<<
>>

Методи забезпечення безпечної діяльностіпрацівників правоохоронних органів

На думку С. К. Делікатного та Ж. Ю. Повловнікової, основними методами забезпечення особистої безпеки співробітника ОВС є:

1. Адміністративні – внутрішньовідомчі накази, інструктажі нарядів, які

присвячені питанням забезпечення особистої безпеки.

2. Психологічні – створення в системі професійної підготовки програми з психології особистої безпеки співробітників ОВС, вивчення індивідуально- психологічних особливостей співробітників та прогнозування їх поведінки в екстремальних ситуаціях. Здійснення психокоррекційної роботи практичним психологом ОВС з профілактики професійної деформації. Навчання співробітників ОВС психологічним прийомам безпечної поведінки в різних ситуаціях оперативно-службової діяльності.

3. Службові – навчання співробітників ОВС формам та методам здійснення професійної діяльності, майстерному володінню зброєю, спеціальними засобами, засобами зв’язку та індивідуального захисту. Індивідуальні бесіди, підбиття підсумків, наставництво, службові наради, де розглядаються питання дотримання співробітниками ОВС особистої безпеки [25, с.

227–229].

Основним методом забезпечення безпечної діяльності працівників правоохоронних органів є їх професійна підготовка, яка представляє собою систему, спрямовану на забезпечення фізичної, психологічної та правової безпеки працівників.

Методом забезпечення фізичної безпеки працівників органів внутрішніх справ слід вважати фізичну, технічну та тактичну підготовку працівників, зокрема її складову частину – підготовку до фізичного виживання.

Найчастіше зазначені види підготовки відбуваються під час навчальних занять, тренувань, навчальних зборів, спортивних змагань тощо.

66

Методом забезпечення психологічної безпеки працівників органів внутрішніх справ слід вважати психологічну підготовку працівників, зокрема її складову частину – підготовку до психологічного виживання.

З урахуванням результатів досліджень військових психологів можна

стверджувати, що сутність спеціальної психологічної підготовки працівників міліції (поліції), військовослужбовця внутрішніх військ до дій в екстремальних умовах та психологічного виживання – це створення психологічного ресурсу, який дозволяє їм діяти в екстремальних умовах як в знайомому звичайному середовищі, швидко ідентифікувати події, які відбуваються, ідентифікувати загрози, своєчасно та адекватно реагувати на них, зберігати необхідний рівень боєздатності і активності при дії травмуючих факторів та запобігати і нейтралізувати вплив посттравматичного синдрому.

Знайомі умови та звичайна діяльність, добре засвоєні способи професійної поведінки дозволяють діяти під час протистояння правопорушникам з переважним використанням підсвідомості (автоматизмів, навичок, закріплених у підсвідомості моделей) з мінімальним залученням свідомості та емоцій. Та, навпаки, незнайомі обставини та незасвоєні прийоми правоохоронної діяльності обумовлюють необхідність постійного включення свідомості, виникнення негативних емоційних переживань, що знижує ефективність дій правоохоронців та стає причиною психічних розладів.

Наведене вище означає, що найбільш оптимальним способом забезпечення психологічного виживання є наближення у свідомості правоохоронця екстремальних умов до звичайних.

Підготовка до психологічного виживання є базовою, спеціальною та цільовою. Під час базової підготовки майбутній правоохоронець має:

• ознайомитися з визначенням термінів «екстремальна ситуація», «стрес»,

«посттравматичний стрес», «афект», «фрустрація», «страх» тощо;

• ознайомитися з особливостями екстремальних ситуацій, які можуть виникнути в професійній діяльності працівника;

• ознайомитися з негативним впливом екстремальних ситуацій на психіку працівника та заходами по нейтралізації такого впливу;

• ознайомитися із симптомами травм головного мозку та посттравматичного стресового розладу.

На етапі спеціальної підготовки відбувається ознайомлення з досвідом діяльності правоохоронців в екстремальних умовах та найбільш ефективними способами дій за таких умов.

Таке ознайомлення здійснюється:

• аналізом випадків загибелі та поранення працівників міліції (поліції, військовослужбовців внутрішніх військ) з акцентуванням уваги на вплив травмуючих чинників на психіку працівника;

• аналізом застосування сили працівниками;

• моделюванням екстремальних ситуацій у навчальному процесі;

Аналіз зазначених ситуацій відбувається з урахуванням специфіки діяльності працівників (патрульна служба, особиста охорона, спеціальні операції з затримання правопорушників та припинення масових безладів тощо). Під час проведення аналізу доцільно використовувати відеоматеріали, схеми, результати опитування учасників подій, матеріали кримінальних справ тощо. Таким чином відбувається не тільки ознайомлення, але й попереднє накопичення досвіду діяльності в екстремальних умовах.

Заслуговує на увагу і досвід деяких спеціальних підрозділів правоохоронних органів, коли працівник, який пройшов відбір прикріплюється до оперативних груп з метою ознайомлення з практичною роботою спецназівців. На перших порах нові працівники приймають участь у спеціальних операціях в якості спостерігачів або включаються до складу підрозділів, які забезпечують підтримку штурмових груп. В реальних операціях вони починають брати участь поступово, через деякий час після накопичення бойового досвіду.

Цільова підготовка працівника відбувається під час безпосередньої підготовки до конкретної операції. На цьому етапі аналізуються аналогічні екстремальні ситуації з попереднього досвіду підрозділу або з досвіду інших підрозділів з акцентом на вплив травмуючих факторів на психіку працівника.

Попереднє ознайомлення працівників правоохоронних органів з реальними явищами, характерними для екстремальних ситуацій – в аспекті діяльності по припиненню небезпечних дій правопорушника і в аспекті психічних переживань є накопиченням бойового досвіду, а відповідно і раціональною роботою зі шкідливим впливом сильних переживань на психіку працівника при відчуттях тривоги і страху [115, с.

89].

Професійна підготовка, яка є необхідною частиною забезпечення психологічної безпеки працівників правоохоронних органів є непереривним процесом, який відбувається протягом всієї служби. Цей процес починається під час навчання у ВНЗ МВС або проходження першопочаткової підготовки і продовжується під час стажування, занять в системі службової підготовки, підвищення кваліфікації, перепідготовки при призначенні на нову посаду, на спортивних зборах, змаганнях, під час участі у спортивних змаганнях, науково- практичних семінарах, конференціях, круглих столах тощо. Професійна підготовка правоохоронців – це завдання держави, яка реалізується науково- педагогічними працівниками, керівним та командним складом органів та підрозділів системи МВС, інших правоохоронних органів.

Іншою складовою забезпечення психологічної безпеки працівників ОВС є виведення працівника або військовослужбовця на належний рівень психічного здоров’я та підтримання цього рівня. Це завдання покладено на командирів (начальників), медичних працівників, психологів. Запас психологічної міцності, як підрозділу, так і кожного працівника слід формувати заздалегідь перед залученням працівників і військовослужбовців до операцій з потенційною небезпекою для життя та здоров’я шляхом тренування, навчання прийомам релаксації, само- та взаємодопомоги, аутогенного тренування тощо.

Командири (начальники) та штатні психологи (працівники психологічної служби) для підтримання на належному рівні психічного здоров’я працівників (військовослужбовців) мають створити та підтримувати добрі стосунки в колективі, знати потенційні здібності кожного правоохоронця. Психологічна безпека працівників ОВС стає реальністю лише за умов достатньої оплати праці, дотримання режиму роботи та відпочинку.

Зважаючи на наведене вище, підкреслимо важливість ще однієї з форм забезпечення психологічної безпеки правоохоронців, а саме проведення медико-психологічної реабілітації. Працівники правоохоронних органів, окрім інформаційного стресу, який вони отримують із самих доступних джерел, додатково отримують ще й порцію професійних стресових факторів, пов’язаних безпосередньо з професійною діяльністю.

Спеціалісти вважають, що ще сто років назад питання медико- психологічної реабілітації навіть не стояло на порядку денному, а нині воно актуально. Причина: у ті часи не було ні комп'ютерів, ні телевізорів, радіо лише отримувало путівку в життя, і люди встигали справлятися з наявним обсягом інформації. А нині її стало стільки, що мозок не встигає з нею впоратися, адже він не змінився в обсязі. Звідси – перенапруження психіки, що і призводить до стресу та розвитку хворобливих станів, які потребують профілактики, тобто реабілітації та навіть медичного втручання [38, с.12].

Заслуговує на увагу досвід Росії щодо допомоги «працівнику …, який проходить службу в … особливих умовах, пов’язаних з підвищеною небезпекою для життя і здоров’я, за наявності показів до медико-психологічної реабілітації у тримісячний термін надається додаткова відпустка терміном до 30 діб. Медико-психологічна реабілітація працівника проводиться безкоштовно на підставі рішення лікарської комісії медичної організації федерального органу виконавчої влади у сфері внутрішніх справ». Для виконання положень зазначеного закону було підготовлено наказ МВС Росії від 10 січня 2012 року

№ 5 «Про медико-психологічну реабілітацію працівників органів внутрішніх справ Російської Федерації». Зазначений наказ вперше встановлює критерії

показань до реабілітації у найменш дослідженій сфері – до хворобливих станах, що ведуть до захворювань.

Встановлюється різний термін реабілітаційної відпустки від 14 до 30 діб. Наказом надається право начальнику ОВС для прийняття заходів дисциплінарного впливу у відношенні працівників, які відмовляються або ухиляються від проходження позапланового медичного огляду з метою виявлення показань до проходження медико-психологічної реабілітації.

Передбачається розробка індивідуальних програм реабілітації, які складаються не лише з діагностичних оцінок рівня здоров’я, але й прописують для конкретного працівника обов’язковий алгоритм заходів, процедур для лікування та відновлення, а в перспективі і досягнення рівня функціональної готовності організму, необхідного для успішного виконання службових завдань [33, с.

34 -35].

Аналогічні заходи мають бути передбачені українським національним законодавством та відомчими нормативними актами для працівників правоохоронних органів, яким довелось працювати в умовах небезпеки для життя та здоров’я. Такими умовами слід вважати:

- застосовування вогнепальної зброї;

- застосування фізичної сили, спеціальних засобів, в результаті чого було спричинено смерть або тяжкі тілесні ушкодження людині;

- напад на працівника, небезпечний для його життя та здоров’я;

- служба в підрозділах цивільної поліції ООН та інших міжнародних організацій, миротворчих підрозділах тощо;

- рятування людей під час пожеж, паводків, землетрусів, в умовах інших стихійних лих;

- рятування людей з ризиком для життя (потопаючих, уражених електричним струмом тощо).

Методом забезпечення правової безпеки працівників органів внутрішніх справ слід вважати правову підготовку працівників, основна увага під час якої повинна бути приділена детальному вивченню правових норм, що регламентують застосування працівниками міліції (інших правоохоронних органів) сили. Серйозну увагу слід приділити вмінню написання працівниками правоохоронних органів рапорту про застосування ними сили, і особливо, вогнепальної зброї.

Узагальнюючи викладене вище, можна зробити висновок, що форми і методи забезпечення безпечної діяльності працівників правоохоронних органів є різноманітними. Основними методами забезпечення психологічної безпеки

працівників правоохоронних органів є проведення теоретичних і практичних занять, участь в навчаннях, тренінгах, семінарах тощо.

Контрольні запитання та завдання

1. Назвіть основні форми забезпечення особистої безпеки працівника ОВС.

2. Яким чином можна об’єднати питання забезпечення особистої безпеки правоохоронців, що відносяться до різних навчальних дисциплін?

3. Що являють собою науко-практичні семінари з проблем виживання правоохоронців в екстремальних умовах Українською поліцейською автомобільною корпорацією спільно з іншими громадськими організаціями та правоохоронними органами?

4. Що є основним методом забезпечення безпечної діяльності працівників правоохоронних органів?

5. Що слід розуміти під методом забезпечення фізичної безпеки працівників ОВС.

6. Що слід розуміти під методом забезпечення психічної безпеки працівників ОВС.

Література

1. Забезпечення особистої безпеки працівників органів внутрішніх справ при виконанні службових обов’язків: Науково-практичні рекомендації / Г.Ю. Юхновець, В.Г. Андросюк, Л.І. Казміренко та ін. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 1999. – 72 с.

1. Зброя в службовій діяльності дільничного інспектора міліції: навчальний посібник. – Івано-Франківськ: Прикарпатський юридичний інститут ЛьвДУВС, ЗАТ «Надвірнянська друкарня», 2011. – 480 с.

2. Заросило В.О., Дудник О.В., Тімашова В.М. Забезпечення особистої безпеки працівників міліції при несенні служби в екстремальних умовах. – К.: «МП Леся», 2011. – 124 с.

3. Особиста безпека працівників органів внутрішніх справ та охорона праці в галузі: Навч.-практ. посіб. – Івано-Франківськ, 2004. – 184 с.

4. Психологія безпеки професійної діяльності в системі МВС України. - Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2012. - 200 с.

5. Основи протистояння правопорушникам в екстремальних умовах.

Навчально-методичний комплекс для слухачів навчально-наукового інституту управління. – К., 2011. – 13 с.

6. Огневая подготовка. Пути повышения профессионального мастерства: Уч.

Пос. / Б.Б. Шаповалов и др. – Луганск: РИО ЛАВД, 2005. – 518 с.

7. Папкин А.И., Зотов А.Т. Профилактика гибели и ранений сотрудников органов внутренних дел при исполнении служебных обязанностей: практ. пособ. – Домодедово: ВИПК МВД России, 2001. – 109 с.

8. Деликатный С.К., Половникова Ж.Ю., Прыгунов П.Я. Основы профессиональной и психологической подготовки сотрудников личной охраны. – Киев, 1988

<< | >>
Источник: Б. Б. Шаповалов, М. Х. Хасанов, В. С. Бажанюк. ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ ДО БЕЗПЕЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ.. 2015

Еще по теме Методи забезпечення безпечної діяльностіпрацівників правоохоронних органів:

 1. Особливості забезпечення безпечної діяльності працівників правоохоронних органів при реагуванні на сімейні конфлікти
 2. Особливості забезпечення безпечної діяльності працівників правоохоронних органів при спілкуванні з особами, в неадекватному психічному стані
 3. Особливості забезпечення безпечної діяльності працівників правоохоронних органів при вході в будівлю та огляді приміщень
 4. Тема 6. Особливості забезпечення безпечної діяльності працівників правоохоронних органів в окремих тактичних ситуаціях
 5. Тема 5. Особливості використання форм та методів безпечної діяльності в екстремальних умовах в процесі підготовки майбутніх працівників правоохоронних органів
 6. Форми забезпечення безпечної діяльності працівників в екстремальних умовах
 7. Небезпека негативних правових наслідків застосування працівниками правоохоронних органів сили в екстремальних умовах
 8. Небезпека для психічного здоров’я працівників правоохоронних органів
 9. Небезпека для фізичного здоров’я працівників правоохоронних органів
 10. Особливості екстремальних ситуацій, характерних для діяльності працівників правоохоронних органів
 11. Тема 3. Небезпека для працівників правоохоронних органів, що виникає внаслідок екстремальної ситуації
 12. Б. Б. Шаповалов, М. Х. Хасанов, В. С. Бажанюк. ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ ДО БЕЗПЕЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ., 2015
 13. Особливості підготовки майбутніх правоохоронців до безпечної діяльності в екстремальних ситуаціях, пов’язаних з протидією правопорушенням
 14. Особливості підготовки майбутніх правоохоронців до безпечної діяльності в екстремальних ситуаціях техногенного та природного характеру
 15. § 3.Механізм забезпечення соціальної безпеки: сутність, функції, принципи функціонування
 16. А. Порядок забезпечення технічними засобами реабілітації