<<
>>

Мельник О.О.. Корпоративне право: Навчальний посібник. 2009

У посібнику висвітлюються найбільш значущі питання корпоративного права. Видання розроблене згідно з програмою навчальної дисципліни «Корпоративне право», яка вивчається студентами юридичних ВНЗів та факультетів. Навчальний посібник складається з двох частин — загальної та особливої. Загальна частина присвячена правовому положенню господарського товариства, його учасників, правовим засадам формування статутного капіталу, змісту та формі установчих документів, питанням корпоративного управління, підставам та порядку припинення господарського товариства. В особливій частині розглядаються акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, повне товариство та командитне товариство.

<< | >>
Розділ І ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Глава 2. ГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО — ОСНОВНИЙ СУБ’ЄКТ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА
Глава 3. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ
Глава 4. ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА
Глава 5. МАЙНО ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА
Глава 6. ЗАСАДИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Глава 7. ПРИПИНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА
Глава 8. ПРИПИНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА ЗА СУДОВИМ РІШЕННЯМ ЩОДО ВИЗНАННЯ ЙОГО БАНКРУТОМ
Розділ ІІ ОСОБЛИВА ЧАСТИНА (ПРАВОВИЙ СТАТУС ОКРЕМИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ) Глава 9. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО: ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
Глава 10. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ ЗАХИСТ
Глава 11. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Глава 12. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Глава 13. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
Глава 14. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМАНДИТНОГО ТОВАРИСТВА
ДОДАТКИ
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Розділ II. ЗАСНУВАННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Розділ III. КАПІТАЛ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Розділ IV. ЦІННІ ПАПЕРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Розділ V. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ
Розділ VI. ДИВІДЕНДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Розділ VII. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Розділ VIII. НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Розділ IX. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Розділ X. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Розділ XI. ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Розділ XII. ВИКУП ТА ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ВИКУП АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Розділ XIII. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ
Розділ XIV. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Розділ XV. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО
Розділ XVI. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Розділ XVII. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Книги и учебники по дисциплине Корпоративне право України:

  1. НКЦПФР. Принципи корпоративного управління - 2014 год
  2. МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ. ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА.. ПРАВО КОМПАНІЙ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ACQUIS COMMUNAUTAIRE ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. © Державний департамент з питань адаптації законодавства. - 2009 год
  3. Сергій Сегеда, Олександр Татаревський. Що треба знати про акціонерні товариства - 2007 год
  4. І. Спасибо-Фатєєва, О. Кібенко, В. Борисова.. Корпоративне управління: Монографія - 2007 год
  5. Петрик И.И.. Документальная информация о хозяйственных обществах в Украине - 2003 год
  6. Блюмхардт Александр. Органы акционерного общества (сравнительно-правовое исследование). Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук - 2002 год
  7. В.И. Семчик. Кооперативне право - 1998 год
  8. Порядок посвідчення правочинів щодо відчуження частки в Статутному фонді. - 0000 год