Недра, 1990. – 694 с.

12. Методика експертного дослідження причинних зв’язків: РК 10.5.01 на сайті Мінюста України/ Соколовський З.М. - 1970.

13. Судова гірничотехнічна експертиза: Організаційні та методичні основи/ Бордюгов Л.Г., Дружинін Г.М., Дузь Л.Є., Кир'янов Ю.А., Кривченко Ю.О., Крупка А.А., Моїсєєв О.М./ Донецький НДІ судових експертиз. – Донецьк: Донеччина, 2005. – 429 с.

14. Крупка А.А., Дузь Л.Є., Кривченко Ю.О. Судова гірничотехнічна експертиза: Усталені форми призначення та проведення/ Донецький НДІ судових експертиз. – Донецьк: СПД ФО «Воробйов Д.М.», 2010. – 80 с.

Обстоятельства происшествия

29 марта 2013 года в смене с 8 до 16 часов на энергоблоках по 300 МВт котлотурбинного цеха № 1 (КТЦ-1) Углегорской ТЭС ПАО «Центрэнерго» работал оперативный персонал вахты «Б».

В 11 часов 20 минут на энергоблоке станции № 2 машинист энергоблока (по котлу), далее – МБК, Денисов А.Л. остановил в резерв шаровую барабанную мельницу (ШБМ) 2А в связи с заполнением бункера угольной пылью до предельно допустимого уровня – отметки 4,5 м по шкале пылемера.

По распоряжению № 47 от 27.03.13 заместителя начальника КТЦ-1, в эту смену МБК Шевцов Н.Е. исполнял обязанности машиниста-обходчика по котельному оборудованию (МОК), согласно которым в 11 ч 45 мин он закончил осмотр пылесистем 2А и 2Б, не выявив при этом в них нарушений.

В 12 ч 31 мин, после проведения подготовительных операций и создания условий для запуска ШБМ-2А, МБК Денисов А.Л. попробовал ее включить, однако тщетно, о чем было доложено старшим машинистом энергоблоков (СМБ) № 1, 2 Ковалевым Н.В. дежурному центрального щита управления (ЦЩУ) Синицкой А.Б. Ввести в работу ШБМ-2А удалось только в 13 ч 10 мин, когда персонал релейной защиты и автоматики электроцеха устранил обнаруженные ими неисправности в электрической части мельницы.

В 14 ч 30 мин МОК станционных энергоблоков № 1, 2 Шевцов Н.Е. начал очередной обход котельного оборудования. В 14 ч 51 мин он позвонил на блочный щит управления (БЩУ) № 3, 4 СМБ № 3, 4 Заике Ю.А. и сказал: «Нужно срочно остановить ШБМ-2А, трубопровод возврата из сепаратора (ТВС) забит, не могу пробить». В период времени с 14 ч 40 мин по 14 ч 50 мин МОК блоков № 1, 2 Шевцов Н.Е. открыл ремонтный вместо смотрового люк трубопровода возврата из наружного конуса сепаратора ШБМ-2А на отметке +32,0 м галереи ленточных конвейеров ЛК-5А,Б, что привело к разгерметизации указанного функционирующего пылепровода, то есть ТВС-2А.

В 14 ч 52 мин СМБ № 3, 4 Заика Ю.А. сообщил машинисту блока турбин (МБТ) № 2 Кучеру С.В., что, кроме запыленности, на отметке +15,0 м энергоблока № 2 что-то горит.

В 15 ч 03 мин МОК № 1, 2 Шевцов Н.Е. доложил начальнику смены КТЦ-1 Лялюке А.В., что спустил пыль с сепаратора, но не смог закрыть люк на ТВС-2А, не получается также плотно закрыть люк на мигалке - не может добраться до него, поскольку мешает скопление угольной пыли под ногами, в люк тянет воздух, что-то горит на нижней отметке. Тогда Лялюк А.В. дает команду Шевцову Н.Е. эвакуироваться, а оперативный персонал КТЦ-1 приступил к локализации и ликвидации возгорания.

Пожар был потушен в 05 ч 41 мин 30.03.13.

Когда МОК № 1, 2 Шевцов Н.Е. открыл ремонтный люк для устранения забивания ТВС-2А котла № 2 во время работы пылесистемы 2А, угольная пыль с температурой около 85 °С и влажностью приблизительно 0,8% стала интенсивно высыпаться из трубопровода возврата на отметке +32,0 м и далее через щели в перекрытиях попала на отметку +22,0 м ряда Б бункерно-деаэраторного отделения (БДО) энергоблока № 2. Одновременно часть пыли вспушилась и перемешалась с воздухом, содержащим примерно 21% кислорода, образовавшаяся пылевоздушная смесь загорелась и была подхвачена вентиляционным и тепловым потоком и отнесена в район примыкания стены БДО и кровли турбинного отделения. Это, в свою очередь, обусловило воспламенение покрытия (кровельных материалов – рубероида, битума, пенопластовой теплоизоляции) крыши последнего с быстрым развитием пожара по всему машинному залу и сильное задымление помещений турбинного и котельного отделений КТЦ-1. В 15 ч 48 мин крыша машзала обрушилась.

В результате аварии погиб мастер производственного участка КТЦ-1 Кондратьев В.И. и еще 14 цеховых работников отравились продуктами горения и получили ожоги различной степени тяжести.

(Обстоятельства происшествия изложены в соответствии с материалами досудебного расследования, внесенного 00.00.13 под № 00000000000000000 в Единый реестр досудебных расследований, по факту группового несчастного случая, происшедшего 00.00.13 на Углегорской ТЭС ПАО «Центрэнерго») Исходные данные

1. Углегорская ТЭС ПАО «Центрэнерго» введена в эксплуатацию 22 декабря 1972 года и предназначена для выработки тепловой и электрической энергии. Ее проектная мощность составляет 3600 МВт в год: первая очередь – 4 пылеугольных энергоблока по 300 МВт, работающих на природном газе, вторая – 3 газомазутных энергоблока по 800 МВт.

Уголь марок Г и ДГ, который используется на этой станции, склонен к самовозгоранию.

Самовозгорание – воспламенение горючего материала (уголь, сульфидные руды и т. д.), происходящее в результате непрерывно развивающихся окислительных реакций в самом веществе. Самовозгоранию всегда предшествует более или менее длительный процесс низкотемпературного окисления и самонагревания.

Окисление низкотемпературное – процесс физического и химического взаимодействия полезного ископаемого (угля, сульфидных руд) с кислородом воздуха. Он может быть разделен на две стадии – стадию очень быстрого поглощения поверхностью полезного ископаемого молекул кислорода из воздуха (физическая адсорбция), сопровождающегося выделением небольшого количества тепла; стадию хемосорбции – химического взаимодействия молекул кислорода с поверхностью полезного ископаемого, сопровождающегося значительным экзотермическим эффектом и образованием на поверхности слоя продуктов окисления. По мере утолщения слоя скорость окисления падает, так как кислороду воздуха становится все труднее диффундировать (просачиваться) сквозь него.

Самонагревание – процесс естественного повышения температуры угля (сульфидных руд) в результате его окисления. Скорость этого процесса определяется химической активностью полезного ископаемого, условиями притока воздуха и возможностью отдачи тепла в окружающую среду. Если температура достигает критического значения, самонагревание переходит в самовозгорание. Время, необходимое для этого перехода, называется инкубационным периодом самовозгорания.

Инкубационный период самовозгорания – период времени, в течение которого происходит скрытая стадия процесса самовозгорания, предшествующая его переходу в форму возгорания. Продолжительность указанного временного периода зависит от естественной склонности полезного ископаемого к окислению кислородом воздуха и от внешних условий [11].

2. В соответствии с пунктами 13, 51 и 63 Перечня работ с повышенной опасностью [10], к работам повышенной опасности относятся «обслуживание агрегатов и котлов, работающих на газе и жидком топливе», «работы по производству… пылеугольного топлива. Обслуживание оборудования по их производству» и «испытание и обслуживание паровых и водогрейных котлов, экономайзеров, паропроводов, трубопроводов горячей воды, пароперегревателей, теплообменников, тепломеханического оборудования, сосудов, работающих под давлением».

3. Из пояснительной записки свидетеля машиниста энергоблока по котлу КТЦ-1 Углегорской ТЭС ПАО «Центрэнерго» Хххххххх Х.Х. от 01.04.13: «…29.03.30 я работал машинистом-обходчиком по котлу. Обходы пылесистем делал в 9.45, 11.45, 14.45. В 14.50 я зашел в помещение 5ЛК, чтобы осмотреть взрывные клапаны на пылесистемах и мигалки на циклонах и возвратах с сепараторов. Во время осмотра мигалок на циклонах появилось облако пыли возле возврата с сепаратора «А». Я посмотрел через ленту конвейера и увидел, что из-под перекрытия вырывались клубы дыма и искры. Я сразу понял, что это пыль с возврата с сепаратора. Перелез через ленту и увидел красный паропровод О.П.~0,5 м в районе перекрытия и что из люка сыплется пыль. Люк был закрыт, видно, неплотно. Я бросился к телефону, залез на лестницу под Л.К.5 и увидел, что пыль перестала истекать из-под лючка, я вернулся, чтобы подтянуть лючок, но пламя уже вырывалось из-под отм. 32 м. Я побежал снова к телефону и позвонил нач. смены Лялюку А.В., что пожар, а возврат уже сошел, если мельница стояла, то ее можно включить. Лялюк ответил, что понял, и сказал, чтобы я оттуда уходил через запасной выход, я так и поступил…»

Из протокола опроса свидетеля машиниста котла энергоблока КТЦ-1 Углегорской ТЭС ПАО «Центрэнерго» Хххххххх Х.Х. от 30.03.13: «…Вопрос: Когда произошло возгорание? Ответ: Ориентировочно в 14 ч 45 мин – 14 ч 50 мин. Я в этот период времени увидел дым и потом искры. Вопрос: Где Вы находились на момент возгорания? Ответ: На отм. 32 м бункерно-деаэраторного отделения, на участке котла № 2. Вопрос: Был ли взрыв (хлопок) перед возгоранием? Ответ: Было тихо, взрыва или хлопка я не слышал. …Вопрос: По Вашему мнению, что и почему загорелось? Ответ: Из моего опыта, пыль может тлеть и гореть на открытом воздухе, но небыстро. А в данном случае все развивалось стремительно, было много черного дыма, «драло» горло, был характерный «химический» запах горящей изоляции. Поэтому я пришел к выводу, что это горели электрические кабели. Был вертикальный широкий столб пламени…»

Из протокола опроса свидетеля машиниста энергоблока по котлу КТЦ-1 Углегорской ТЭС ПАО «Центрэнерго» Хххххххх Х.Х. от 04.04.13: «…Вопрос: 29.03.13, находясь на смене, какие выполняли обязанности? Ответ: Я выполнял обязанности машиниста-обходчика котла по распоряжению нач. смены КТЦ-1 Лялюки В.В., который – согласно письменному распоряжению зам. нач. КТЦ-1 Чумака С.И. Вопрос: В чем отличие работы машиниста котла и машиниста-обходчика по котлу? Ответ: Машинист по котлу работает на БЩУ, а машинист-обходчик - методом обхода всего оборудования котла (котлов № 1, 2). Вопрос: Можно ли открыть верхний люк диаметром 250 мм, расположенный выше мигалки возвратного пылепровода сепаратора, при включенной мельнице, т. е. работающей пылесистеме? Ответ: Нельзя…»

4. Из протокола опроса свидетеля начальника смены КТЦ-1 Углегорской ТЭС ПАО «Центрэнерго» Хххххххх Х.Х. от 03.04.13: «…Вопрос: Должны ли Вы осуществлять контроль за действием обходчика Шевцова Н.Е. в процессе работы? Ответ: Да, согласно инструкции, должен. Но не имею возможности, так как у меня в вахте двадцать четыре человека. Вопрос: Как получилось, что Шевцов Н.Е. выпустил пыль из сепаратора 2А? Ответ: Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Вопрос: Докладывал ли Шевцов Н.Е. о необходимости выпуска пыли из сепаратора 2А? Ответ: Нет, не докладывал. Вопрос: Почему Шевцов Н.Е. открыл верхний ремонтный люк O250 мм, а не технологический O110 мм? Является ли это нарушением? Ответ: Не знаю, почему Шевцов Н.Е. открыл верхний ремонтный люк O250 мм, а не нижний. Это является нарушением. Вопрос: Что, по Вашему мнению, явилось причиной аварии и несчастного случая? Ответ: По моему мнению, причиной аварии является воспламенение угольной пыли…»

5. Из протокола опроса свидетеля машиниста-обходчика котла КТЦ-1 Углегорской ТЭС ПАО «Центрэнерго» Хххххххх Х.Х. от 05.04.13: «…Вопрос: Какие Ваши действия в аварийной ситуации, когда срабатывает мигалка? Ответ: Позвонить машинисту блока и сообщить о случившемся, после остановки работы системы через смотровой лючок произвести попытку очистить пылепровод (возврат сепаратора) от забившейся пыли. Ремонтный люк не открывать при этом. …Вопрос: В каком случае Вы имеете право открывать ремонтный люк? Ответ: Не имею право, ремонтный люк открывает ремонтный персонал…»

6. Из предписания № 018/04-30 от 09.04.13 главного государственного инспектора по охране труда Хххххххх Х.Х. директору Углегорской ТЭС ПАО «Центрэнерго» Хххххххх Х.Х.: «…6. В посадовій інструкції № 43-15ІД від 07.06.10 машиніста енергоблока по котлу відсутній пункт, який визначає право виконувати обов’язки машиніста-обходчика по котлу. ...7. Машиністи блоку котла не ознайомлені з посадовою інструкцією машиністів-обходчиків по котлу. ...8. МБК Шевцов М.Є. не ознайомлений з розпорядженням від 27.03.13 № 47 заст. начальника КТЦ-1 про виконання ним з 29.03.13 обов’язків машиніста-обходчика по котлу. ...9. Не проведено цільовий інструктаж МБК Шевцову М.Є. в зв’язку з переводом на посаду МОК. ...10. Між площадками перекриття та трубопроводами повернення на відмітці +32 м відсутнє ущільнення азбестом або іншими неспалахуючими матеріалами...»

(Исходные данные изложены по материалам досудебного расследования, внесенного 00.00.13 под № 00000000000000000 в Единый реестр досудебных расследований, по факту группового несчастного случая, происшедшего 00.00.13 на Углегорской ТЭС ПАО «Центрэнерго»)

При определении других исходных данных использовались законодательные и нормативные акты, техническая документация, научная, техническая и справочная литература, а также указанные выше материалы.

<< | >>
Источник: Кривченко Ю.О. та ін.. Методика судової інженерно-технічної експертизи безпеки життєдіяльності. 2013

Еще по теме Судова експертиза:

 1. § 2. Процесуальні та організаційні питання призначення судових експертиз. Система судово-експертних установ в Україні
 2. § 4. Методика судово-почеркознавчої експертизи
 3. §1. Поняття, значення і види судових експертиз
 4. §5. Судово-балістична експертиза
 5. § 5. Можливості судово-балістичної експертизи
 6. §2. Підготовка до призначення та проведення судових експертиз
 7. § 3. Основи підготовки, призначення та проведення судових експертиз
 8. §4. Методика судово-почеркознавчої експертизи
 9. ^ш § 3. Підготовка матеріалів для судово- почеркознавчої експертизи
 10. §3. Підготовка матеріалів для судово-почеркознавчої експертизи
 11. Призначення та проведення судових експертиз
 12. Призначення та проведення судових експертиз
 13. Авдєєва Г.К.. Судова експертиза контрафактної аудіовізуальної продукції: Монографія, 2006
 14. Статья 491. Иммунитет иностранного государства по спорам, связанным с эксплуатацией морских судов и судов внутреннего плавания
 15. § 1. Поняття судової експертизи, її види та значення
 16. є) Судова практика 1) Установчий характер судового рішення